dnes je 25.10.2021

Input:

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.4
Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

……………………………….…

IČO: ………………………….

se sídlem ……………………………….

zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ………..

jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

……………………………..

nar.: ……………………..

bytem: ……………………….

(dále jako „zaměstnanec”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o zrušení dohody o provedení práce
I.

1.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel dne ……………….. uzavřeli dohodu o provedení práce, ve které se zaměstnanec zavázal provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ……………. (dále jako „Dohoda o provedení práce”).

1.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že Dohoda o provedení práce se zrušuje, a to ke dni ....................

1.3 Zaměstnanec a zaměstnavatel prohlašují, že podpisem této dohody jsou vzájemné závazky vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě Dohody o provedení práce vypořádány.

II.

2.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž jedno (1)

Nahrávám...
Nahrávám...