dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor B - Dohoda o společné odpovědnosti

30.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B - Dohoda o společné odpovědnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Vzor
Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................
(dále jako „zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanci:

1. ........................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................
2. ........................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................
(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanci a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tuto

Dohodu o společné odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování


I.
Preambule

  1. Pan(í) ............... pracuje na základě pracovní smlouvy ze dne ................ u zaměstnavatele jako .....................

  2. Pan(í) .................. pracuje na základě pracovní smlouvy ze dne ................ u zaměstnavatele jako ..................... (vedoucí).

II.
Dohoda o odpovědnosti

  1. Zaměstnanci tímto přebírají společnou odpovědnost k ochraně hodnot – ...................... (např. zásob materiálu), které jim byly svěřeny k vyúčtování a které jsou uvedeny v inventurním soupisu sepsaném k dnešnímu dni, který tvoří Přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí. Zaměstnanci zároveň přebírají společnou odpovědnost k ochraně hodnot – zásob materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdí.

  2. Zaměstnanci odpovídají za schodek vzniklý na hodnotách, k jejichž ochraně převzali touto dohodou odpovědnost, ledaže prokáží, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jejich zavinění.

  3. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své povinnosti z této dohody vyplývající, zejména aby mohli s hodnotami osobně disponovat po celou dobu, po kterou jim byly svěřeny.

  4. Pokud zaměstnanci zjistí, že nemají vytvořeny potřebné pracovní podmínky k tomu, aby mohli řádně plnit své povinnosti z této dohody vyplývající a taková závada jim brání v

Nahrávám...
Nahrávám...