dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o dílo

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o dílo

Vzor
Stáhnout vzor

SMLOUVA O DÍLO

na výstavbu rodinného domu

 1. Manželé:

  ......................................................................, nar. ...............................
  ......................................................................, nar. ...............................

  Oba bytem: ..........................................................................................
  Bankovní spojení: .................................................................................
  Číslo účtu: ............................................................................................
  Zástupce ve věcech technických: ........................................................
  (jméno, adresa, tel., fax)
  (dále jen „objednatelé“)

  a

 2. Společnost:

  ..............................................................................................................
  Sídlo: ....................................................................................................
  Zápis v OR: ..........................................................................................
  IČ: ........................................................................................................
  DIČ: .....................................................................................................
  Bankovní spojení: .................................................................................
  Číslo účtu: ............................................................................................
  Jednající: ............................................................, jednatel společnosti
  Zástupce ve věcech smluvních: ...........................................................
  (jméno, adresa, tel., fax)
  Zástupce ve věcech technických: ........................................................
  (jméno, adresa, tel., fax)
  (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo

I.
Úvodní ustanovení

 1. Objednatelé jsou podle výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu ...................... oprávněnými vlastníky pozemku par.č. ............. o výměře ...... m2 v katastrálním území .............................................., okres ......................., obec........................, zapsanými na listu vlastnictví .......... Výpis z katastru nemovitostí ze dne ................. je přílohou č. 1 této smlouvy.

 2. Výchozí údaje a podklady:

  Název stavby: Rodinný dům

  Místo stavby: .......................................

  Investor: .........................

  Projektová dokumentace: zpracovaná dne ............... společností ................................,

  Stavební povolení: vydáno .............................. , odbor výstavby, dne ................ , nabylo právní moci dne ...................

II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních prací (dále jen „dílo“) na stavbě rodinného domu, a to dle předané projektové dokumentace zpracované společností ............................................, sídlem............................., schválené Odborem výstavby ..................................... a závazek objednatelů zaplatit za provedení díla cenu podle čl. IV. této smlouvy.

 2. Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy a stavební povolení přílohou č. 3. Specifikovaný věcný rozsah díla v položkovém rozpočtu stavebních prací je přílohou č. 4 této smlouvy.

III.
Doba plnění

 1. Termíny dodávky díla jsou stanoveny takto:

  Zahájení: ...........................................

  Dokončení: .......................................

  Dodávka prací bude zahájena předáním staveniště prostého práv třetí osoby.

 2. Dokončené dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí stavby, ve kterém budou vzájemně odsouhlaseny skutečně provedené práce a uvedeny případné vady a nedodělky, s termínem jejich odstranění.

 3. Časový harmonogram provádění díla je přílohou č. 5 této smlouvy.

IV.
Cena díla

 1. Cena díla se sjednává jako cena smluvní, platná po celou dobu výstavby při zachování neměnnosti předané projektové dokumentace podle této smlouvy ve výši:

  Základní cena bez DPH: .................................... Kč

  DPH: .................................................................. Kč

  -----------------------------------------------------------------

  Cena díla celkem: .............................................. Kč

  (slovy: ................................................................. .)

 2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky – nabídkového rozpočtu zhotovitele, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Jednotkové ceny v nabídce jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy a obsahují veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, uvedení do původního stavu, náklady související s kompletací díla, apod.) a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla k datu předání díla. Jednotkové ceny v cenové nabídce jsou uvedeny a sjednány bez DPH.

 3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednateli včetně jejich ocenění a budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelů, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.

 4. Objednatelé prohlašují, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, mají zajištěno.

IV.
Fakturace

 1. Veškeré provedené práce budou fakturovány za každý kalendářní měsíc provádění díla, a to vždy k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel předloží objednatelům vždy nejpozději dva dny před dohodnutým termínem fakturace soupis provedených prací a jejich ocenění. Objednatelé provedou odsouhlasení provedených prací do dvou pracovních dnů.

 2. Po odsouhlasení objednateli vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a která bude obsahovat zejména:

  • označení „faktura“ a její číslo,

  • název a sídlo zhotovitele, jeho IČ a DIČ,

  • předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně ukončeno a předáno objednatelům,

  • číslo smlouvy a den jejího uzavření,

  • den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,

  • označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

  • čísla a data vyhotovení soupisu provedených prací dle zjišťovacích protokolů,

  • částku k proplacení.

 3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednatelům. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatelů.

 4. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu v případě, že objednatelé písemně neodsouhlasili soupis provedených prací, který se faktury týká.

 5. Objednatelé mohou fakturu vrátit v případě, kdy:

  • chybí náležitosti daňového dokladu,

  • obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

  • obsahuje nesprávné cenové údaje.

  Objednatelé musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak jsou v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

 6. Dojde-li ze strany objednatelů k prodlení při úhradě faktury, jsou objednatelé povinni zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 7. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy zhotoviteli na cenu díla ve výši .............. Kč. Zálohu uhradí objednatelé na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této smlouvy, a to do 14 dnů od jejího doručení. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

  • výslovný název „konečná faktura“,

  • celkovou sjednanou cenu bez DPH,

  • celkovou výši DPH,

  • soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,

  • částku zbývající k úhradě bez daně a DPH.

  Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

 8. Veškeré fakturační doklady zhotovitele musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu.

VI.
Provádění díla

 1. V případě, že zhotovitel pověří prováděním díla jeho části jinou osobu, nese odpovědnost z této smlouvy, jako by dílo prováděl sám.

 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatelé ve stanoveném termínu ke kontrole zakrývaných prací a bude požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatelů za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

 3. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení stavby až do převzetí zhotovené stavby objednateli. Zhotovitel dále zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob a majetek objednatelů v prostoru staveniště a za dodržování příslušných hygienických předpisů.

 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.

 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

 6. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, platných norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel dokládá, že uzavřel pro tyto případy v dostatečném rozsahu pojištění u ........................................... , pojistka č. ............................. je přílohou č. 7 této smlouvy. Pojištění je zhotovitel povinen dodržovat v dostatečném rozsahu po celou dobu provádění díla podle této smlouvy.

 7. Zhotovitel je povinen udržovat na

Nahrávám...
Nahrávám...