dnes je 14.6.2024

Input:

Výstupy spojené s inspekční činností

17.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2
Výstupy spojené s inspekční činností

Bc. Lenka Polášková

Inspekční zpráva obsahuje:

 • označení kontrolované osoby včetně vymezení podle zřizovatele a podle právní normy;

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujících a přizvané osoby, důvod jejího přizvání (odbornost přizvané osoby);

 • datum předložení pověření k inspekční činnosti, místo a termín provedení inspekční činnosti na místě;

 • předmět inspekční činnosti;

 • zjištěné skutečnosti a jejich vyhodnocení v souladu s hodnotící škálou;

 • závěry včetně uvedení silných a slabých stránek, zhodnocení vývoje školy od data poslední inspekční činnosti;

 • návrhy na zlepšení stavu, pokud to považuje inspekční tým za vhodné z hlediska zlepšení činnosti kontrolované osoby;

 • určení lhůt kontrolované osobě;

 • v případě soukromé školy celkové hodnocení školy;

 • poučení o možnosti podat k inspekční zprávě písemné a zdůvodněné připomínky včetně uvedení termínu, do kdy tak může kontrolovaná osoba učinit, a uvedení adresy příslušného inspektorátu, jemuž se připomínky podávají;

 • datum vyhotovení inspekční zprávy a podpisy kontrolujících;

 • datum převzetí inspekční zprávy a podpis ředitele školy;

 • seznam podkladů, o které se inspekční činnost opírá.

Inspekční zpráva musí být vyhotovena do 30 dnů od ukončení inspekční činnosti na místě. Lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena na 60 dnů.

 

Protokol o kontrole obsahuje:

 • označení kontrolované osoby, včetně vymezení podle zřizovatele a podle právní formy;

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujících a u přizvané osoby důvod jejího přizvání (odbornost přizvané osoby);

 • označení ustanovení právního předpisu, vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu

Nahrávám...
Nahrávám...