dnes je 1.10.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zapracování nového zaměstnance

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.13
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zapracování nového zaměstnance

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

upravující postup při zapracování nového zaměstnance

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává tento vnitřní předpis

upravující postup při zapracování nového zaměstnance

  1. Tento předpis stanoví postup a povinnosti vedoucích zaměstnanců při zapracování zaměstnanců, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru nebo je s nimi sjednána dohoda o pracovní činnosti. Přiměřeně se postup použije i na zaměstnance, který bude práci konat na základě sjednané dohody o provedení práce, bude-li zaměstnanec konat opakující se pracovní činnosti.
  2. Postup při zapracování se vztahuje i na zapracování dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele, pokud přechází na jiné pracoviště zaměstnavatele nebo na nový druh práce, je-li to nezbytné. O použití postupu rozhoduje v tomto případě vedoucí zaměstnanec na pracovišti, na které je zaměstnanec nově zařazen.
  3. Je-li sjednáván pracovněprávní vztah s novým zaměstnancem anebo dojde ke změně sjednaných pracovních podmínek, je povinen vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru, do kterého je zaměstnanec zařazen, stanovit plán zapracování zaměstnance v rozsahu odpovídajícím sjednanému druhu práce s ohledem na kvalifikaci zaměstnance, jeho dosavadní praxi a její délku a složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Délku zapracování určí vedoucí zaměstnanec u nového zaměstnance i podle délky sjednané zkušební doby tak, aby zapracování bylo ukončeno nejpozději 14 dnů před jejím uplynutím.
  4. Plán zapracování musí zahrnovat především seznámení zaměstnance s konkrétními činnostmi, které musí zajišťovat, se způsobem, jakým je má zajišťovat, a s dosavadními postupy, získání praktických dovedností při výkonu práce, seznámení zaměstnance s organizační strukturou zaměstnavatele a s navazujícími pracovními činností na další zaměstnance.
  5. Vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru, do kterého je zaměstnanec zařazen, je povinen určit konkrétního zaměstnance, který bude nového zaměstnanec zapracovávat. Pokud to není vzhledem ke sjednanému druhu práce možné, zapracování zajišťuje vedoucí příslušného organizačního útvaru.
  6. Po uplynutí doby stanovené pro zapracování posoudí u nového zaměstnance ................ (např. vedoucí personální odboru) společně s vedoucím zaměstnancem útvaru zaměstnavatele, do kterého byl zaměstnanec zařazen, zda výkon práce odpovídá požadavkům zaměstnavatele. Vedoucí zaměstnanec útvaru zaměstnavatele, do kterého byl zaměstnanec zařazen, může během doby zapracování nebo po jejím skončení navrhnout ukončení pracovního poměru ve zkušební době.
  7. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
  8. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Zákoník práce sice nestanoví výslovnou povinnost zaměstnavatele zapracovat nového zaměstnance, ale je v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnanec, i když má požadovanou kvalifikaci a praxi, mohl v co

Nahrávám...
Nahrávám...