dnes je 17.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zaměstnávání cizinců

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při zaměstnávání cizinců

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup
při zaměstnávání cizinců

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..................

stanoví tímto pravidla pro zaměstnávání cizinců.

Tento předpis upravuje postup zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců. Cizincem se pro účely tohoto vnitřního předpisu a podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska), ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti.

Postup se nevztahuje na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt. Tito cizinci mají při zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky, stejně tak jako občané EU/EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska) a cizinci za podmínek uvedených v zákoně o zaměstnanosti v § 98 ZZ a § 98a ZZ.

Je-li s cizincem uvedeným v bodě 1 sjednán pracovněprávní vztah, řídí se práva a povinnosti z něj vznikající především zákoníkem práce a dalšími prováděcími nebo souvisejícími předpisy obdobně jako je tomu u zaměstnanců občanů ČR, není-li podle mezinárodního práva soukromého sjednáno jiné rozhodné právo.

Zaměstnavatel může cizince (bod 1) zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec v souladu se zákonem o zaměstnanosti nebo zákonem o pobytu cizinců na území České republiky má:

• platné povolení k zaměstnání od příslušné krajské pobočky ÚP a platné povolení k pobytu,

• zaměstnaneckou kartu,

• kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance,

• kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie,

• modrou kartu.

Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

Bez povolení, zaměstnanecké, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo modré karty lze zaměstnat cizince, na kterého se vztahují výjimky uvedené v zákoně o zaměstnanosti v § 98 ZZ a § 98a ZZ.

Zaměstnavatel je povinen oznámit krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo a jeho charakteristiku v případě, že zamýšlí zaměstnávat cizince (§ 86 ZZ). Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které zaměstnavatel nově vytvořil nebo které se uvolnilo. Charakteristika volného pracovního místa hlášeného krajské pobočce Úřadu práce musí být totožná s charakteristikou místa, kde bude zaměstnání vykonáváno. Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku (§ 37 ZZ). Zaměstnavatel může podat i informace o možnostech ubytování nebo dojíždění, pokud požaduje tyto informace zveřejnit. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

V případě zaměstnání cizince je zaměstnavatel povinen nabídnout tomuto cizinci pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami. Držitelům zaměstnanecké karty musí být zajištěna týdenní pracovní doba nejméně 15 hodin a mzda bez ohledu na rozsah práce nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Držitelům modré karty je zaměstnavatel povinen zaručit hrubou roční mzdu alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v souladu s vyhlášeným Sdělením MPSV. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

Zaměstnavatel je povinen o nástupu cizince do zaměstnání písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce na předepsaném formulář sdělení o nástupu (k dispozici na webových stránkách MPSV). Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o tom, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta:

• nenastoupil do práce (u cizince se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, u cizince s povolením k zaměstnání nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy měl nastoupit na pracovní místo),

• ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno (nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání),

• zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP nebo dohodou z týchž důvodů (nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání),

• zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením podle § 56 ZP (nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání).

Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR. Kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince. Za splnění této povinnosti je odpovědný ................ (uvést kdo, např. ředitel personálního útvaru).

Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ............................

.................................................................

razítko zaměstnavatele

a podpis jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Cizincem se podle zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Za cizince se považuje i osoba bez státní příslušnosti. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky, tzn. že při výběru zaměstnání nejsou omezováni s výjimkou některých povolání, kdy se podle právních předpisů platných na území ČR vyžaduje státní občanství.

Pracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí stejnými právními předpisy jako u zaměstnanců, kteří jsou občany ČR, tj., především zákoníkem práce a dalšími prováděcími nebo souvisejícími předpisy. Podle § 88 a § 89 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, je možné dohodnout jiné právo, podle kterého se pracovněprávní vztah bude řídit.

Podmínky zaměstnávání cizinců jsou stanoveny především § 89 - § 101 ZZ, který v § 89 ZZ stanoví, že cizinci mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že obdrželi povolení k zaměstnání, pokud jsou tato povolení podle zákona o zaměstnanosti potřebná, a povolení k pobytu, nebo obdrželi zaměstnaneckou kartu, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu. Zaměstnanecká karta, modrá karta, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a povolení k zaměstnání se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Každé z těchto povolení je možné udělit za specifických podmínek.

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 ZZ a § 98a ZZ, nebo kteří jsou povinni mít povolení podle zákona o zaměstnanosti k zaměstnání v souladu s § 89 odst. 2 ZZ, § 89 odst. 4 ZZ, § 95 ZZ, § 96 ZZ a § 97 ZZ.

Zaměstnanecká karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zaměstnanecká karta vydána. Vydává se podle § 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pro vydání zaměstnanecké karty je nutná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se zaměstnavatel a cizinec zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin. Zaměstnanecká karta se vydává na dobu výkonu zaměstnání sjednané v pracovní smlouvě, nejdéle však na 2 roky.

Zaměstnanecká karta se vydává na

Nahrávám...
Nahrávám...