dnes je 4.6.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

JUDr. Věra Bognárová

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele

k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

 

Zaměstnavatel ...................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

stanoví

pravidla pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele

 

 

1. Tento předpis upravuje postup při sjednávání výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Dohodnout výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele lze v pracovním poměru i při práci konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. O výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatel je nutné se vždy se zaměstnancem písemně dohodnout.

 

2. O výkonu práce na základě požadavku příslušného vedoucího zaměstnance rozhoduje (uvést kdo). Dohodnout výkon práce mimo pracoviště lze i na základě požadavku zaměstnance. V obou případech je možné sjednat výkon práce mimo pracoviště pouze za podmínky, že zaměstnancem sjednaný druh práce připouští, aby zaměstnanec práci mimo pracoviště zaměstnavatele konal, např. protože není nutná jeho stálá přítomnost na pracovišti, na jeho práci není bezprostředně navázána práce jiných zaměstnanců, nemusí pracovat přímo s klienty zaměstnavatele atd. Podmínkou výkonu práce mimo pracoviště je, aby příslušný vedoucí zaměstnanec posoudil možnost kontroly výkonu práce prostřednictvím objemu (výsledků) vykonávané práce. Při posouzení možnosti konat práci mimo pracoviště zaměstnavatele je nutné zvážit charakter vykonávané práce i s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a možná bezpečnostní rizika. Za dodržení shora stanovených předpokladů a podmínek výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec nadřízený zaměstnanci, o jehož výkon práce mimo pracoviště se jedná.

 

3. Je-li o výkonu práce mimo pracoviště podle bodu 2 tohoto předpisu rozhodnuto, sjedná se změna pracovní smlouvy se zaměstnancem anebo se sjedná dohoda o výkonu práce mimo pracoviště (dále jen „smlouva"). Smlouvu sjednává (uvést kdo). Ve smlouvě se dohodne místo výkonu práce, doba trvání (na dobu určitou nebo neurčitou, způsob předávání a odevzdávání práce, případná povinnost zaměstnance být zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu, vybavení zaměstnance pracovními pomůckami (předměty, nástroji apod.) potřebnými k výkonu práce, případná povinná účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu.Ve smlouvě se uvede rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny podle § 192 ZP.

 

4. Před započetím výkonu práce pověřená osoba zaměstnavatele odpovědná za BOZP (uvést kdo) po dohodě se zaměstnancem zkontroluje dohodnuté místo výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele a posoudí, zda je k výkonu dohodnuté práce vhodné a odpovídá požadavkům na bezpečnou práci. S ohledem na charakter konané práce pověřená osoba zaměstnavatele odpovědná za BOZP proškolí zaměstnance o vztahujících se bezpečnostních předpisech a pravidlech. Zaměstnanec je povinen kontrolu sjednaného místa výkonu práce pověřenou osobou odpovědnou za BOZP u zaměstnavatele umožnit.

 

5. Na pracovněprávní vztah se vztahuje zákoník práce s výjimkami upravenými v § 317 ZP, pokud není ve smlouvě se zaměstnancem dohodnuto jinak.

 

6. Směrnice je uložena k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupna na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ............................

 

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

 

Komentář:

 

Zákoník práce nezakazuje, aby výkon práce pro zaměstnavatele byl vykonáván v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Podmínkou pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě. Není podmínkou, aby tímto místem bylo bydliště zaměstnance, i když to ve většině případů bude nejčastější případ. Je-li dohodnut výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, zákoník práce v § 317 ZP stanoví odchylky od obecných ustanovení zákoníku práce, které obecně výkon v pracovněprávním vztahu upravují. Ustanovení § 317 ZP upravující odchylky od výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele patří mezi ustanovení dispozitivní, není uvedeno v § 363 ZP jako ustanovení, od kterého by nebylo možné se odchýlit. Znamená to, že zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě sjednat i jiné podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel, který využívá práci zaměstnanců mimo svá pracoviště ojediněle, může sjednat podmínky výkonu této práce v dohodě se zaměstnancem. Jestliže však zaměstnavatel bude využívat práci zaměstnanců mimo pracoviště ve větším rozsahu, je vhodné, aby pravidla byla stanovena ve vnitřním předpisu.

 

Podle § 317 ZP se na zaměstnance, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Znamená to, že zaměstnanec má možnost objem vykonávané práce vykonat v době, kterou si sám určí bez ohledu na to, zda je sobota či neděle, svátek či noc. Není však vyloučeno, aby zaměstnavatel se zaměstnancem sjednal, že vyžaduje, aby zaměstnanec v určitou konkrétně vymezenou dobu práci konal. Toto ujednání bude praktické zpravidla tam, kde výkon práce zaměstnance vyžaduje součinnost s jinými zaměstnanci, potřebné může být určení konkrétní pracovní doby i v případech telefonických konferencí apod. Při stanovení rozvržení pracovní doby i v případě zaměstnance, který koná práci mimo pracoviště záleží vždy na dohodě obou stran a zpravidla na možnosti zaměstnavatele umožnit zaměstnanci výkon práce v jiné pracovní době nebo v jiném rozvržení pracovní doby, než je u něj obvyklé. Ve většině případů je objem vykonávané práce a kontrola zaměstnance vykonávaná právě prostřednictvím stanoveného rozsahu předávané a odevzdané práce. Je nutné dohodnout také přebírání práce, její odevzdávání, případně není vyloučeno, že bude sjednáno, že po určitou dobu bude zaměstnanec práci vykonávat na pracovišti zaměstnavatele.

 

Zákoník práce výslovně stanoví, že se na zaměstnance nevztahují výhradně ustanovení o rozvržení pracovní doby. Na zaměstnance se i při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele vztahuje maximální délka

Nahrávám...
Nahrávám...