dnes je 22.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12
Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

 

Vnitřní předpis školy

k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí

 

Tento vnitřní předpis upravuje nároky zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“) při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí.

 

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“).

 

Článek I.

Působnost vnitřního předpisu

 

Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se Školou.

 

Článek II.

Prostoj

 

1. Pokud zaměstnanec nemůže konat práci z provozních důvodů, které nezavinil, jde o prostoj a pokud s tím zaměstnanec souhlasí, může být zaměstnavatelem převeden na jinou práci. O převedení na jinou práci rozhoduje ___________ (uvést pověřeného zaměstnance nebo příslušný útvar).

 

2. Nebude-li zaměstnanec převeden na jinou práci, náleží mu náhrada platu ve výši ________ % průměrného výdělku (minimálně však 80 % průměrného výdělku).

 

Článek III.

Nepříznivé povětrnostní vlivy

 

1. Pokud zaměstnanec nemůže konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, může být zaměstnavatelem převeden na jinou práci. O převedení na jinou práci rozhoduje ___________ (uvést pověřeného zaměstnance nebo příslušný útvar).

 

2. Nebude-li zaměstnanec převeden na jinou práci, náleží mu náhrada platu ve výši ________ % průměrného výdělku (minimálně však 60 % průměrného výdělku).

 

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy u _________.

 

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. září 2012) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

3. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

 

V __________ dne ___________

 

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

 

Komentář:

K obecným podmínkám, za kterých může být vydáván vnitřní předpis školy, viz Úvod.

V ustanovení § 207 zákoníku práce jsou upraveny překážky v práci na straně zaměstnavatele. O překážku v práci na straně zaměstnavatele jde v okamžiku, kdy zaměstnavatel neplní nebo nemůže plnit povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci konat. O překážku v práci jde bez ohledu na to, jestli byla nemožnost přidělovat pracovní úkoly způsobena objektivní skutečností, popřípadě náhodou, která se zaměstnavateli přihodila, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...