dnes je 24.5.2022

Input:

Vnitřní platový předpis

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.23
Vnitřní platový předpis

PaedDr. František Havelka, PhD.

Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“).

Tento vnitřní platový předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“ nebo jako „ZP”) ve spojení s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jako „NV” nebo „nařízení vlády o platových poměrech“) a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jako „katalog prací“), ve znění pozdějších změn a dodatků.

Článek I.

Působnost vnitřního platového předpisu

1. Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se Školou.

2. Na zaměstnance, kteří konají pro Školu práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se vztahují pouze ta ustanovení, u nichž je to výslovně uvedeno.

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento vnitřní platový předpis upravuje zejména podmínky poskytování a vyplácení platů zaměstnancům Školy, poskytování příplatků a odměny za pracovní pohotovost.

2. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se způsobem a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, vždy před uzavřením pracovní smlouvy.

3. Při stanovení odměny za práce konané mimo pracovní poměr se postupuje obdobně tak, aby výše stanovené odměny odpovídala platu za stejnou nebo obdobnou práci konanou v pracovním poměru.

4. Zaměstnanec Školy má právo kdykoli nahlížet do tohoto vnitřního platového předpisu, který je za tímto účelem uložen .......... (kde nebo u koho).

Článek III.

Určení výše platu

1. Plat určuje zaměstnanci Školy ředitel Školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce a nařízením vlády o platových poměrech.

2. Řediteli Školy určuje plat zřizovatel Školy.

3. Ředitel Školy zajistí, aby plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyla nižší než minimální mzda dle ustanovení § 111 ZP. Do platu se pro tento účel nezahrnuje plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

4. Základní a rozhodující složkou platu zaměstnance je platový tarif.

5. Platovým tarifem se rozumí pevně stanovená měsíční částka vyjádření v Korunách českých (Kč). Stupnice platových tarifů je uvedena v příloze č. _______ (uvést číslo přílohy, kde bude seznam platových tarifů) tohoto vnitřního platového předpisu.

6. Zaměstnanci Školy přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterého je zařazen.

Článek IV.

Zařazení zaměstnance Školy do platové třídy

1. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do příslušné platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zařazení zaměstnance do platové třídy provede ředitel Školy v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s katalogem prací.

2. Vedoucí zaměstnance zařadí ředitel Školy do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které vykonává.

3. V případě, že příslušná práce není v katalogu prací uvedena, pak ředitel Školy zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce srovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

4. Ředitel Školy zařadí zaměstnance do odpovídající platové třídy jen v případě, že zaměstnanec Školy pro výkon práce zařazené v této třídě splňuje potřebné kvalifikační předpoklady – vzdělání.

5. Nesplňuje-li zaměstnanec Školy (s výjimkou psychologa) kvalifikační předpoklady pro výkon práce zařazené v určité platové třídě, pak ředitel Školy bude postupovat následovně:

a) jde-li o pedagogického pracovníka, který nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, pak tento pracovník může vykonávat v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jako „zákon o pedagogických pracovnících“), přímou pedagogickou činnost:

i. pokud dosáhl 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázal schopnost výkonu požadované činnosti,

ii. nejdéle po dobu deseti let ode dne nabytí účinnosti zákona o pedagogických pracovnících, tj. od 1. ledna 2005, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,

iii. jestliže v době vzniku základního pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole akreditovaný magisterský studijní program příslušného studijního oboru; v tomto případě se získáním nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru považuje předpoklad odborné kvalifikace pro pracovněprávní účely za splněný.

iv. pokud ke dni 1. ledna 2015 dosáhla alespoň 55 let věku a pokud vykonávala přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let.

Tato ustanovení se nevztahují na psychologa.

b) Ředitel Školy může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak, a jestliže

i. důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) ZP, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

ii. jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

c) Nemůže-li Ředitel školy obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

i. až na dobu 4 roků,

ii. na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene i. prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Článek V.

Zařazení zaměstnance do platového stupně

1. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 ZP ve spojení s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech.

2. Ředitel Školy zařadí zaměstnance Školy do platového stupně podle:

a) doby dosažené praxe,

b) doby péče o dítě,

c) doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

d) doby výkonu civilní služby.

(dále jen „započitatelná praxe“).

3. Ředitel Školy započte dobu praxe:

a) v plném rozsahu v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

b) V plném rozsahu po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

c) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu šest let, při

- skutečném čerpání mateřské dovolené,

- další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené,

- trvalé péči o dítě (děti) nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené,

- osobní péči o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.

d) V rozsahu nejvýše dvou třetin jinou praxi, a to v závislosti na míře využitelnosti pro výkon požadované práce.

Doby uvedené pod písmeny b) a c) započte ředitel Školy, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

4. Z doby, kterou zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel zaměstnanci

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen

• středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku nebo

• dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo

• dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen

• středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo

• jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků,

• anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen

• odborného vzdělání dobu 1 roku,

• nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků,

• nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků,

• nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků,

• anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen

• vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků,

• nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků,

• nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků,

• nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků,

• nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků,

• anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

5. Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 ZP, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 6 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

6. Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu odečetl. Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně.

Článek VI.

Postup při zařazování nově přijatých zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů

1. Nově přijímaný zaměstnanec Školy předloží při uzavírání pracovní smlouvy řediteli Školy příslušné doklady, které potvrzují dosažený stupeň vzdělání, zaměření a obor vzdělání a dosaženou praxi včetně pracovního zařazení.

2. Nově přijímaný zaměstnanec, který požaduje udělení výjimky pro výkon práce z důvodu nesplňování kvalifikačních předpokladů, předloží řediteli Školy rovněž písemnou žádost o její udělení.

3. Ředitel Školy posoudí takto předložené dokumenty a na základě takto získaných údajů a v souladu s pravidly uvedenými v čl. IV. a V. tohoto vnitřního platového předpisu určí nově přijímanému zaměstnanci platovou třídu a platový stupeň, včetně jim odpovídajícího platového tarifu.

4. Zaměstnanec Školy musí být seznámen s tímto vnitřním platovým předpisem ještě před začátkem výkonu práce.

5. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o dosažené platové třídě, o dosaženém platovém stupni a platovém tarifu, a to ve formě platového výměru nejpozději ke dni nástupu do práce.

Článek VII.

Platový tarif

Zaměstnanci Školy náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů stanovených v jednotlivých přílohách nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců.

Článek VIII.

Příplatek za vedení (§ 124 ZP)

1. Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Příplatek za vedení řediteli Školy určuje zřizovatel.

2. Příplatek za vedení určený pro ředitele Školy přísluší také zástupci ředitele Školy, který zastupuje ředitele Školy v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. Tento příplatek náleží zástupci ředitele Školy od prvního dne zastupování.

3. Vedoucími zaměstnanci Školy jsou pro účely poskytování příplatku za vedení:

a. zástupce ředitele Školy,

b. __________________ (např. vedoucí školní jídelny, vedoucí výchovných poradců, vedoucí školní družiny)

c. ___________________,

d. ___________________.

4. Výše příplatku za vedení pro vedoucí zaměstnance Školy je stanovena takto:

Funkce Platová třída Stupeň řízení Příplatek za vedení (v %) Příplatek za vedení (v Kč) 
Ředitel Školy  stanoví zřizovatel 
Např. Zástupce ředitele Školy ___(např. 12) ____(např. 2) ___(např. 18) _____ 
Např. Vedoucí školní jídelny ___(např. 9) ____(např. 1) ___(např. 7) _____ 
Např. Vedoucí školní družiny ___(např. 9) ____(např. 1) ___(např. 5) _____ 
Např. Vedoucí výchovných poradců ___(např. 9) ____(např. 1) ___(např. 7) _____ 

5. Zaměstnancům, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, ale jsou podle organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v tomto rozsahu:

Funkce Platová třída Příplatek za vedení (v %) Příplatek za vedení (v Kč) 
Výchovný poradce ___(např. 9) ____ (např. 5) _______ 
Školník ___(např. 6)  ____ (např. 10) _______ 

Článek IX.

Příplatek za noční práci (§ 125 ZP)

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

2. Noční práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou.

3. Noční práci musí zaměstnanci Školy vždy nařídit ředitel Školy.

Článek X.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 126 ZP)

1. Zaměstnanci Školy přísluší za hodinu práce v sobotu a v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

2. Práci v sobotu a v neděli musí zaměstnanci Školy nařídit ředitel Školy.

Článek XI.

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas (§ 127 ZP)

1. Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se ředitel Školy nedohodne se zaměstnancem Školy na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

2. Neposkytne-li ředitel Školy zaměstnanci Školy náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci Školy část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle Článku VIII. tohoto předpisu, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

Článek XII.

Zvláštní příplatek

Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek.

1. Zaměstnanci Školy, který vykonává výchovnou, pomocnou výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost nebo sociální práce s výchovně problémovými dětmi a mládeží a jejich zákonnými zástupci ve specializované třídě, náleží příplatek v rozmezí od _________ (600 Kč do 2 000 Kč). Konkrétní výše příplatků je uvedena v příloze č. ______.

2. Zaměstnanci Školy, který soustavně vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši:

a. __________ (400 Kč až 1 000 Kč) měsíčně, nebo

b. __________ (600 Kč až 2 000 Kč) měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve třídách uvedených v předchozím odstavci. Konkrétní výše příplatků je uvedena v příloze č. ______.

3. Zaměstnanci Školy přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 1. a 2. tohoto článku. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci Školy ředitel Školy v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance Školy nejvýhodnější.

Článek XIII.

Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130 ZP)

1. Zaměstnanci Školy, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.

2. Rozdělenou směnou se rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Článek XIV.

Osobní příplatek

1. Zaměstnanci Školy, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může ředitel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

2. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

3. Ředitel Školy přizná zaměstnanci Školy osobní příplatek na základě srovnání jeho pracovních výsledků nebo rozsahu jeho pracovních úkolů s ostatními zaměstnanci Školy.

4. Osobní příplatek může zaměstnanec Školy získat nejdříve po třech měsících od vzniku pracovního poměru.

5. O zvýšení nebo snížení osobního příplatku rozhoduje ředitel Školy v závislosti na plnění podmínek, pro které byl přiznán.

6. Osobní příplatek odebere ředitel Školy zaměstnanci Školy, pominou-li důvody, pro které byl přiznán.

7. Výši osobního příplatku může ředitel Školy určit absolutní částkou nebo procentem platového tarifu.

8. V zájmu předcházení případným sporům mezi zaměstnancem Školy a Školou jako zaměstnavatelem je přiznání a odebrání osobního příplatku prováděno výhradně písemnou formou.

9. Osobní příplatek se přiznává na období ________ (např. na období jednoho roku, s účinností od 1. září daného roku).

Článek XV.

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

1. Pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jako „školský zákon“), kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem Školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociální péče podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

2. Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel Školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování.

3. Ředitel Školy stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah přímé pedagogické činnosti.

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti stanoví ředitel školy pedagogickému pracovníkovi na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování. Ředitel školy s celoročním provozem a ředitel zařízení sociálních služeb stanoví rozsah hodin přímé pedagogické činnosti na období kalendářního roku.

4. Ředitel Školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně. Další hodiny s ním může dohodnout. Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem Školy se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce, přímou pedagogickou činnost nevykonával. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době; těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit.

5. Přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah je i přímá pedagogická činnost při zastupování nepřítomného pedagogického pracovníka.

Článek XVI.

Specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133 ZP)

1. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši _________ (např. 1 000 až 2 000 Kč) měsíčně. Podmínky poskytování příplatku jsou upraveny v příloze č. _________.

Článek XVII.

Odměna (§ 134 ZP)

1. Ředitel Školy může zaměstnanci Školy poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, a to v rozmezí od ________ do ________ (např. 3 000 Kč do 5 000 Kč).

2. Ředitel Školy poskytne zaměstnanci Školy odměnu:

a. za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek,

b. za mimořádné plnění pracovních úkolů nad rámec běžných pracovních povinností.

3. Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

4. O výši odměn a důvodech jejich vyplacení vede ředitel Školy evidenci.

Článek XVIII.

Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek (§ 135 ZP)

1. Zaměstnanci Školy, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.

2. Pokud zaměstnanec Školy konal práci ve svátek, poskytne mu ředitel Školy náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jiné době, na které se se zaměstnancem Školy dohodne. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.

3. Ředitel Školy se může se zaměstnancem Školy dohodnout namísto poskytnutí náhradního volna za práci konanou ve svátek na poskytnutí příplatku za takto konanou práci, a to ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.

Článek XIX.

Platový výměr

1. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci Školy nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr.

2. V platovém výměru zaměstnance Školy je ředitel Školy povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec Školy zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je ředitel Školy povinen tuto skutečnost zaměstnanci Školy písemně oznámit, včetně uvedení důvodů takové změny. Ředitel Školy vydá zaměstnanci Školy nový platový výměr nejpozději v den, kdy jeho změna nabývá účinnosti.

3. Řediteli Školy vydá platový výměr zřizovatel Školy.

Článek XX.

Platový výměr, smluvní plat

1. Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat plat pevnou měsíční částkou, ve které budou zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu podle tohoto předpisu, na které by jinak zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout. Vedle smluvního platu zaměstnanci nepřísluší žádné složky platu.

2. Ředitel Školy je povinen vydat zaměstnanci Školy nejpozději v den nástupu do práce písemný platový výměr. To neplatí v případě, že byl se zaměstnancem sjednán smluvní plat.

3. V platovém výměru zaměstnance Školy je ředitel Školy povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec Školy zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složkách platu. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je ředitel Školy povinen tuto skutečnost zaměstnanci Školy

Nahrávám...
Nahrávám...