dnes je 29.11.2021

Input:

Vedení povinné dokumentace v MŠ

1.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Vedení povinné dokumentace v MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Vedení povinné dokumentace definuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Dokumentace musí být přizpůsobena a zohledněna povaze školy či školského zařízení. Nelze tedy stanovit jednotnou předlohu obsahové části vedení dokumentace všem školám a školským zařízením. Odlišovat se bude také povaha vedení dokumentace dle zřizovatele.

Je však nutno vzít na zřetel, že pokud je škola zařazena v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, musí být povaha vedení školní a třídní dokumentace přizpůsobena požadavkům vyplývajícím ze školského zákona, a to bez ohledu na zřizovatele. To platí také pro lesní mateřské školy.

Školy a školská zařízení musejí mít součástí dokumentace následující dokumenty:

 • Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147.

 • Evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika”).

 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování.

 • Vzdělávací programy.

Vzdělávací programy zahrnuje § 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v platném znění). Rámcové vzdělávací programy stanovují zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného vzdělávání, podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanovuje ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Rámcové vzdělávací programy vydává ministerstvo po projednání s příslušnými ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy je možné v závažných případech měnit, a to s účinností nejdříve od začátku následujícího školního roku, pokud nejde o změny vyplývající z platných právních předpisů. V takovém případě ministerstvo, které rámcový vzdělávací program vydalo, zveřejní změnu s dostatečným časovým předstihem.

 • Výroční zprávy o činnosti školy.

 • Třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.

Přestože v současné době Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ani žádná právní úprava nedefinuje zcela konkrétní požadavek na vedení zápisu v třídních knihách mateřských škol, jde o zcela zásadní dokument, který musí prokazatelně dokládat průběh výchovné a vzdělávací činnosti v průběhu dopoledne i odpoledne. 

Třídní kniha mapuje a dokladuje realizaci cílů definovaných ve Školním vzdělávacím programu a naplňování kompetencí, definovaných v jednotlivých integrovaných blocích. Třídní knihu nelze považovat za „formalitu“, ale za důležitý dokument prokazující – dokládající kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu.

Třídní kniha by měla obsahovat průkazné údaje o poskytování vzdělávání a o jeho průběhu. Školský zákon nestanovuje požadavky na obsah a formu sdělení. Obsahem zápisu by mělo být to, co skutečně ve třídě proběhlo, tzn. činnosti, které se uskutečnily, nikoli to, co jsme si plánovali. Vzhledem k tomu, že mateřské školy pracují různými způsoby, je nabídnuto také více variant třídních knih. Všechny oficiálně vydané tiskopisy jsou pouze doporučené. Každá škola si z nich může vybrat takovou variantu, která jejímu školnímu vzdělávacímu programu a způsobu práce nejlépe vyhovuje. Záznamy do třídní knihy by měly být prováděny: denně po skončení přímé vyučovací práce učitelky.

 • Školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin (rozvrh se týká ZŠ; SŠ; VOŠ).

Ředitel školy vydává školní či vnitřní řád školy. Ten upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. A dále obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů. Školní řád nebo vnitřní řád musí být zveřejněn ředitelem školy na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním ředitel seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Obvykle se jedná o místa přístupná dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům a širší veřejnosti. Například úřední deska školy, průchozí prostory školy apod.

Častým nedostatkem školních řádů je absence data nabytí účinnosti a také platnost.

 • Záznamy z pedagogických rad.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 • Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.

 • Personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci (Definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

 • Dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy (Například § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 • Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky.

 • Údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání.

 • Datum zahájení vzdělávání ve škole.

 • Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk.

 • Údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedené v § 16 ŠZ, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16 a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.

 • Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Ze strany zákonných zástupců dochází nezřídka kdy k úmyslnému zatajování informací o zdravotním stavu dětí a žáků. V této souvislosti lze odkazovat na § 22 odst. 3 písm. c).

Konkrétně:

Zákonný zástupce je povinen informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání!

ZDROJ:

§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon):

Souhrnný přehled dokumentace školy

Školní matrika školy podle povahy činnosti školy musí obsahovat tyto údaje o dítěti, žákovi:

 • Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,

 • datum zahájení vzdělávání ve škole,

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

 • údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 • datum ukončení vzdělávání ve škole,

 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

V souladu s § 28 odst. 4 školského zákona poskytuje škola a školské zařízení údaje ze školní matriky také osobám, které prokážou svůj nárok oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem. V praxi se jedná zejména o poskytování údajů soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, ČŠI a dalším kontrolním orgánům, zdravotním pojišťovnám apod. v rámci jejich zákonem vymezené působnosti. Údaje se poskytují také ČSÚ, podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 • Doklady o přijímání dětí a žáků.

 • Doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování.

 • Výroční zprávy o činnosti školy.

 • Třídní knihy, které průkazně informují o průběhu vzdělávání.

 • Školní řád.

 • Rozvrhy hodin.

 • Záznamy z pedagogických rad.

 • Knihy úrazů, záznamy o úrazech dětí a žáků.

 • Protokoly o provedených kontrolách a inspekční zprávy.

 • Personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

 • Dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy (například § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

 • Doporučení školských poradenských zařízení.

 • Korespondence s orgány činnými v trestním řízení (Policie ČR), případně jinými orgány státní správy (OSPOD).

 • Individuální vzdělávací plány dětí a žáků (pokud byly uvedeny v Doporučení ŠPZ, před 1. 1. 2020).

 • Minimální preventivní program.

 • Krizový plán.

 • Systém odhalování speciálních vzdělávacích potřeb ve škole.

 • Systém hodnocení školy.

Směrnice a předpisy

Směrnice pro organizaci vzdělávání

Přijetí ke vzdělávání, jiné možnosti plnění povinné školní docházky (ZŠ) a povinného předškolního vzdělávání (MŠ), informace o postupech při neplnění povinné školní docházky a povinného předškolního vzdělávání, pravidla komisionálního přezkoušení, hodnocení žáků (ZŠ), vlastní hodnocení školy, organizace zotavovacích akcí a mimoškolních aktivit.

Provozní předpisy

Provozní řád (MŠ i ZŠ), organizace školního roku, přehled úkolů ředitele školy, systém vedení dokumentace, organizační řád (MŠ i ZŠ), systém ochrany osobních údajů školy a GDPR, řešení stížností a podnětů zákonných zástupců, podmínky vydávání opisů, stejnopisů a vysvědčení. Úplata za vzdělávání

Nahrávám...
Nahrávám...