dnes je 21.4.2024

Input:

Ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2
Ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Ukončování studia ve středních školách maturitní zkouškou

 

Legislativně je maturitní zkouška upravena v příslušných ustanoveních zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb.

 

Základní pojmy

 

Hranice úspěšnosti

je nejnižší možné bodové hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku nebo její část vykonal úspěšně.

 

Řádný termín

je první časové období pro konání maturitní zkoušky po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku. Do prvního časového období náleží i maturitní zkouška konaná v náhradním termínu.

 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky

je žák nebo uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám.

 

Asistent

je zletilá osoba, která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném vyhláškou.

 

Tlumočník

je zletilá osoba, která žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých a ze znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých v rozsahu upraveném vyhláškou (177/2009 Sb.)

 

Zkušební dokumentace

je zadání zkoušek zahrnující

- testový sešit pro didaktický test,

- zvukovou nahrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího jazyka,

- zadání písemné práce z českého jazyka a literatury,

- zadání písemné práce z cizího jazyka,

- záznamové archy pro zápis řešení didaktického testu a písemné práce žákem

- další písemnosti vztahující se ke společné části maturitní práce.

 

Pracovní list

je konkrétní zadání pro ústní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

Záznamový arch

je část zkušební dokumentace, do které žák zapisuje řešení didaktického testu a písemné práce.

 

Zkušební místo

je škola nebo její odloučené pracoviště, kde se konají maturitní zkoušky.

 

Třetí povinná zkouška

je zkouška společné části maturitní zkoušky, kterou si žák zvolí.

 

Informačním systémem

je systém Centra hardwarových prostředků a centra a softwarových aplikaci provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch, které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím.

 

Oprávněný uživatel informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

je uživatel informačního systému Centra, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.

 

Maturitní zkouška se skládá ze

- společné části a

- profilové části.

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získává žák pouze v případě úspěšného složení obou částí maturitní zkoušky.

 

Úroveň obtížnosti

Pro každou povinnou zkoušku má žák právo zvolit si v termínu do 15. listopadu pro jarní zkušební období nebo do 25. června pro podzimní zkušební období buď

- základní úroveň obtížnosti, nebo

- vyšší úroveň obtížnosti.

 

Zvolená úroveň obtížnosti zkušebních předmětů povinné i nepovinné zkoušky se uvede v přihlášce. Škola zajišťuje přípravu žáka nejméně v základní úrovni obtížnosti, a to ve všech předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky.

 

Termíny konání maturitních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se konají

- v jarním zkušebním období v termínu od 2. května do 10. června a

- podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září

 

Jarní zkušební období

V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test") a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen„písemná práce") konají v období

- od 2. května do 15. května

 

Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části") se konají

- od 16. května do 10. června

 

Konkrétní termíny konání didaktických testu a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo

- nejpozději do 1. září školního roku,

v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testu a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma") určí ministerstvo

- do 31. prosince školního roku,

v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období

- od 16. května do 10. června.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška") a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška") se konají

- nejdříve 1. dubna.

V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

 

Podzimní zkušební období

V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají

- v období od 1. do 10. září,

ústní zkoušky společné části v období

- od 11. září do 20. září.

 

Konkrétní termíny konání didaktických testu a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději

- do 1. února

před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.

Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději

- do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky

a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období

- od 1. září do 20. září.

 

V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

 

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

 

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školy. Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené Centrem. Koná-li žák zkoušku po skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně skončil poslední ročník vzdělávání, přičemž dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho narození.

 

Žák podává přihlášku

- nejpozději do 15. listopadu pro jarní zkušební období,

- nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období.

 

V přihlášce žák uvede

- jméno (jména) a příjmení,

- třídu.

- obor vzdělání,

- rodné číslo, bylo-li uchazeči předěleno nebo datum narození a místo narození,

- státní občanství,

- názvy zkušebních předmětů a úroveň obtížnosti

- povinných zkoušek společné maturitní zkoušky,

- povinných

Nahrávám...
Nahrávám...