dnes je 26.11.2020

Input:

Učební pomůcky příspěvkových organizací

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Učební pomůcky příspěvkových organizací

Jaroslava Svobodová

Pojem

Přestože pojem „učební pomůcky” není v zákoně o účetnictví uveden, lze ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvodit, že učební pomůcky jsou předměty, jejich soubory nebo části, případně programové vybavení, které přispívají jako zdroje informací k vytváření, prohlubování a obohacování představ žáků. Učební pomůcky rovněž slouží k vytváření polytechnických dovedností v praktických činnostech žáků a k osvojování znalostí o přírodních a společenských jevech. Slouží výlučně k výuce a výchově. Je to majetek, který se používá při výuce opakovaně a má trvalejší hodnotu.

Učební pomůcky

Učební pomůcky jsou pořizovány z dotací ze státního rozpočtu podle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jako učební pomůcky lze zařadit například:

 • knihy pro žákovské knihovny,

 • přístroje didaktické techniky (např. projekční přístroje, magnetofony, televizory, radiopřijímače, kopírovací stroje a přístrojové vybavení jazykových laboratoří a další),

 • technické, obrazové a zvukové záznamy (např. videozáznamy, softwarové vybavení pro výpočetní techniku, DVD, CD),

 • dvojrozměrné pomůcky (např. obrazy, mapy, schémata, hudebniny apod.),

 • trojrozměrné pomůcky (např. přístroje a modely pro výuku, preparáty, glóbusy, předměty pro školní sbírky, kalkulačky apod.),

 • vybavení laboratoří,

 • nářadí pro tělesnou výchovu: bradla, hrazdu, kladinu, tělocvičné koně, konstrukce pro tělovýchovné hry a další pomůcky: míče, činky, pálky, švihadla, pásma, stopky apod.,

 • nástroje pro hudební výchovu, notové stojany apod.,

 • nářadí a nástroje pro praktické a pracovní vyučování (např. nářadí ve školních dílnách, kuchyňské nádobí a náčiní pro výuku rodinné výchovy, stroje a zařízení pro odborný výcvik apod.).

 • hračky a výchovné pomůcky (v předškolních zařízeních),

 • magnetické a jiné přenosné tabule,

 • zařízení výpočetní techniky včetně příslušenství (např. tiskárny, přídavné disketové jednotky apod.),

Učební pomůcky jsou hrazeny z neinvestičních nebo investičních prostředků.

Při účtování o učebních pomůckách je ovšem příspěvková organizace povinna postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. I když zákon o účetnictví neobsahuje pojem učební pomůcky ani tento pojem nevymezuje, je nezbytné, aby nejen příspěvkové organizace povinnosti týkající se majetku vymezené zákonem o účetnictví při vedení účetnictví uplatňovaly i při účtování o učebních pomůckách.

Při účtování o majetku (učebních pomůckách) jsou příspěvkové organizace povinny postupovat nejen podle ustanovení zákona o účetnictví, ale i podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a následně podle Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Právní úprava

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

 • České účetní standardy č. 701 až 710, zejména 701 – Účty a zásady účtování na účtech, č. 703 – Transfery, č. 707 – Zásoby a č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

V případě zákona o účetnictví je nezbytné upozornit na některá ustanovení, jejichž znalost je nutná pro rozhodování účetních jednotek včetně příspěvkových organizací o tom, jakým způsobem bude majetek (včetně učebních pomůcek) zachycen v účetnictví příslušné účetní jednotky. Jedná se zejména o níže uvedená ustanovení zákona o účetnictví:

Ustanovení § 19 odst. 7 ZoÚ uvádí, že u vybraných účetních jednotek podle § 1 odst. 3, s výjimkou zdravotních pojišťoven, se považuje za významnou též informace o ocenění nehmotného majetku ve výši nad 60 000 Kč a u samostatných hmotných movitých věcí nebo souboru hmotných movitých věcí ve výši nad 40 000 Kč, § 19 odst. 8 stanoví: „Pro účely tohoto zákona se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Pro účely vykazování v účetní závěrce se aktiva mohou členit na stálá a oběžná. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení.”

V souladu s výše uvedeným následně vyhláška č. 410/2009 Sb. stanoví mimo jiné obsahové vymezení položek aktiv, v souvislosti s učebními pomůckami je nutné zdůraznit zejména níže uvedené ustanovení:

 • § 11Dlouhodobý nehmotný majetek (včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku) – učební pomůckou může být i software v ocenění převyšujícím částku 60 000 Kč, nebo software jehož ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč (tzn. drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice. Z uvedeného vyplývá, že se vždy jedná o dlouhodobý majetek, tj. příspěvková organizace používá učební pomůcku déle než jeden rok.

 • § 14Dlouhodobý hmotný majetek (včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku) – učební pomůckou může být samostatná hmotná movitá věc, jejíž ocenění převyšuje částku 40 000 Kč nebo samostatná hmotná movitá věc, jejíž ocenění je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč (tzn. drobný dlouhodobý hmotný majetek). Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Z uvedeného vyplývá, že se vždy jedná o dlouhodobý majetek, tj. příspěvková organizace používá učební pomůcku déle než jeden rok.

 • § 49Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, např. učební pomůcka, která nesplňuje pouze podmínku dolní hranice (ocenění je nižší než 7 000 Kč a příspěvková organizace rozhodla, že předmětnou učební pomůcku bude účtovat v knize podrozvahových účtů). Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek např. učební pomůcka, která nesplňuje pouze podmínku dolní hranice (ocenění je nižší než 3 000 Kč a příspěvková organizace rozhodla, že předmětnou učební pomůcku bude účtovat v knize podrozvahových účtů). Z uvedeného vyplývá, že se vždy jedná o dlouhodobý majetek, tj. příspěvková organizace používá učební pomůcku déle než jeden rok.

 • § 20 odst. 2 písm. g) – Zásoby. Materiál mimo jiné obsahuje další hmotné movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 (ocenění je 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, tzn. drobný dlouhodobý hmotný majetek) s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Z uvedeného vyplývá, že se vždy jedná o hmotnou movitou věc, kterou příspěvková organizace používá např. jako učební pomůcku déle než jeden rok.

Z výše uvedeného je možné dovodit, že vždy záleží na rozhodnutí příslušné příspěvkové organizace, jaké rozhodnutí učiní v souvislosti s majetkovou evidencí učebních pomůcek s ohledem na povinnosti stanovené zákonem o účetnictví a povinnostmi stanovenými vyhláškou č. 410/2009 Sb. v souvislosti s vedením účetnictví.

A. Učební pomůcka je vedena jako drobný dlouhodobý majetek

Při nákupu drobného dlouhodobého majetku podle odst. 5.3.1. a 6.3.1. ČÚS č. 710 se o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku účtuje na účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Není důležité, zda jde o:

 • DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč nebo o DDNM pod 7 000 Kč

 • DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč nebo o DDHM pod 3 000 Kč

O snížení stanovené dolní hranice může účetní jednotka rozhodnout ve své vnitřní směrnici, stejně jako může rozhodnout, zda o něm bude účtovat jako o drobném dlouhodobém majetku nebo jako o jiném drobném dlouhodobém majetku. Pokud příspěvková organizace rozhodne, že bude účtovat (při snížení dolní hranice) o jiném drobném dlouhodobém majetku v knize podrozvahových účtů, bude v případě jiného dlouhodobého nehmotného majetku při pořízení účtovat náklady na syntetickém účtu 518 – Ostatní služby a v případě jiného dlouhodobého hmotného majetku bude při pořízení účtovat náklady na syntetickém účtu 501 – Spotřeba materiálu (viz § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb.).

Taktéž může příslušná některá vybraná účetní jednotka, tedy i příspěvková organizace, rozhodnout, že o majetku (tedy i o učební pomůcce) bude účtovat jako o pořízené zásobě.

1. Hodnota učební pomůcky splňuje podmínky pro zařazení jako drobný dlouhodobý majetek (příspěvková organizace si může ve své vnitřní směrnici rozhodnout o snížení dolní hranice):

 • Drobný dlouhodobý hmotný majetek podle § 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. zahrnuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Podle odst. 6.3.1. ČÚS č. 710 účetní jednotka účtuje o úplatném pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 – Pokladna.

Tabulka 1 – Pořízení učební pomůcky s hodnotou 30 000 Kč, kterou zaúčtujeme do drobného dlouhodobého hmotného majetku

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Předpis závazku (dodavatelská faktura za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku)  30 000  558  321
(45, 261) 
2.  Úhrada dodavatelské faktury  30 000  321  241 
3.  Zařazení UP, vedené jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, do majetku organizace  30 000  028  088 
 • Drobný dlouhodobý nehmotný majetek podle § 11 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou využitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč.
  Podle odst. 5.3.1. ČÚS č. 710 účetní jednotka účtuje o úplatném pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého nehmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu Dal příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 – Pokladna.

Tabulka 2 – Pořízení učební pomůcky s hodnotou 30 000 Kč, kterou zaúčtujeme do drobného dlouhodobého nehmotného majetku

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Předpis závazku (dodavatelská faktura za pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku)  30 000  558  321
(45, 261) 
2.  Úhrada dodavatelské faktury  30 000  321  241 
3.  Zařazení UP, vedené jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek, do majetku organizace  30 000  018  078 

Pokud účetní jednotka získá drobný dlouhodobý majetek bezúplatným převodem:

Při bezúplatném převodu od zřizovatele účtuje účetní jednotka podle odst. 6.3.3. ČÚS č. 710 o nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. V případě, že je tento majetek nabýván od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka současně o nákladech na stranu MÁ DÁTI účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti.

Tabulka 3 – Pořízení tiskárny v hodnotě 5 000 Kč získané bezúplatným převodem od zřizovatele

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Zařazení tiskárny (drobný dlouhodobý hmotný majetek) od zřizovatele do majetku PO  5 000  028  088 

Tabulka 4 – Pořízení počítače v hodnotě 4 000 Kč získaného bezúplatným převodem od fyzické osoby s uvedením ocenění od předávajícího

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Zařazení počítače (drobného dlouhodobého hmotného majetku) od fyzické osoby do majetku PO  4 000  028  088 
Současně účtuje o nákladech z tohoto DDHM  558  649 
 • Při bezúplatném převodu od zřizovatele účtuje účetní jednotka podle odst. 5.3.3. ČÚS č. 710 o nabytí drobného dlouhodobého nehmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Pokud je tento majetek nabýván od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje současně o nákladech na stranu MÁ DÁTI účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti.

Tabulka 5 – Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (software) v hodnotě 10 000 Kč bezúplatným převodem od zřizovatele

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Zařazení softwaru (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) od zřizovatele do majetku PO  10 000  018  078 

Tabulka 6 – Pořízení počítačového programu v hodnotě 7 000 Kč získaného bezúplatným převodem od fyzické osoby s uvedením ocenění od předávajícího

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Zařazení počítačového programu (drobného dlouhodobého nehmotného majetku) od fyzické osoby do majetku PO  7 000  018  078 
Současně účtuje o nákladech z tohoto DDNM  558  649 

2. Hodnota učební pomůcky je nižší, než je stanovená dolní hranice pro zařazení do drobného dlouhodobého majetku:

 • Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek podle § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jde o