dnes je 21.5.2024

Input:

Daňové změny pro rok 2023

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Daňové změny pro rok 2023

Ing. Zdeněk Morávek

Komentář se věnuje daňovým změnám přijatých na konci roku 2022, které mají dopad do roku 2023 a příspěvkové organizace by je neměly přehlédnout. Kromě změn zveřejněných ve Sbírce zákonů upozorníme také na materiály publikované na stránkách MF ČR a Finanční správy.

Novela katastrální vyhlášky

Pod č. 346/2022 Sb. byla zveřejněna novela katastrální vyhlášky, tedy vyhlášky č. 357/2013 Sb. Novelou jsou zejména podrobněji upravovány postupy při zápisu poznámek a upozornění v souladu se současnými poznatky soudní judikaturystanovují se další listiny pro zápis vkladem a poznámkou v případech, na které dosavadní právní úprava nepamatovala. Dále se doplňují vybrané prvky polohopisu katastrální mapy a upřesňují postupy při výkonu zeměměřických činností pro účely katastru. Navíc je z důvodu snížení administrativní zátěže navrhováno zjednodušit podání žádosti o potvrzení geometrického plánu prostřednictvím webové služby. V souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny se nově upravují typy a způsoby ochrany nemovitosti tak, aby byly v souladu s novelizovanými předpisy.

Pod č. 356/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní předpis, který má významný dopad, mimo jiné, do oblasti daně z nemovitých věcí.

Zákon č. 366/2022 Sb.

Pod č. 366/2022 Sb., byl zveřejněn zákon, kterým se mění některé daňové zákony. Hlavními motivy tohoto zákona je zvýšení obratu pro účely povinné registrace k DPH, a to z 1 mil. na 2 mil. Kč, a stejně tak se zvyšuje hranice příjmů pro možný vstup do režimu paušální daně. Dále novela upravuje daň z neočekávaných příjmů a některé další zajímavé změny, které jsou popsány, např. v tomto materiálu zveřejněném na stránkách MF ČR pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/prehledne-jake-nejen-danove-novinky-prin-49729 .

Zákon č. 367/2022 Sb.

Zákonem č. 367/2022 Sb., se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona je předkládán především v návaznosti na nutnost transpozice směrnice DAC 7. Transpoziční předpis musel nabýt platnosti nejpozději 31. 12. 2022 a účinnosti 1. 1. 2023. Výjimku představuje pouze nově zavedený článek 12a směrnice, který upravuje společné kontroly. Ve vztahu k tomuto ustanovení je lhůta pro transpozici o jeden rok delší. Korespondující transpoziční ustanovení tak musí nabýt platnosti nejpozději 31. 12. 2023 a účinnosti 1. 1. 2024. Pokud by Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala, nedostála by svým závazkům vůči Evropské unii se všemi důsledky s tím spojenými. Hlavní změny se týkají:

  • automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem,

  • mezinárodní výměny informací při správě daní,

  • dalších forem mezinárodní spolupráce při správě daně ve smyslu společné kontroly,

  • ochrany údajů a nápravy porušení jejich bezpečnosti,

  • mezinárodní pomoci při vymáhání daňových sankcí,

  • kontrolního nákupu jako kontrolního postupu orgánu Finanční správy České republiky, jehož účelem je zjištění míry plnění povinností spojených zejména s automatickou výměnou informací.

Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě

Tradiční změnou na konci roku je také změna vyhlášky o rozpočtové skladbě, v daném případě se jedná o vyhlášku č. 402/2022 Sb., tentokrát je ale tato novela velmi stručná. Doplňme, že na stránkách MF ČR byl zveřejněn metodický pokyn k vyhlášce, a to pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817 .

Za zajímavou považujeme vyhlášku č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí, tato vyhláška upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.

Pod č. 427/2022 Sb., bylo zveřejněno Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).

Informace z MF ČR

Dále se zaměříme na informace zveřejněné na stránkách MF ČR. Začneme pokynem GFŘ D- 58 k promíjení příslušenství daně. S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "zákon č. 267/2014 Sb."). S účinností od 1. 1. 2021 dochází k rozšíření možnosti promíjení zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "zákon č. 283/2020 Sb."). Obecná právní úprava individuálního promíjení příslušenství daně je upravena v § 259 až 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“). Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu.

GFŘ vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout příslušenství daně. Tímto je Generálním finančním ředitelstvím též vyjádřena snaha zamezit případným excesivním individuálním rozhodnutím tak, aby byla i při aplikaci předmětné zákonné pravomoci založené na kombinaci obecně formulovaných právních pojmů v maximální možné míře šetřena veřejná práva daňových subjektů spočívající na zákazu diskriminace a na právu na řádný proces. Pokyn byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 15/2022.

Ve Finančním zpravodaji č. 16/2022 byly

Nahrávám...
Nahrávám...