dnes je 22.6.2024

Input:

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

11.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková

Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou dovoleny. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou využívány tam, kde je poptávka po službě či zboží hromadná, a adhezní smlouva šetří náklady na kontraktační proces. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou taktéž označovány za formulářové smlouvy. Setkat se s nimi můžeme v pojišťovnictví, v telekomunikačních službách, při dodávkách tepla, vody, elektřiny, plynu apod.

Komentář k OZ1 uvádí, že ustanovení o adhezní kontraktaci má význam převážně mimo oblast smluv uzavíraných se spotřebiteli (a contr. § 1810 OZ) a jejich působnost se vztahuje především:

  • na právní vztahy mezi podnikateli (pokud ji nevyloučí podle § 1801 OZ) a

  • na případy, ve kterých je smluvní straně spotřebitelská ochrana odejmuta nebo jí nesvědčí, např. pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 2401 odst. 2 OZ, § 74 a násl. ZP) či ve vztazích mezi nepodnikateli navzájem.

Adhezní smlouva obsahuje zpravidla odkazy na své externí součásti. Těmi jsou například obchodní, všeobecné, doplňkové podmínky uvedené mimo samotné tělo smlouvy. S takovými podmínkami musí mít smluvní strany možnost se seznámit, důraz je kladen na pochopení významu podmínek. Doložka ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát (§ 1799 OZ).

Srozumitelnost je jedním ze základních požadavků kladeným na jakékoli smlouvy, nikoli jen na adhezní, neboť jen srozumitelná ustanovení smlouvy jsou schopna vyvolat právní účinky, které smluvní strany očekávají. Co do vizuálního provedení by měly externí součásti smlouvy vykazovat obdobnou úpravu jako samotná smlouva, neměly by akcentovat některé pasáže a měly by být "průměrnou osobou" čitelné. Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen (§ 1800 odst. 1 OZ).

Ústavní soud dovodil, že obtížně čitelný je např. text, který

Nahrávám...
Nahrávám...