dnes je 9.12.2023

Input:

Směrnice školy o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Směrnice školy o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem

 

Směrnice školy o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem

 

 

Tato směrnice upravuje postup při posuzování a řešení případů porušení povinností zaměstnanců při výkonu práce v rámci pracovněprávních vztahů se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako „zaměstnavatel“).

 

Tato směrnice je vydávána v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“).

 

1. Porušením povinnosti zaměstnance Školy při výkonu práce se pro účely této směrnice rozumí zaviněné nesplnění povinností, které pro zaměstnance Školy vyplývají z pracovního poměru nebo jiných příslušných právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

 

2. Jinými příslušnými právními předpisy vztahujícími se k zaměstnancem vykonávané práci se rozumí především obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, dále vnitřní předpisy zaměstnavatele vydané v souladu s právními předpisy a též pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

3. Z hlediska intenzity porušení pracovní povinnosti zaměstnance Školy může jít vzhledem ke všem okolnostem případu:

a) o méně závažné porušení povinnosti,

b) o závažné porušení povinnosti,

c) o porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

 

4. Porušení povinnosti je třeba posuzovat vždy s přihlédnutím ke všem okolnostem každého jednotlivého případu. Při posouzení intenzity porušení povinnosti ve smyslu odstavce 3 je třeba přihlédnout zejména k osobě zaměstnance Školy, míře zavinění, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance Školy, k funkci, kterou zaměstnanec Školy zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k důsledkům porušení povinnosti a k tomu, zda zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu.

 

5. Porušení povinnosti musí být vždy náležitě objasněno, je-li to možné, pak i zaprotokolováno a zaměstnanci Školy, který se porušení povinnosti dopustil, musí být dána možnost vyjádřit se k důvodům svého jednání.

 

6. Dopustil-li se zaměstnanec Školy jednání, které lze považovat za porušení povinnosti ve smyslu této směrnice, projedná ředitel Školy toto jednání se zaměstnancem a v závislosti na posouzení intenzity porušení povinnosti přijme nebo navrhne příslušná opatření. Přitom dbá na to, aby porušení povinnosti bylo projednáno tak, aby mohly být vyvozeny případné důsledky z porušení povinnosti spočívající v rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením z hlediska lhůt stanovených v § 58 zákoníku práce.

 

7. V případě porušení povinnosti zaměstnance Školy méně závažným způsobem může s ohledem na konkrétní případ ředitel Školy rozhodnout zejména o následujících sankcích:

 

a) poučení zaměstnance o nesprávnosti jeho jednání,

 

b) předání písemného upozornění na možnost výpovědi v případě soustavného méně závažného porušování povinností zaměstnancem Školy v souladu s ustanovením § 52 písm. g) část věty za středníkem zákoníku práce,

 

c) případně může být zaměstnanci Školy v souladu s obecně závaznými předpisy či vnitřními předpisy Školy snížen plat.

 

8. V případě závažného porušení povinnosti zaměstnance Školy může s ohledem na konkrétní případ ředitel Školy rozhodnout o rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce a, je-li to možné, o převedení zaměstnance Školy na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce.

 

9. V případě porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění, může ředitel Školy rozhodnout o rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. h) zákoníku práce.

 

10. Jde-li o porušení povinnosti spočívající v neomluvené absenci, pak může ředitel Školy za každou neomluveně zameškanou směnu krátit zaměstnanci dovolenou na zotavenou o jeden až tři dny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat.

 

11. V případě porušení povinnosti zaměstnance Školy zvlášť hrubým způsobem může s ohledem na konkrétní případ ředitel Školy rozhodnout o rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

 

12. Byla-li porušením povinnosti zaměstnancem Školy způsobena zaměstnavateli škoda, postupuje se podle směrnice o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancem Školy.

 

13. Tato směrnice bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy.

 

14. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem _______ (např. 1. září 2012) a je vydána na dobu určitou do _______ (např. 31. srpna 2013).

 

15. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení této směrnice bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat novou směrnici.

 

 

 

V __________ dne ___________

 

__________________________

ředitel Školy

 

 

 

Komentář:

Dle ustanovení § 38 zákoníku práce je každý zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Tyto povinnosti je zaměstnanec zavázán plnit od okamžiku vzniku pracovního poměru.

Povinnostmi, které zaměstnanci vyplývají z pracovního poměru, se rozumí zejména:

- povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,

- v oblasti školství povinnosti stanovené pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č. 263 /2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,

- povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...