dnes je 21.7.2024

Input:

Směrnice ředitele školy k využívání výpočetní techniky

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.13
Směrnice ředitele školy k využívání výpočetní techniky

Směrnice ředitele školy k využívání výpočetní techniky

 

I.

 

1. Tato směrnice upravuje zejména základní pravidla, využívání výpočetní techniky, práva a povinnosti provozovatelů a uživatelů výpočetní techniky v Název školy dle zřizovací listiny (dále jen škola).

 

II.

Působnost směrnice

 

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovněprávních vztazích se školou, (žáky apod.) a všechny uživatele výpočetní techniky ve škole.

 

III.

Základní ustanovení

 

1. Výpočetní techniku ve škole tvoří školní počítačová síť a její technické prostředky (kabely, síťové prvky apod.), koncová zařízení (počítače, tiskárny apod.), samostatné počítače, tiskárny, scannery a další zařízení připojená i nepřipojená k síti, která jsou provozována v prostorách školy i v místech poskytování vzdělávání školy. (konkretizovat)

 

2. Prostředky výpočetní techniky školy mohou být využívány pouze oprávněnými uživateli a pouze pro plnění studijních, organizačních a pracovních úkolů, které plynou z pracovněprávního, popř. studijního poměru ke škole.

 

3. Používání výpočetní techniky školy jinými subjekty (fyzické, právnické osoby) nebo pro jiné účely než je uvedeno v bodě 2. je možné pouze na základě smluvního ujednání se školou, ve kterém je zakotveno plnění těchto zásad v odpovídajícím rozsahu.

 

4. Výpočetní techniku je možné využívat pouze v souladu s platnou legislativou České republiky, především s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků.

 

5. Výpočetní techniku školy nelze v žádném případě používat k činnostem (nebo způsoby), které jsou v rozporu se zákony České republiky nebo které by mohly ohrozit spolehlivost a funkčnost provozu používané výpočetní techniky nebo dosažitelných externích sítí.

 

6. Je zakázáno používat výpočetní techniku školy k šíření politické, náboženské či národnostní propagandě.

 

7. Je zakázáno používat vulgarismů.

 

8. Na výpočetní technice provozované ve škole smí být používán pouze legálně získaný software při dodržování příslušných licenčních podmínek (včetně doby platnosti). Totéž platí i pro zkušební používání softwaru (shareware).

 

9. Je zakázáno neoprávněné šíření nebo používání dat.

 

10. Je zakázána instalace jakýchkoliv softwarových produktů bez předchozího souhlasu provozovatele (či správce sítě) a tento software musí být řádně licencován.

 

IV.

Práva a povinnosti oprávněných uživatelů výpočetní techniky školy

 

1. Oprávněnými uživateli výpočetní techniky školy (dále jen uživatelé) jsou:

- zaměstnanci školy,

- žáci školy v rámci výuky,

- fyzické či právnické osoby na základě zvláštních smluvních ujednání se školou.

 

2. Ukončení pracovního poměru, studia či smluvního ujednání automaticky zaniká i právo být uživatelem výpočetní techniky školy.

 

3. Uživatel má právo bezplatně používat výpočetní techniku školy včetně služeb počítačové sítě v rámci svých přístupových práv. Rozsah práv používání výpočetní techniky (přístupová práva) pro uživatele je určován školou v závislosti na pracovním zařazeni zaměstnanců či studijních parametrech. Tato oprávnění mohou být i dočasná, mohou být vedením školy měněna. Tato oprávnění nezaručuji možnost jejich využívání z libovolného počítače, např. není zaručeno připojení každého počítače k síti. Některé služby poskytované výpočetní technikou školy (tisky, scannery, kopie CD, přístup k

Nahrávám...
Nahrávám...