dnes je 22.7.2024

Input:

Směrnice ředitele k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.10
Směrnice ředitele k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Směrnice ředitele Název školy dle zřizovací listiny k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

 

K zajištění jednotného postupu všech pedagogických pracovníků školy vydává ředitel Název školy dle Zřizovací listiny (dále jen „škola") směrnici k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte.

 

I. Základní podmínky

 

1. Dítětem se rozumí fyzická osoba

a) mladší 15 let, nebo

b) starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku

 

2. Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost (dále jen „činnost dítěte") jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.

 

3. Za činnost dítěte se považuje:

a) umělecké a kulturní vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční;

b) reklamní provádění úkonů v reklamě a propagaci výrobků, služeb a činnost v modelingu;

c) provádění sportovních výkonů na veřejnosti;

a to za úplatu.

 

4. Pro veškerou tuto činnost musí mít dítě povolení úřadu práce, který je uděluje na základě žádosti podané zákonným zástupcem dítěte.

 

5. Toto povolení nemůže vydat škola, tedy žádný její zaměstnanec včetně ředitele školy.

 

6. Za činnost dítěte se nepovažuje:

a) zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách;

b) vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením, na kterých se škola či školské zařízení organizačně podílí;

c) činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacím programem školy;

d) účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnost za odměnu;

e) činnost konaná v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, která není vykonávána za odměnu.

 

II. Další opatření

 

1. S touto směrnicí seznámí třídní učitele zákonné zástupce žáků každoročně na první rodičovské schůzce.

 

2. Zákonní zástupci žáků jsou dle § 22 odst. 2 písm. a) zákona č 563/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informovat školu a školské zařízení o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

3. Zjistí-li učitel nebo jiný pedagogický pracovník školy, že dítě školy, které vykonává umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti, je ohroženo v oblasti vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nebo dochází k poškozování jeho zdravotního, tělesného, duševního, morálního nebo společenského rozvoje, upozorní na skutečnost ředitele školy, který záležitost projedná s rodiči.

 

4. Nedojde-li po projednání s rodiči ke zlepšení stavu, přijme další opatření, kterým může být i doporučení úřadu práce zrušit povolení udělené k činnosti dítěte.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne Datum.

 

V Místo Datum

Podpis ředitele školy

 

Komentář:

 

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby smějí dle ustanovení § 346a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a dodatků, vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších změn a dodatků.

 

Protože se ve školské praxi, byť výjimečně, můžeme setkat s případy žáků nebo mladistvých, kterých se zmíněná oblast dotýká (nejčastěji v základních školách, základních uměleckých školách nebo středních školách), měl by ředitel školy mít alespoň základní povědomí o této problematice.

 

I když škola není v řízení o povolení umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte účastníkem, a v horším případě o něm nemusí být ani informována, musí zasáhnout v okamžiku, kdy vykonávaná činnost má přímé negativní důsledky na výchovně vzdělávací proces a brání vzdělávání dítěte, docházce dítěte do školy, jeho účasti na výukových programech nebo poškozuje zdravotní, tělesný, duševní nebo společenský rozvoj dítěte.

 

Podmínky výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte stanovují § 121 a násl. zákona o zaměstnanosti.

 

Dítětem je fyzická osoba mladší 15 let, nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení.

 

Může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v předmětu své činnosti, pokud je tato činnost přiměřená věku dítěte, není pro dítě nebezpečná, nebrání vzdělávání dítěte, nebrání docházce dítěte do školy, nebrání účasti dítěte na výukových programech, nepoškozuje zdravotní, tělesný, duševní nebo společenský rozvoj dítěte.

 

Za činnost dítěte se nepovažuje

- zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách,

- vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se tyto instituce organizačně podílí,

- činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy,

- účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti za odměnu, nebo

- činnost konaná v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, která není vykonávána za odměnu.

 

Provozovatel činnosti je povinen zajistit soustavný dohled způsobilou osobou dohodnutou pro činnost dítěte, případně i při dopravě na ni, pokud ho nevykonává zákonný zástupce, vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, které bude dítě vykonávat.

 

Na činnost dítěte se vztahují vybraná ustanovení zákoníku práce, zvl. § 101, 245 a 246; přiměřeně se použijí ustanovení § 103 -106 a § 2 - 8.

 

Povolování činnosti dítěte

O povolení výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení") rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu (dále jen „zákonný zástupce"). Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce příslušné podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje.

Pro účely povolení se považuje za činnost

 

a) uměleckou a kulturní

- vytváření autorských děl nebo

- provádění uměleckých výkonů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a

- provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a

Nahrávám...
Nahrávám...