dnes je 22.7.2024

Input:

Školní řád MŠ - vzor

31.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Školní řád MŠ – vzor

Školní řád patří mezi zásadní a klíčové dokumenty školy. Definuje oblast práv a povinností všech účastníků výchovně – vzdělávacího procesu. V minulosti do jeho aktualizací zasáhla celá řada změn právních norem. Jako příklad lze uvést novelizace školského zákona. Zcela zásadní byl pak vliv novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ještě nikdy nebyl kladen v takové míře v resortu školství a vzdělávání důraz na ochranu veřejného zdraví. Školní řád musí vždy vycházet z podmínek konkrétní školy, nelze ho tedy paušalizovat či kopírovat.

Obsahový koncept musí zahrnovat:

 1. Požadavky vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.
 3. Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
 4. Jiné požadavky, vyplývající z obecně závazných, právních předpisů, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Školský zákon

Školský zákon Základní požadavky vyplývající ze školského zákona, se ke konceptu ŠŘ váží

v § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • Školní řád vydává ředitel(ka) školy a zveřejňuje jej na veřejně přístupném místě.

 • vydání či aktualizaci musí být prokazatelně informování všichni účastníci výchovně – vzdělávacího procesu.

 • Nezbytnou součástí je systém hodnocení školy a systém hodnocení dětí/žáků.

 • Obsahový koncept musí definovat podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů, jejich zákonných zástupců, ve škole, nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci, ve škole, nebo školském zařízení, provoz a vnitřní režim. Dále podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochranu před sociálně – patologickými jevy. Před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí. Podmínky zacházení s majetkem školy, ze strany dětí, žáků, studentů, zaměstnanců školy a zákonných zástupců.

Inkluzivní vyhláška

 • ŠŘ zahrnuje oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Informuje o podpoře, možnostech poskytování podpůrných opatření, možnosti poskytování poradenské pomoci.

 • Zpracovány jsou informace o postupu školy při odmítání součinnosti, že strany zákonného zástupce (při procesu přiznání podpůrných opatření).

 • Informace týkající se základních kroků, vyplývajících z § 16b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

 • Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zahrnují rovinu ochrany veřejného zdraví, předcházení šíření infekčních chorob, povinnosti školy, v rovině výše zmíněného a povinnosti zákonného zástupce.

 • Informace o součinnosti školy v případech nařízení Vlády České republiky (celorepubliková), nařízení Ministerstva zdravotnictví (plošná) a nařízení příslušných, Krajských hygienických stanic (lokální).

 • Do oblasti režimových požadavků, spojených s přímým provozem školy zasahuje také vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

Tyto informace konkretizujeme v Provozním řádu školy a Provozním řádu školní jídelny.

Mezi nejčastější chyby v oblasti školních řádů patří:

 • Absence data platnosti a účinnosti.

 • ŠŘ není k dispozici na veřejně přístupném místě.

 • Se ŠŘ nebyli prokazatelně seznámeni všichni účastníci výchovně – vzdělávacího procesu.

 • ŠŘ nemá zapracován systém hodnocení.

 • ŠŘ nemá zapracován systém realizace individuální formy vzdělávání.

 • ŠŘ nemá zapracován systém realizace distanční formy vzdělávání.

 • ŠŘ nemá zapracován systém ověřování znalostí u dětí, které se vzdělávají individuální formou.

 • Chybná terminologie (pedagog x učitel; karanténa x izolace).

Komentář: Níže uvedené obsahové členění obsahuje ukázky zpracování, včetně doplnění práv či povinnost vyplývajících z ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví (červeně zvýrazněno).

Vzor

Základní obsahové členění

 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.
 2. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.
 3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy.
 4. Práva a povinnosti mateřské školy.
 5. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
 6. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 7. Podmínky zacházení s majetkem MŠ.
 8. Povinné předškolní vzdělávání.

Komentář: Dále doporučuji doplnit obsahovou část o:

a) Systém hodnocení školy.

b) Systém hodnocení dětí.

c) Informace k medikaci a zdravotnickým úkonům ve škole.

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

Práva dětí:

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

 • užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

 • podílet se na tvorbě pravidel soužití;

 • poskytnutí podpůrných opatření;

 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

 • na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny;

 • na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;

 • na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí;

 • na ochranu zdraví a bezpečí;

 • na citlivé, empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni;

 • na ochranu školy a státu v případě podezření zanedbávání či týrání;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

V případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme k materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickému doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Materiál je přílohou Školního řádu.

Povinnosti dětí:

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu;

 • respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a mateřské škole;

 • dodržovat zásady osobní hygieny;

 • respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity;

 • účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky.

Komentář: Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, dětem, které plní povinné, předškolní vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZD) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy. Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Varianty distanční výuky: - doplňte-

Práva zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí):

 • být seznámen s dokumentací MŠ;

 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům;

 • zapojovat se do aktivit MŠ;

 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečí a zdraví dětí;

 • na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny;

 • spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti;

 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

 • domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek stanovených mateřskou školou;

 • své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

 • být informován o dění ve škole, prostřednictvím: -doplňte-

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;

 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od – doplňte – hodin do – doplňte- hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu určenou.

Komentář: Příchod, mimo dobu stanovenou nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí. Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy specifikuji pravidelně, aktualizované pokyny, které jsou umístěny: -doplňte-.

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

Zákonný zástupce má povinnost:

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;

 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění;

 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Požadavek vyplývá z § 22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 • oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 • přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění jako je rýma, průjem, kašel;

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících Mš;

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

 • nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

 • oznamovat MŠ změnu bydliště, tlf. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

Komentář: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní

Nahrávám...
Nahrávám...