dnes je 9.12.2023

Input:

Školní řád mateřské školy 2020/2021, upravený i vzhledem k opatřením Covid-19 - vzor

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Školní řád mateřské školy 2020/2021, upravený i vzhledem k opatřením Covid-19 – vzor

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytýčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně – vzdělávacím procesu. V minulosti přinesla zásadní změna aplikace vyhlášky č. 27/2004 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Nyní zásadním způsobem do obsahu školních řádů zasahuje novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Důsledkem novelizace právě školského zákona jsou dopady vyplývající ze situace na jaře 2020. Ve zrychlené podobě byla přijata novela, která začlenila nejen povinnost škol poskytovat distanční formy vzdělávání, ale také povinnost žáků a v případě mateřských škol, dětí, plnících povinné, předškolní vzdělávání, se jich účastnit.

Významně do organizace škol a práv a povinností zákonných zástupců zasahuje také zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví.

Ještě nikdy nebyla rovina ochrany veřejného zdraví tak významně zdůrazňována, jak je tomu právě ve školním roce 2020/2021.

Aktualizace školních řádů mateřských škol je tedy naprosto nevyhnutelná a nutná.

Základní informace k legislativnímu rámci

Obsahová část školního řádu musí zohledňovat významná specifika mateřské školy, jako jsou režimové požadavky, organizaci, typ školy (dle zřizovatele) a další specifika.

Obsahový koncept musí zahrnovat:

 • Požadavky vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 27/2004 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 • Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 • Jiné požadavky vyplývající z obecně závazných, právních předpisů, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a usnesení č. 2/1993 Sb. Konkrétně usnesení vyplývající z Listiny práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky.

Požadavky vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Základní požadavky vyplývající z § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • Školní řád vydává ředitelka mateřské školy a zveřejňuje jej na veřejně přístupném místě.

 • O vydání či aktualizaci školního řádu musí být prokazatelně informováni všichni účastníci výchovně-vzdělávacího procesu.

 • Obsahový koncept musí definovat podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, provoz a vnitřní režim mateřské školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy, ze strany dětí, zaměstnanců školy a zákonných zástupců.

 • Nezbytnou součástí je způsob hodnocení dětí.

Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Školní řád zahrnuje oblast vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

 • Informuje o podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, možnosti poskytování poradenské pomoci zákonným zástupcům těchto dětí ze strany mateřské školy, postup při přiznání podpůrných opatření.

 • Postup mateřské školy v případě odmítání součinnosti při přiznání podpůrných opatření dítěti jeho zákonným zástupcem.

 • Informace týkající se základních kroků vyplývajících z § 16b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zahrnují rovinu ochrany veřejného zdraví, předcházení šíření infekčních chorob, povinnosti mateřské školy v rovině výše zmíněného a povinnosti zákonného zástupce.

 • Základní informace k součinnosti mateřské školy v případech nařízení na celorepublikové úrovni (vydává Ministerstvo zdravotnictví), na lokální – krajské úrovni (vydává příslušná krajská hygienická stanice) a případně na základě specifických situací vyplývajících z nařízení vlády České republiky.

POZOR: Do oblasti režimových požadavků, spojených s přímým provozem mateřské školy (úklid, denní režim, hygiena, stravování atd.), nám zasahuje vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí, a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace konkretizujeme v Provozním řádu mateřské školy.

Požadavky vyplývající z ostatních právních předpisů

Jiné požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jako je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a usnesení č. 2/1993 Sb. Konkrétně usnesení vyplývající z Listiny práv a svobod, jako součást ústavního pořádku České republiky a Úmluvy o právech dítěte.

 • Školní řád by neměl opomenout rovinu základních práv a svobod a základní kritéria, vyplývající z mezinárodního dokumentu Úmluvy o právech dítěte.

 • Stručně se obsahová část dotýká také odkazu na Rámcový vzdělávací program, pro předškolní vzdělávání, zejména v rovině nepřípustných forem chování pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků a zákonných zástupců dětí.

Základní obsahová část školního řádu - vzor

Obsah:


I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

IV. Práva a povinnosti mateřské školy.

V. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

VI. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ.

VIII. Povinné předškolní vzdělávání.
 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

Práva dětí:

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

 • užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

 • podílet se na tvorbě pravidel soužití;

 • poskytnutí podpůrných opatření;

 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

 • na opakovanou edukaci ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a dodržování pravidel osobní hygieny;

 • na vytváření prostředí ze strany mateřské školy, pro dodržování zásad hygieny;

 • na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se v rámci možností mateřské školy a v souladu s platnými právními předpisy hygienická opatření a požadavky na zákonné zástupce dětí;

 • na ochranu zdraví a bezpečí;

 • na citlivé, empatické chování všech dospělých v mateřské škole i mimo ni;

 • na ochranu školy a státu v případě podezření zanedbávání či týrání;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20. listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

V případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme k materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickému doporučení kzabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Materiál je přílohou Školního řádu.

Povinnosti dětí:

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit vycházejících z denního režimu;

 • respektovat základní pravidla vzájemného soužití v kolektivu, pravidla ve třídě a mateřské škole;

 • dodržovat zásady osobní hygieny;

Komentář: V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 • respektovat práva vrstevníků na bezpečí a ochranu zdraví, fyzicky, ani psychicky nezasahovat do důstojnosti a osobní integrity;

 • účastnit se v situacích vyplývající z platných právních předpisů a nařízení tzv. distanční formy výuky.

Komentář: Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Povinnost se týká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání!

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Varianty distanční výuky: - doplňte-

Práva zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí):

 • být seznámen s dokumentací MŠ;

 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům;

 • zapojovat se do aktivit MŠ ;

 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat organizaci programu třídy a narušovat bezpečí a zdraví dětí;

 • na vytváření podmínek ze strany mateřské školy, na dodržování zásad osobní hygieny;

 • spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti;

 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

 • domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny za podmínek stanovených mateřskou školou;

 • své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

 • být informován o dění ve škole, prostřednictvím: -doplňte-

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;

 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od -doplňte- hodin do -doplňte- hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu určenou.

Komentář: Příchod, mimo dobu stanovenou nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí. Pokyny k pohybu zákonného zástupce v budově školy specifikuji pravidelně, aktualizované pokyny, které jsou umístěny: -doplňte-.

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

Zákonný zástupce má povinnost:

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;

 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění;

 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Požadavek vyplývá z § 22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 • oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 • přivádět do mateřské školy dítě zdravé, bez známek infekčního onemocnění jako je rýma, průjem, kašel;

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících Mš;

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

 • nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

 • oznamovat MŠ změnu bydliště, tlf. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

Komentář: V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán státního zdravotního dozoru nekontaktuje!

Komentář: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky

 • vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům;

 • podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;

 • pravdivost jednání i chování;

 • poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý a asertivní přístup;

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 ŠZ) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Mateřská škola nemá povinnost přijetí dítěte mladšího 3 let!

Komentář: Podle § 34 odst. 1 ŠZ, se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, konkrétně § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).

 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.

 • V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) ŠZ.

 • MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.

 • Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 • Přijmout lze dítě mladší 3 let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a dodržovat základní hygienické návyky. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

 • Při nástupu dítěte obdrží zákonní zástupci evidenční list dítěte, který vyplní dle pokynů učitele/učitelky.

 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č., o svobodném přístupu k informacím.

 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem od - doplňte- hodin do -doplňte- hodin.

 • V případě uplynutí doby provozu služby , zejména v případech, kdy se zákonný zástupce dítěte nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení MŠMT, k pozdnímu vyzvedávání dětí, viz. Příloha Školního řádu.

Režimové požadavky:

 • Děti se scházejí nejpozději do -doplňte- hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelem/učitelkou. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne

Nahrávám...
Nahrávám...