dnes je 13.4.2024

Input:

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnosti (20/8/2012)

20.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce školního hřiště: modelový příklad studie proveditelnosti

 

Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům z řad obcí a měst, kteří plánují získat dotace na financování rekonstrukce školních hřišť či jiných sportovišť. Náš modelový příklad studie proveditelnosti je situován ve fiktivní obci Kamenice a je vhodný k podpoře z některého z regionálních operačních programů.

Jak již bylo uvedeno v předešlých číslech této příručky, získání dotace z regionálních operačních programů je podmíněno zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh. V případě investičních projektů je požadováno v rámci příloh i zpracování tzv. studie proveditelnosti (v některých regionálních operačních programech může být nazývána i jinak, např. studie ekonomického hodnocení projektu, apod.), která se může mírně lišit dle jednotlivých regionálních operačních programů. V tomto modelovém příkladu představíme následující části:

 

Úvodní informace

 

Úvodní informace by měly zahrnovat identifikační údaje o žadateli o dotaci a vymezení účelu zpracování studie proveditelnosti. V případě projektu „Rekonstrukce školního hřiště Kamenice“ je žadatelem o dotaci město Kamenice, které se nachází v okrese Strakonice Jihočeského kraje. Počet obyvatel obce k 1. 1. 2011 činil 1540 osob.

Účel studie lze vymezit např. následujícími formulacemi:

 • Celkové posouzení projektu rekonstrukce školního hřiště, které se soustřeďuje na stanovení modelu budoucího provozu.
 • Vyhodnocení technických a socio-ekonomických dopadů projektu rekonstrukce historické památky.
 • Vyhodnocení finanční efektivnosti a realizovatelnosti projektu.

Je možné také dodat, že studie bude využita jako materiál k řízení projektu, apod.

 

Definice cílů, popis projektu

 

Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního antukového hřiště a z části travnatého školního hřiště na víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v obci Kamenice. Výstavba vyřešila potřeby školy a zároveň i široké veřejnosti, sportovců a občanů obce Kamenice a okolí.

Cílem projektu je přispívat k udržitelné přeměně a rozvoji města Kamenice tak, aby bylo  přitažlivým místem pro kvalitní život obyvatel. Projekt svými dopady zlepšuje kvalitu života a kvalitu veřejných služeb obyvatel a snižuje disparity v regionu. Projekt se snaží přispět k tvorbě infrastruktury rekreačních a sportovních služeb, přispívá k revitalizaci města a rozvíjí infrastruktury občanské vybavenosti obce. Zrekonstruované hřiště nabízí širší nabídku sportovních aktivit obyvatel, tedy infrastrukturu pro volnočasové aktivity obyvatel.

Výsledkem projektu je zrekonstruované hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění, oplocení a osvětlení. Hřiště se nachází poblíž centra města Kamenice, v blízkosti základní školy a fotbalového hřiště. Všechny zrekonstruované pozemky jsou ve vlastnictví města. Před rekonstrukcí se na pozemku nacházelo 2x antukové hřiště na volejbal, sezení ve svahu a schodiště cca 5 m, zbylá část byla zatravněná. Záměrem projektu je vytvořit multifunkční hřiště s umělým sportovním povrchem s křemičitým vsypem červeno/zelené barvy o rozměrech 1 800 m2. Areál sportovního hřiště bude zahrnovat:

 • 2 000 m2 zregenerované a zrevitalizované plochy území,
 • multifunkční hřiště s umělým sportovním povrchem o rozměrech 50 x 35 m s oplocením do výšky 3,5 m a osvětlením,
 • 2x volejbalové hřiště (18 x 9 m),
 • 2x tenisové hřiště (23 x 11 m),
 • basketbalové hřiště (28 x 15 m),
 • hřiště na malou kopanou (45 x 28 m),
 • zpevněné plochy a nový chodník ze zámkové dlažby,
 • sektor pro skok do dálky.

 

K hřišti je dále navržen přístupový chodník šíře 2 m, který je napojen na stávající zpevněnou část přes schodiště u budovy školy. Drenážní systém hřiště je odveden kanalizační dešťovou přípojkou do dešťové stoky a jí do jednotné kanalizace. K parkování se využívá parkoviště na náměstí. Sociálně-hygienické prostory jsou využívány ve školském objektu hřiště. Hřiště je osvětleno šesti stožáry napojenými na stávající rozvody školy. Co se mobiliáře týká, na pozemku došlo k osazení typových laviček – 6 ks a dále zde byly rozmístěny nádoby na odpad s vyndavací plechovou vložkou – 3 ks. Zbývající plochy areálu byly ohumusovány a upraveny pro osázení zeleně. Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady byly zlikvidovány komunálním svozem odpadů.

Hřiště přispívá k prosazování rovnosti příležitostí a nediskriminaci všech cílových osob projektu. Cílem projektu je, aby měl každý stejnou šanci rozvíjet svůj sportovní potenciál bez ohledu na svoji sociální situaci a místo bydliště. Hřiště je přístupné všem žákům či obyvatelům jiného než českého původu, ze všech sociálních vrstev, z jakéhokoli místa bydliště, jakéhokoli náboženského vyznání, každého věku, pohlaví, vzdělání i případného tělesného nebo psychického postižení.

Projekt se těší vysoké podpoře v rámci obce, což dokládá jednak rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 10. 1. 2011, které schvaluje realizaci projektu a také provedené dotazníkové šetření mezi obyvateli města Kamenice, kde se 95 % dotazovaných vyjádřilo pro realizaci projektu.

 

V popisu projektu dále může být uveden harmonogram prací, který by měl být rozdělen následovně:

 • Předinvestiční fáze (příprava projektu; podání ohlášení, žádosti o stavební povolení; výběrové řízení na stavební práce, výběrové řízení na vybavení), výběrové řízení.
 • Investiční fáze (stavební činnost, restaurátorské práce, instalace vnitřního vybavení, kolaudace).
 • Administrace projektu (řízení projektu, monitoring a průběžné vyhodnocování projektu, výběr a přijetí nových pracovníků, školení zaměstnance, publicita a propagace akce, závěrečná zpráva, vyhodnocení akce, vyúčtování, přechod do provozní fáze).
 • Postrealizační fáze (zajištění provozu a udržitelnosti projektu po dobu min. 5 let od finančního ukončení projektu).

 

Analýza trhu a marketingová strategie

 

Analýza trhu je důležitou součástí studie proveditelnosti. Má za cíl vyhodnotit postavení projektu z pohledu nabídky (analýza potenciální konkurence) a podat informace o druhu a struktuře spotřebitelů. V návaznosti na provedenou analýzu je určována marketingová strategie.

Hlavní strategií tohoto modelového projektu je zajištění kvalitních prostorů pro široké spektrum volnočasových a sportovních aktivit dětí, mládeže, dospělých, žáků MŠ a ZŠ a sportující veřejnosti v obci a okolí. Posláním projektu je také nabídnout vyžití pro spokojenost obyvatel se životem ve městě a zvýšení jejich kvality života. Dalším možným efektem je zvýšení sounáležitosti obyvatel s městem a možné snížení kriminality.

Konkrétní marketingový mix je možné definovat (na základě tzv. „4 P“ – Produkt, Price,  Promotion a Place následovně:

 

Produkt

Výstupem projektu je víceúčelové hřiště v obci Kamenice (s osvětlením, odvodněním a oplocením), které tvoří zázemí pro sporty – tenis, malá kopaná, házená, volejbal, basketbal a sektor pro skok do dálky.

 

Ceny a cenová politika

Hřiště je veřejně přístupné bez omezení, je pouze uzavíráno na noc kvůli možnému vandalismu. Žáci ZŠ, MŠ a členové TJ Sokol Kamenice užívají hřiště bezplatně. Bezplatné jsou i akce pořádané pod záštitou města. Příjmy, které jsou provozem hřiště vytvářeny, jsou spíše okrajové a slouží na úhradu části provozních nákladů. Zbytek nákladů na provoz nese město Kamenice. Poplatek za využívání hřiště je následující:

Celé hřiště:      bez osvětlení                          100 Kč/hod.

                         s osvětlením                           200 Kč/hod.

1 kurt:              bez osvětlení                          50 Kč/hod.

                         s osvětlením                           200 Kč/hod.

 

Propagace

Veřejný příspěvek na projekt nepřesáhne 500 000 EUR, proto prostředkem publicity nebude velkoplošný panel. Publicita bude zajištěna následujícími prostředky:

 • zadávací řízení – v rámci zadávacího řízení byl dodavatel informován o charakteru projektu a jeho předložení formou žádosti o poskytnutí dotace a smlouvy s dodavateli obsahovaly informaci o spolufinancování projektu z EU,
 • internetové stránky projektu – na webu města Kamenice www.kamenice.cz je samostatná záložka s informacemi a fotografiemi projektu, informace o projektu jsou dále na stránkách ZŠ Kamenice,
 • pamětní deska – v místě realizace projektu byla umístěna pamětní deska,
 • informační a komunikační materiály – město Železnice vydalo pravidelné tiskové zprávy s důležitými informacemi o průběhu realizace a důležitých akcích v rámci projektu, dále město vydává letáky, které informují o aktivitách, provozní době hřiště a poskytují potřebné kontakty,
 • propagační tašky – tašky slouží zejména jako cena vítězům různých turnajů pořádaných na novém hřišti,
 • inzerce v lokálních médiích a placená inzerce.

 

Place

Víceúčelové hřiště se nachází téměř v centru města vedle travnatého fotbalového hřiště a vedle areálu Masarykovy ZŠ. Obě hřiště jsou dostupná ze zpevněné komunikace, takže k nim lze přijet automobilem, na kole i pěšky. Další rozvoj obce i využití hřišť je tedy zajištěn.

 

Soulad se strategickými dokumenty

 

Existuje celá řada strategických dokumentů, na které může žadatel projektem

Nahrávám...
Nahrávám...