dnes je 21.4.2024

Input:

Provozní řád školy

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.2
Provozní řád školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád  
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

PROVOZNÍ ŘÁD

Ředitel jako statutární orgán .................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jen "škola") v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vydává provozní řád školy.

Článek I

Obecná ustanovení

Provozní řád stanoví prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu.

Článek II

Prostorové podmínky školy

 1. Škola se nachází na oploceném pozemku o výměře ... m2. Kromě zastavěné plochy budovy zahrnuje zpevněnou plochu ... m2, travnatou plochu ... m2, školní hřiště o výměře ... m2, jehož povrch odpovídá požadavkům ČSN EN 1177 upravující kvalitu a bezpečnost povrchu.
 2. Prostorové podmínky chodeb, šaten, počet šaten a hygienických zařízení odpovídají požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vzdělávání se uskutečňuje v učebnách, odborných pracovnách, laboratořích, počítačových učebnách, jazykových učebnách o rozloze odpovídající hygienickým požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje v tělocvičně, která splňuje náležitosti vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Praktické vzdělávání se uskutečňuje v ....................
 6. Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje v ....................

Článek III

Vybavení školy

 1. Zasklená dveřní křídla vstupních dveří a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem a ve výšce 1 metru jsou opatřeny výstražným barevným označením.
 2. Podlahy na chodbách, šatnách a učebnách jsou matné, snadno omyvatelné a mají protiskluzovou úpravu.
 3. Všechny dveře odpovídají rozměrově požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve škole nejsou umístěny dveře kývavé ani turniketové.
 4. Stěny chodeb, jídelny a tělocvičny a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením.
 5. Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti úrazu.
 6. Tělocvična je řádně větratelná, vybavená pružnou, snadno čistitelnou podlahou s protiskluzovou úpravou. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků, svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. U tělocvičny je zřízena šatna, umývárna a záchody v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Prostory praktického vyučování jsou vybaveny ....................
 8. Učebny a pracovny jsou vybaveny ....................
 9. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků, a nábytkem doporučeným pro žáky se zdravotním postižením.
 10. Pracovní stoly v učebnách a pracovnách mají matný povrch.
 11. Tabule mají matný povrch s výjimkou tabulí, na které se nepíše křídou.
 12. Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí.
 13. Na počítačových pracovištích jsou dodržovány hygienické požadavky na zobrazovací jednotky podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 14. Výukové prostory jsou vybaveny alespoň jedním umyvadlem s přívodem studené pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C.
 15. Učebny výtvarných oborů jsou vybaveny dřezem s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody.
 16. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, mýdlem v dávkovači, ručníky na jedno použití nebo vysoušečem rukou, toaletním papírem, krytými nášlapnými odpadkovými koši v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 17. Odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami je vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším podlaží prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.

Článek IV

Osvětlení

 1. Všechny šatny, chodby a další prostory školy jsou osvětleny podle požadavků normy.
 2. Denní světlo v učebnách lze regulovat žaluziemi s natáčecími lamelami.
Nahrávám...
Nahrávám...