dnes je 22.6.2024

Input:

Provozní řád odborné učebny výtvarného oboru

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.1
Provozní řád odborné učebny výtvarného oboru

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád odborné učebny výtvarného oboru  
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici   

Ředitel .................... (název školy podle zřizovací listiny) vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i podmínek pro provádění výuky vyučovacích předmětů v učebně výtvarného oboru následující provozní řád.

Článek I

Základní ustanovení

 1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele učebny výtvarného oboru (např. keramické dílny apod.) a jejího příslušenství. Příslušenstvím se rozumějí šatny a sociální zázemí za vstupními dveřmi do prostor výtvarného oboru.
 2. Uživatelé se kromě tohoto provozního řádu řídí platnými zákony a vyhláškami, školním řádem a dalšími vnitřními směrnicemi školy.

Článek II

Prevence škod

Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví.

Článek III

Vstup do objektu

 1. Vstup do objektu výtvarného oboru je povolen pouze oprávněným osobám.
 2. Oprávněnými osobami jsou:
 3. ředitel školy, zástupce ředitele školy,
 4. pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy,
 5. žáci výtvarného oboru školy v doprovodu svého pedagoga,
 6. další osoby v doprovodu ředitele nebo zástupce ředitele školy.
 7. V případě nepřítomnosti pedagoga není žákům dovolen vstup do učebny výtvarného oboru.
 8. Do prostor, v nichž jsou umístěny keramické pece (plynový sporák, grafický lis apod.) je žákům povolen vstup pouze na výslovný pokyn vyučujícího výtvarného oboru. Veškerou manipulaci s těmito zařízeními provádí pouze vyučující výtvarného oboru.
 9. Do prostoru šaten mohou se svolením vyučujícího výtvarného oboru vstupovat jako doprovod i zákonní zástupci nezletilých žáků. Vyučující je v tomto případě prokazatelně seznámí s provozním řádem a se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 10. V objektu šaten není dovoleno přechovávat cenné předměty, peněžní hotovost, apod.. Tyto věci je třeba uložit u vyučujícího výtvarného oboru.

Článek IV

Čistota a

Nahrávám...
Nahrávám...