dnes je 4.3.2024

Input:

Prohlášení se za účastníka stavebního řízení ve smyslu § 109 StavZ a § 28 SŘ (říjen 2007)

1.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.2
Prohlášení se za účastníka stavebního řízení ve smyslu § 109 StavZ a § 28 SŘ (říjen 2007)

 

Prohlášení se za účastníka stavebního řízení ve smyslu § 109 StavZ a § 28 SŘ

 

Stavebnímu úřadu

Městského úřadu Hodokvasy

náměstí Osvoboditelů, č. p. 45

456 23 Hodokvasy

 

Prohlášení se za účastníka stavebního řízení

 

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) osoby činící prohlášení: Marek Novotný, Žitného 32, Praha 10, PSČ 100 00, narozen 14. 12. 1978.

Tímto se prohlašuji za účastníka řízení v probíhajícím stavebním řízení, vedeném Stavebním úřadem v Hodokvasech, ve věci stavby rodinného domu, zahájeném pod č. j. 41524/07-ZNb dne 15. 7. 2007 na žádost stavebníka Jaroslava Rosáka. (uvést údaje, které má osoba činící prohlášení k dispozici)

Toto prohlášení odůvodňuji tím, že vlastním pozemky parc. č. 458/1 (druh pozemku: zahrada ) a parc. č. 458/2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) a dále rodinný dům č. p. 21, umístěný na uvedeném pozemku parc. č. 458/2, vše v k. ú. Hodokvasy. Tyto nemovitosti sousedí s pozemkem parc. č. 458/3 v k. ú. Hodokvasy, na kterém má být realizována stavba rodinného domu stavebníka Jaroslava Rosáka., který v této souvislosti podal žádost o stavební povolení. Při realizaci stavby budou prováděny ve značném rozsahu stavební činnosti, které budou mít negativní vliv na užívání výše uvedených nemovitostí v mém vlastnictví. (podrobněji rozvést skutečnosti, ze kterých vyplývá, jaká konkrétní práva žadatele mohou být projednávanou stavbou dotčena)

Navrhovaná stavba se tak přímo dotýká mého vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem.

Rozhodnutím v probíhajícím stavebním řízení mohu být přímo dotčen ve svých právech. V této souvislosti je nezbytné, abych v probíhajícím stavebním řízení mohl podávat námitky a návrhy a vyjadřovat stanoviska a využívat další procesní práva.

 

V Praze dne 30. 7. 2007

 

 

.......................................

Marek Novotný

 

 

Komentář ke vzoru:

- Účastníky stavebního řízení jsou podle stavebního zákona stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce (není-li

Nahrávám...
Nahrávám...