dnes je 14.8.2022

Input:

Přílohy

20.5.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.14.0 Přílohy

9.14.0.1 Příloha 1: Vzor volebního řádu pro volby do školské rady

Stáhnout vzor zde

VOLEBNÍ ŘÁD
pro volby do
ŠKOLSKÉ RADY

(Vzor volebního řádu pro volby do školské rady, doporučený jako metodická pomůcka pro zřizovatele malé či středně velké základní školy ke zpracování vlastního volebního řádu)

OBSAH:

Úvod

Čl. 1 Složení a činnost školské rady

Čl. 2 Stanovení počtu členů školské rady

Čl. 3 Členství ve školské radě

Čl. 4 Jmenování členů školské rady

Čl. 5 Nominace kandidátů školské rady

Čl. 6 Příprava voleb členů školské rady

Čl. 7 Volba členů školské rady

Čl. 8 Ustavení školské rady

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Volební řád pro volby do školské rady

Obec Újezd nad Nisou vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád pro volby do Školské rady při Základní škole ................ a stanoví počet členů školské rady.

Čl. 1
Složení a činnost školské rady

 1. Školská rada při Základní škole .................. je zřízena obligatorně dle § 167 školského zákona.

 2. Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 3. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.

 4. Zřizovatel jmenuje jednoho člena školské rady.

 5. Druhého člena školské rady volí zákonní zástupci žáků, dále jen "oprávněné osoby“.

 6. Třetího člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen "pedagogové“.

 7. Funkční období školské rady je tříleté.

Čl. 2
Stanovení počtu členů školské rady

Školská rada při Základní škole .................. má 3 členy.

(V případě stanovení vyššího počtu členů, např. 6-9-12 ... , upravit text článku 1 odst. 4, 5, 6)

Čl. 3
Členství ve školské radě

 1. Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas s jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.

 2. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 3. Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka školy).

 4. Funkce člena školské rady vzniká:

  1. zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování,

  2. jmenováním radou obce.

 5. Funkce člena školské rady zaniká:

  1. okamžikem ukončení hlasování v den následných voleb,

  2. odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,

  3. odvoláním jmenovaného člena radou obce,

  4. vznikem neslučitelnosti funkcí (člen se stane v průběhu funkčního období školské rady ředitelem školy),

  5. ztrátou volitelnosti (člen pedagog přestane být zaměstnancem školy, nebo člen z řad oprávněných osob přestane být oprávněnou osobou, popřípadě žák, kterého zastupuje, přestane být žákem školy),

  6. úmrtím.

Čl. 4
Jmenování členů školské rady

 1. Rada obce jmenuje člena (třetinu členů) školské rady (návrhy může podávat starosta obce, členové zastupitelstva, školská komise, ředitel školy).

 2. Zanikne­li v průběhu funkčního období školské rady z jakéhokoliv důvodu funkce jmenovaného člena školské rady, jmenuje na zbytek funkčního období Rada obce nového člena školské rady s účinností ode dne jmenování.

 3. Jmenování podle odst. 2 neprobíhá v posledním půlroce funkčního období školské rady.

Čl. 5
Nominace kandidátů na členy školské rady

 1. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každá oprávněná osoba a každý pedagog, dále jen "navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat i více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát nebo ředitel školy. Návrhy se podávají písemně na adresu ředitelství Základní školy Újezd nad Nisou, nejpozději do 10 dnů přede dnem voleb do školské rady.

 2. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

  2. u kandidáta z řad pedagogů jméno a příjmení,

  3. u kandidáta z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,

  4. podpis navrhovatele.

Čl. 6
Příprava voleb

 1. Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který pro tento účel ustanoví z řad oprávněných osob a pedagogů volební orgán (dále jen "volební komise“).

 2. Ředitel školy:

  1. vyzve vhodnou formou oprávněné osoby a pedagogy k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně oznámení způsobu podání návrhů, místa a konečné lhůty k podání návrhů,

  2. zveřejní seznam navržených kandidátů bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty k podávání návrhů,

  3. zajistí hlasovací lístky pro konání voleb, na jednoho žáka připadá jeden hlas oprávněné osoby (i v případě sourozenců),

  4. oznámí datum, místo a čas konání voleb, odděleně pro obě skupiny voličů a způsob volby,

  5. vypracuje seznam voličů, zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů, pro účel přehledu účasti na volbách,

  6. zajistí organizaci konání voleb na stanovený den, před zahájením hlasování poučí (ředitel nebo volební komise) voliče o způsobu a formě hlasování.

Čl. 7
Volba členů školské rady

7.1. Alternativa tajná volba

 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do hlasovací urny, zapečetěné přelepkou s razítkem školy.

 2. Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát , jinak je hlasovací lístek neplatný.

 3. Na základě součtu hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů.

 4. Za zvoleného člena je považován ten kandidát, který získal největší počet platných hlasů. Při rovnosti počtu hlasů se stanoví pořadí losem. Počet oprávněných osob a pedagogů, kteří se voleb zúčastní, není rozhodující.

 5. Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místě zvoleného člena školské rady, se považují za náhradníky podle počtu získaných hlasů, pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady.

 6. V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, zorganizuje ředitel školy v případě pozdější potřeby doplňovací volby dle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby se nekonají v posledním půlroce funkčního období školské rady.

 7. Volební komise zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej zřizovateli.

 8. Zápis obsahuje:

  1. návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,

  2. počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

  3. jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí a jména náhradníků,

  4. jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.

Zápis podepisují členové volební komise a ředitel školy.

7.2. Alternativa veřejná volba

 1. Před zahájením hlasování poučí ředitel školy (nebo volební komise) voliče o způsobu a formě hlasování.

 2. Hlasuje se veřejně zdvižením ruky, během intervalu určeném pro hlasování. Jiný projev hlasování se považuje za zdržení se hlasování.

 3. Ředitel nebo člen volební komise dává hlasovat postupně pro jednotlivé kandidáty v abecedním pořadí tímto způsobem: "Zahajuji hlasování. Kdo je pro kandidáta (jméno, příjmení, adresa)?“

 4. Volič, který již hlasoval pro jednoho kandidáta, není oprávněn hlasovat pro jiné kandidáty.

 5. Výsledky zjišťují členové volební komise.

 6. Po skončení hlasování vyhlásí volební komise před shromážděnými voliči výsledek hlasování tj. počet hlasů pro jednotlivé kandidáty.

Dále se postupuje dle ustanovení části článku 7.1. (odst. 3 až 8)

Čl. 8

Nahrávám...
Nahrávám...