dnes je 29.11.2021

Input:

Přehled základní dokumentace mateřské školy

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.15.2
Přehled základní dokumentace mateřské školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Přehled základní dokumentace mateřské školy

1. Školy a školská zařízení vedou ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

 • - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
 • - evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen “školní matrika“),
 • - doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • - vzdělávací programy podle § 4 až 6,
 • - výroční zprávy o činnosti školy,
 • - třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 • - školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
 • - záznamy z pedagogických rad,
 • - knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
 • - protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 • - personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

2. Ze zvláštních právních předpisů dále vyplývá, že škola vede tyto dokumenty:

 • - zřizovací listinu,
 • - plán DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků),
 • - spisový a skartační řád,
 • - vnitřní kontrolní systém,
 • - směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),
 • - dokumentace v oblasti BOZP,
 • - dokumentace v oblasti požární ochrany,
 • - směrnice v oblasti účetnictví; z nich např.:
  • - rozpočet a pravidla čerpání FKSP,
  • - inventarizace,
  • - oběh účetních dokladů,
  • - evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • - pořízení a úbytek zásob,
  • - odpisový plán,
  • - účetní knihy a sestavy.

3. Důležité dokumenty a směrnice

 • - školní vzdělávací program
Nahrávám...
Nahrávám...