dnes je 24.7.2024

Input:

Přehled základní dokumentace mateřské školy

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.15.2
Přehled základní dokumentace mateřské školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

1. Školy a školská zařízení vedou ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,

 • evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"),

 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

 • vzdělávací programy podle § 4 až 6,

 • výroční zprávy o činnosti školy,

 • třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

 • školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

 • záznamy z pedagogických rad,

 • knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,

 • protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

 • personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

2. Ze zvláštních právních předpisů dále vyplývá, že škola vede tyto dokumenty:

 • zřizovací listinu,

 • plán DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků),

 • spisový a skartační řád,

 • vnitřní kontrolní systém,

 • směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),

 • dokumentace v oblasti BOZP,

 • dokumentace v oblasti požární ochrany,

 • směrnice v oblasti účetnictví; z nich např.:

- rozpočet a pravidla čerpání FKSP,

- inventarizace,

- oběh účetních dokladů,

- evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

- pořízení a úbytek zásob,

- odpisový plán,

- účetní knihy a sestavy.

3. Důležité dokumenty a směrnice

 • školní vzdělávací program (školský zákon č. 561/2004 Sb.)

 • žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (školský zákon č. 561/2004

Nahrávám...
Nahrávám...