dnes je 16.8.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Dílčí programy:

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2022.

Dotační programy Jihomoravského kraje

Zdroje informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Dotace na zpracování územních plánů

Zaměření dotačního titulu: Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, změn územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Předmětem dotace je zpracování územních plánů včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů řešících nadmístní problematiku, podpora naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2022“, podpora plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona.

Míra podpory:

 • celková alokace programu je stanovena na 7 mil. Kč,
 • maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí ÚP/změna ÚP: 200 000 Kč,
 • minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obec, město, městys, statutární město.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:

 1. a) 1. kolo: od 14. 02. 2022 od 8:00 hod. termín ukončení 28. 02. 2022 v 17:00 hod.,
 2. b) 2. kolo: termín ukončení 31. 08. 2022 v 17:00 hod.

Programy podpory Středočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj

Programy podpory Jihočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene

Programy podpory Jihočeského kraje (IPRÚ)

Zdroje informací: https://www.c-budejovice.cz/nastenka-ipru 

Podpora narozených dětí – Jihočeský kraj

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Míra podpory:

 • Celková alokace pro výzvu dotačního programu na roky 2022 až 2024/5 činí 60 mil. Kč,
 • na rok 2022 činí 20 mil. Kč,
 • na rok 2023 činí 20 mil. Kč,
 • na rok 2024/5 činí 20 mil. Kč.
 • – max. uznatelná celková výše daru na 1 dítě:
 • 1 000 Kč – 10 000 Kč,
 • požadovaná spoluúčast žadatele činí 50 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce Jihočeského kraje

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2024.

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Královehradeckého kraje

Dílčí programy

Granty a dotace Jihomoravského kraje

Granty a dotace Olomouckého kraje

Zdroje informací: https://www.kr-olomoucky.cz/dotace-granty-prispevky-cl-15.html

Dílčí programy

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Zaměření dotačního titulu: Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun. Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Zaměření dotačního titulu: Obnova a zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Dotační tituly Ústeckého kraje

Zdroje informací: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98359&p1=177540

Dílčí programy

Příspěvek na dojíždění

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého

Nahrávám...
Nahrávám...