dnes je 16.7.2020

Input:

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.18.1
Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Ing. Eliška Hryzláková

Vnitřní směrnice č. ……../2019

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: ………………, ředitel

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců).

Protože odborová organizace v organizaci …………. (přesné označení organizace) nepůsobí, rozhoduje zaměstnavatel o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb samostatně.

Ředitel příspěvkové organizace (nebo organizační složky státu) vydává tuto vnitřní směrnici, která je v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (případně vyhláškou MF č. 430/2001 Sb.), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (nebo zákonem č. 218//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů).

Při hospodaření s fondem organizace postupuje v souladu s touto vnitřní směrnicí, kterou se upřesňují některá ustanovení FKSP podle konkrétních podmínek, a dle schváleného rozpočtu FKSP na příslušný kalendářní rok.

Článek 1.

Tvorba FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb. tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

 • - na platy a náhrady platů,
 • - na mzdy a náhrady mzdy (do objemu těchto nákladů se zahrnuje také náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refundace (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje),
 • - na odměny za pracovní pohotovost,
 • - na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť (platnost pouze do 31.12.2004).

Další příjmy fondu jsou:

 • - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny, vztahující se k majetku, který byl pořízen z fondu,
 • - peněžní a jiné dary určené do fondu od fyzických nebo právnických osob (jejich čerpání musí být v souladu s platným zněním vyhlášky o FKSP),
 • - příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, jejichž provoz organizace hradí nebo na ně přispívá z fondu (jen u příspěvkových organizací),
 • - zisk z prodeje majetku, pořízeného z fondu (jen u příspěvkových organizací).

Do ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy se zahrnují všechny složky platu / mzdy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny.

Příděl do FKSP se netvoří z odstupného a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. z dohod o pracovní činnosti a z dohod o provedení práce.

Zdrojem fondu nejsou úroky z finančních prostředků fondu, uložených u peněžních ústavů, finanční bonusy od pojišťoven nebo od fondů, příděly ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace a splátky půjček poskytnutých z FKSP, protože i když jsou tyto finanční prostředky fondu dočasně rozpůjčeny, tak jsou vedeny jako pohledávky a při jejich splácení se pouze snižuje výše těchto pohledávek, takže pořád zůstávají součástí fondu.

Článek 2.

Hospodaření s fondem

Organizace v souladu s § 3 vyhlášky sestavuje vždy na následující rok rozpočet fondu, který schvaluje ředitel organizace. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje uvedené v této směrnici, které vychází z ustanovení § 4 až 14 vyhlášky.

Prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu organizace. Základní příděl do fondu je tvořen formou záloh. Finanční prostředky záloh se převádějí měsíčně (případně podle podmínek čtvrtletně nebo pololetně) z provozního účtu organizace na samostatný účet fondu nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tvorba fondu zaúčtována. Jednotlivé příděly (zálohy) nebudou zaokrouhlovány na celé koruny. Koncem kalendářního roku je organizace povinna vytvořit fond ve stanovené výši, takže po skončení kalendářního roku se v rámci roční uzávěrky provádí roční vyúčtování fondu.

Článek 3.

Podmínky čerpání fondu

Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat: Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, rodinným příslušníkům, kterými se pro účely této směrnice rozumí manžel (manželka), partner (partnerka), nezaopatřené děti (za rodinné příslušníky se nepovažují vnuci zaměstnanců) a důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u zaměstnavatele. Plnění jim bude poskytnuto za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. Z fondu nelze poskytovat plnění osobám, které konají pro organizaci práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Příspěvek lze poskytnout pouze z toho fondu, ze kterého byla činnost (akce) zcela uhrazena. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, bude organizace poskytovat pouze v nepeněžní formě. Přispívat z fondu lze pouze na činnosti a akce, které příspěvková organizace organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby.

Zaměstnancům budou z FKSP poskytnuty příspěvky nebo jiné plnění pouze na akce a činnosti, uvedené v této směrnici a které jsou pro daný rok rozpočtovány. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše vložených finančních prostředků.

Článek 4.

Čerpání fondu

V podmínkách organizace bude zaměstnavatel zaměstnancům přispívat na následující účely:

4.1 § 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb. - Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců

Z prostředků FKSP organizace:

 • bude přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení vč. masáží a zařízení pro zájmovou činnost, které organizace vlastní, a které slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. Přispívat také bude na provoz autobusu, pokud bude využíván pro potřeby těchto zařízení. Výše příspěvku bude poskytnuta na základě výpočtu a schválení ředitelem organizace.

Pokud by organizace z fondu nepřispívala na náklady na provoz těchto zařízení, museli by zaměstnanci, kteří jej využívají, hradit veškeré jejich náklady.

 • uhradí nákup vitamínových prostředků jen pro své zaměstnance na základě stanoviska ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. Nákup vitamínů bude zajištěn ve zdravotnickém zařízení. Příspěvek na vitamínové prostředky bude poskytnut všem zaměstnancům do částky ……. Kč / osoba / rok.

 • bude přispívat jen svým zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění, ve výši ……. Kč / osoba / rok. Očkování bude zajištěno ošetřujícím lékařem organizace. Zaměstnanci, kteří očkování nemohou z vážných důvodů absolvovat, mohou požádat o zvýšení příspěvku na nákup vitamínových prostředků na …….. Kč / osoba / rok. Vitamínové prostředky nebo očkování budou uhrazeny z fondu nepeněžní formou na základě faktury, vystavené na jméno organizace. Zaměstnancům pak bude poskytnuto plnění za cenu sníženou o příspěvek. Doloženo bude seznamem zaměstnanců s jejich podpisy o převzetí.

  • Od daně je osvobozen jak příspěvek na očkování, tak příspěvek na vitamíny, pokud bylo na základě doporučení lékaře poskytnuto plnění prostřednictvím zdravotnického zařízení. Ověřit na stránkách nrpzs.uzis.cz, zda je zdravotní zařízení vedeno v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

  • bude přispívat na pořízení vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které bude půjčováno zaměstnancům: Pořízeny mohou být například brusle, lyže, stany, míče, sáně, kola nebo šachy apod. Vybavení se stává majetkem organizace a bude na základě podané žádosti půjčováno zaměstnancům v souladu s výpůjčním řádem. Které konkrétní vybavení bude pořízeno, bude vždy uvedeno ve schváleném plánu rozpočtu na daný rok.

Pozor: nelze pořídit vybavení, které by bylo určeno pouze pro jednoho konkrétního zaměstnance.

 • bude přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek na základě podaných návrhů zaměstnanci organizace. Může se jednat například o žaluzie, vysavač prachu apod.

 • bude přispívat na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, které podléhají zdanění u zaměstnance a stávají se majetkem organizace. Přispívat tak lze např. na sportovní oděv a obuv učitelům tělesné výchovy nebo na pracovní pláště učitelům praktických předmětů. Výši příspěvku a okruh zaměstnanců, kterým bude příspěvek poskytnut, stanoví ředitel na základě schváleného rozpočtu fondu daného roku.

Příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, který je nepeněžním příjmem u zaměstnance, není osvobozen od daně z příjmu ze závislé činnosti a podléhá zdanění. Vyplývá to z § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.

Pokud by šlo o jednotné oblečení, které je bráno jako pracovní oblečení, poskytnuté zaměstnancům zaměstnavatelem, musí být toto oblečení trvale a viditelně označeno jednotným znakem organizace. Jde o nepeněžní příjem, který není u zaměstnance předmětem daně dle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.

4.2 § 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb. – Pořízení hmotného majetku

Z fondu organizace uhradí pořízení hmotného majetku, který bude sloužit kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Může se jednat například o televizor, rádio apod.

Pořízený majetek se při zařazení do užívání stává součástí majetku organizace, která o něm vede evidenci. U nově pořízeného majetku by mělo být uvedeno, že je pořízen z FKSP.

4.3 § 6 - Půjčky na bytové účely

Z fondu lze na základě žádosti zaměstnanců poskytnout bezúročné půjčky ve výši ……. Kč na:

 • pořízení (koupi i výstavbu) domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení,

 • složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení,

 • provedení změny stavby (např. rekonstrukce bytového jádra, přestavba koupelny, výměna oken, změna topného systému atd.) domu nebo bytu, který zaměstnanec používá pro vlastní bydlení a na který se vydává stavební povolení, nebo které podléhá ohlášení,

 • koupi bytového zařízení (např. elektrospotřebičů, nábytku, koberců, pořízení bezpečnostních dveří, žaluzií do oken, osvětlení apod.),

 • na obnovu bytového zařízení (kuchyňské linky, koupelny, bytového jádra apod.) a to v rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení.

Půjčka nebude poskytnuta na úhradu nákladů, které již byly kryty půjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo od jiných osob. Nesmí být také poskytnuta na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a na jiné majetkoprávní vypořádání.

Zaměstnanci lze poskytnout současně i více půjček. Součet zůstatků nesplacených poskytnutých půjček a nové půjčky na bytové účely nesmí přesáhnout 100 000 Kč, z toho na koupi bytového zařízení nesmí přesáhnout 50 000 Kč.

Půjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o půjčce.

Zaměstnanec si podá žádost na poskytnutí půjčky na pořízení domu (bytu) do svého vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a doloží, že je nebo bude skutečným vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu (bytu). Pokud bude podávat žádost na poskytnutí půjčky na provedení změny stavby domu (bytu), který nevlastní a není ani jeho spoluvlastníkem, doloží, že dům (byt) využívá pro vlastní bydlení například nájemní smlouvou nebo jiným způsobem.

Ředitel organizace na základě posouzení potřebnosti zaměstnance rozhodne o tom, zda bude zaměstnanci půjčka poskytnuta a v jaké výši, na základě schváleného rozpočtu fondu na daný rok.

Půjčka se zaměstnanci poskytuje na základě písemně uzavřené smlouvy o půjčce, ve které bude uveden i ručitel. Faktura bude vystavena na jméno zaměstnance. Organizace z fondu uhradí fakturu na stanovený účel ve výši, která byla sjednána ve smlouvě o půjčce. Pokud je částka na faktuře vyšší, než bylo uvedeno ve smlouvě, uhradí zaměstnanec rozdíl do fondu nejpozději v den úhrady faktury. Půjčka bude vedena jako pohledávka za zaměstnancem.

Do zásad je nutné vymezit konkrétní okruh plnění, na co budou půjčky poskytovány. Pozor: Z fondu nelze hradit náklady spojené s realizací půjčky. Půjčka je poskytnuta pouze formou úhrady faktury na jméno zaměstnance, finanční prostředky nelze zasílat na osobní účet zaměstnance nebo na účet bankovního ústavu.

4.4 § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb. – Stravování

Ve vlastním zařízení závodního stravování bude organizace svým zaměstnancům a důchodcům, kteří v organizaci pracovali před odchodem do důchodu, přispívat z fondu na stravování za podmínek, uvedených ve vyhlášce č. 84/2005 Sb. (případně ve vyhlášce č. 430/2001 Sb.). Zaměstnanci (důchodci) tak hradí pouze náklady na spotřebu potravin a ty mohou být sníženy o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP se upravuje a zveřejňuje pro každé stravovací období, kterým je kalendářní rok. Pro zaměstnance (i pro důchodce) bude z fondu poskytnut příspěvek na hlavní jídlo ve výši …….. Kč.

Nárok na příspěvek na stravování mají:

 • - zaměstnanci, kteří vykonávali práci pro organizaci v místě výkonu práce, uvedené v pracovní smlouvě alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni. Pokud zaměstnanec odpracoval v kalendářním dni více jak 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni, má nárok na další hlavní jídlo za sníženou úhradu.
 • - důchodci, kteří v organizaci pracovali při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, organizace poskytne za sníženou cenu jedno hlavní jídlo v průběhu jednoho dne.

Pokud by organizace zabezpečovala závodní stravování prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, může organizace za sníženou cenu zabezpečovat stravování pouze vlastním zaměstnancům jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny. Další hlavní jídlo v daném kalendářním dni za sníženou úhradu organizace poskytne svému zaměstnanci, pokud vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v daném kalendářním dni. Důchodcům příspěvek na stravování z FKSP nelze poskytnout. Náklady na závodní stravování tvoří cena za službu podle uzavřené smlouvy. Příspěvková organizace hradí až 55 % z dohodnuté ceny jídla, maximálně však do 70 % výše horní hranice stravného při služební cestě 5–12 hodin ze svých nákladů na hlavní činnost. Limit 70 % stravného se použije v případě, že 55 % dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad. Zbývající část dohodnuté ceny jídla hradí strávník a ta bude ponížena o příspěvek z fondu.

Finanční prostředky na příspěvek z fondu na stravování budou převedeny na provozní účet nejpozději v den poskytnutí stravenek.

Příspěvek z FKSP na stravné nelze zaměstnanci poskytnout v době pracovní neschopnosti, v době mateřské (rodičovské) dovolené, v době čerpání dovolené a v případech, kdy zaměstnanec neodpracoval práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec odebral jídlo za zvýhodněnou cenu, ale neměl na něj nárok, musí doplatit rozdíl vč. příspěvku z FKSP.

Propočet stravenek provádí pracovník k tomu pověřený (pokladní). Při propočtu vychází z počtu pracovních dnů daného měsíce, od kterého se dle docházkové knihy odečte počet neodpracovaných dnů měsíce