dnes je 23.2.2020

Input:

Práva a povinnosti ředitele mateřské školy a jeho odpovědnost

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4
Práva a povinnosti ředitele mateřské školy a jeho odpovědnost

JUDr. Hana Poláková

Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu svého vzdělávání připraven. Od ředitele školy se očekává nejenom, že bude disponovat manažerskými dovednostmi, ale že bude mít i přehled o základních právních předpisech, kterými se činnost jakékoli příspěvkové organizace řídí. V neposlední řadě musí být i ekonomem, protože finance organizace bývají významným rozvojovým, nebo naopak omezujícím faktorem činnosti mateřské školy.

Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu svého vzdělávání připraven. Od ředitele školy se očekává nejenom, že bude disponovat manažerskými dovednostmi, ale že bude mít i přehled o základních právních předpisech, kterými se činnost jakékoli příspěvkové organizace řídí. V neposlední řadě musí být i ekonomem, protože finance organizace bývají významným rozvojovým, nebo naopak omezujícím faktorem činnosti mateřské školy.


Postavení statutárního orgánu příspěvkové organizace

V čele právnické osoby, příspěvkové organizace stojí statutární orgán, který jedná za právnickou osobu navenek. Podle ustanovení § 166 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, označujeme statutární orgán pojmem ředitel. Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (§ 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.). Těmito předpoklady jsou:

a) je plně způsobilý k právním úkonům (je svéprávný), tedy je zletilý,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný, tedy nebyl pravomocně odsouzen za jakýkoli úmyslný trestní čin, popřípadě i za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem pedagogické činnosti,
d) je zdravotně způsobilý,
e) prokázal znalost českého jazyka, což ve většině případů stačí doložit vysvědčením o maturitní zkoušce z českého jazyka.

Ředitele mateřské školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. Je tedy jmenován - obdrží jmenovací dekret podepsaný zřizovatelem na dobu určitou, což je z pozice těchto vedoucích pracovníků chápáno velmi negativně. Pracovní poměr takto sjednaný totiž může skončit pouhým uplynutím doby, na kterou byl sjednán, tedy uplynutím 6 let.

V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele mateřské školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurz na ředitele mateřské školy pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurz vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. V tomto případě nedostane ředitel mateřské školy nový jmenovací dekret, ale pouze potvrzení podepsané zřizovatelem o tom, že je i nadále ředitelem mateřské školy na dalších 6 let.

V ustanovení § 166 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyjmenovává důvody, pro které zřizovatel ředitele mateřské školy odvolá a v následujícím odst. 5 důvody, pro které může ředitele mateřské školy odvolat.


Mezi důvody, pro které zřizovatel ředitele mateřské školy odvolá, patří:

a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele mateřské školy (například ztratí bezúhonnost),
b) nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace (to v případech, kdy se na místo ředitele mateřské školy dostane uchazeč vysokoškolsky vzdělaný [akreditovaný magisterský studijní program], který však nesplňuje odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy),
c) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení (jedná se o tzv. funkční vzdělávání, které musí absolvovat ředitel školy do dvou let od svého jmenování),
d) organizační změny, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele (například rozhodnutí zřizovatele o sloučení dvou mateřských škol v jeden subjekt).

Určitě diskuzi vyvolávají důvody, pro které může zřizovatel ředitele mateřské školy odvolat. Jsou dva:

a) závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z činností ředitele mateřské školy, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem, popřípadě jiným kontrolním orgánem. Tento důvod již v minulosti existoval, a pokud byl zřizovatelem využit, často končil soudním sporem úspěšným pro odvolaného ředitele. Prokázat závažnost porušení povinností není jednoduché,
b) na návrh školské rady nebo České školní inspekce; míra závažnosti porušení povinností ředitelem mateřské školy není v tomto případě rozhodujícím faktorem přijetí rozhodnutí.

Ředitele obecní mateřské školy jmenuje rada obce, jmenovací dekret podepisuje starosta. Pokud v obci rada není zřízena, pak všechny úkony ve vztahu k řediteli mateřské školy koná starosta obce. Jmenovací dekret je dokladem o vzniku pracovně právního vztahu. Pokud ředitel dříve pracoval v mateřské škole jako učitel na základě pracovní smlouvy a nyní byl jmenován na pozici ředitele mateřské školy jmenovacím dekretem, tak se jedná o změnu obsahu původně sjednaných pracovních podmínek a k původní pracovní smlouvě se již nelze v případě odvolání z místa ředitele mateřské školy vracet. Spolu se jmenovacím dekretem schvaluje zřizovatel (rada, popřípadě starosta, pokud rada není zřízena) platový výměr. Pokud byl ředitel mateřské školy odvolán, nebo nebyl potvrzen na vedoucím místě, nebo neobstál v dalším konkurzním řízení, pak jeho pracovní poměr končí a podle ustanovení § 73a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nemá nárok na odstupné, protože vedoucí místo nezaniká.

Práva a povinnosti ředitele podle školského zákona a prováděcích předpisů k němu

Práva a povinnosti ředitele školy nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona (viz § 164 zákona č. 561/2004 Sb.). Je statutárním orgánem příspěvkové organizace a musí jednat jejím jménem v pracovně právních vztazích. Zde má zajímavé postavení, kdy na jedné straně vystupuje na pozici zaměstnavatele a jedná z této pozice sám se sebou jako se zaměstnancem. Například se vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup na dovolenou, uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu v případech, kdy získává nebo si zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci. Ředitel mateřské školy bude uzavírat nejenom smlouvy či dohody podle zákoníku práce, ale i podle obchodního či občanského zákoníku. Musí být zběhlý nejenom v oboru, který vystudoval (pedagogika), ale i v právu a ekonomice. S ohledem na rozsah kompetencí je více než praktické, aby přenesl některé své kompetence na své podřízené a určitě si jmenoval zástupce, který ho bude v době nepřítomnosti zastupovat v plném rozsahu práv a povinností ředitele organizace jako zástupce statutárního orgánu (zástupce ředitele).

Jaké povinnosti vyplývají řediteli mateřské školy z ustanovení § 164 a 165 školského zákona a jaké je jejich konkrétní naplnění?

Ředitel mateřské školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb (§ 164 školského zákona). Jedná se zejména o tyto případy:

a) po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejní je způsobem v místě obvyklým,
b) rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce,
c) může po předchozím písemném oznámení doručenému zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,
d) písemně se zákonnými zástupci dohodne docházku do mateřské školy, popřípadě její změny,
e) rozhodne o zařazení dětí do jednotlivých tříd a jejich naplnění v souladu s vyhláškou