dnes je 24.5.2022

Input:

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzor

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9
Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Identifikace zaměstnavatele a osoby za něj jednající

Škola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

zastoupená

panem / paní .......................................................................... ředitelem / ředitelkou školy1

(dále jen zaměstnavatel)

a

identifikace zaměstnance2

…………………………………………………………………………………………….

(dále jen zaměstnanec)

(spolu také smluvní strany)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu,

kterou se zakládá pracovní poměr

s druhem práce: 3…………………………………………………….…………………………………………

místem výkonu práce: 4……………………………………………………………………………………….

a dnem nástupu do práce:56…………………………………………………………………………………

Další ujednání pracovní smlouvy:

1. Sjednává se týdenní pracovní doba v rozsahu x hodin týdně. 7

2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty.8 Jako pravidelné pracoviště se sjednává ………………….………………….9

3. Sjednává se zkušební doba v délce 3/6 po sobě jdoucích měsíců.10

4. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to po dobu trvání překážky v práci 11zaměstnance XY, nejpozději však do dd.mm.rr.12

Závěrečná ustanovení:

1. Tato pracovní smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Každá smluvní strana obdrží jeden originál pracovní smlouvy.

2. Změny pracovní smlouvy je možné sjednat pouze v písemné formě.

V …………………………… dne ………………..

zaměstnanec zaměstnavatel

Poznámka:

V pracovní smlouvě mohou dále smluvní strany sjednat i další práva a povinnosti. Jelikož však nejde o ujednání obvyklá, uvedu je pouze demonstrativním výčtem:

- ujednání o výšce odstupného;

- ujednání o délce výpovědní doby;

- ujednání o bezhotovostní výplatě platu na účet zaměstnance;

- ujednání o rozvržení pracovní doby.

Pracovní smlouva dále může obsahovat i informace o obsahu pracovního poměru podle § 37 ZP, o poskytovateli pracovnělékařských služeb a potvrzení,

Nahrávám...
Nahrávám...