dnes je 21.4.2024

Input:

Pracovní řád - základní umělecká škola

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
Pracovní řád - základní umělecká škola

 

Pracovní řád

(Úplný název školy)

 

Na základě § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, vydává ředitel školy tento pracovní řád.

 

Čl. 1

Tento pracovní řád blíže specifikuje a rozpracovává ustanovení výše citovaných předpisů a vztahuje se na všechny pedagogické pracovníky školy.

 

Čl. 2

Postup související se skončením pracovního poměru

 

Před skončením pracovního poměru zaměstnanec:

- písemně informuje zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů,

- protokolárně předá příslušnou pedagogickou dokumentaci:

o třídní knihy,

o kmenové výkazy,

o katalogy o průběhu studia,

o katalogy nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení,

o přihlášky žáků na ZUŠ,

o protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách,

o rozvrh hodin podle žáků a vyučovaných předmětů,

o podklady pro hodnocení žáků,

o další dokumentaci;

- protokolárně dále předá:

o zapůjčený notový materiál,

o zapůjčené učební pomůcky,

o zapůjčené hudební nástroje,

o další....

- zajistí vrácení a protokolární předání notového materiálu, hudebních nástrojů a učebních pomůcek, které byly jeho prostřednictvím zapůjčeny žákům,

- předá řediteli školy nebo jím pověřené osobě všechny informace potřebné k zajištění kontinuity výchovně vzdělávací ho procesu.

 

Čl. 3

Pracovní doba pedagogických pracovníků

 

V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají:

a) přímou pedagogickou činnost, stanovenou rozvrhem hodin a vykonávanou v místech poskytovaného vzdělávání školy. Přímá pedagogická činnost je vykazována v týdenním výkazu přímé pedagogické činnosti;

 

b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem:

- příprava na přímou pedagogickou činnost,

- příprava učebních pomůcek,

- příprava notového materiálu, aranžování,

- dohled nad nezletilými žáky ve škole,

- dohled nad nezletilými žáky při akcích organizovaných školou,

- výkon práce spojený s prací třídního učitele,

- účast na poradách školy,

- studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

? další činnosti související s výchovně vzdělávacím procesem a činností školy (specifikovat)...

 

Tyto práce jsou evidovány v týdenním výkazu dalších prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a mohou být vykonávány i na jiném předem s ním písemně dohodnutém místě.

 

V evidenci odpracované doby se uvádí počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředitelem školy.

 

 

Týdenní výkaz dalších prací souvisejících s přímou pedagogickou činností

 

Týden: od (Datum) - do (Datum)

 

Nahrávám...
Nahrávám...