dnes je 22.5.2024

Input:

Pracovní řád školy

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3
Pracovní řád školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Pracovní řád školy 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

PRACOVNÍ ŘÁD ŠKOLY

Ředitel ....................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jen "škola") na základě ustanovení § 306 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), vydává jako statutární orgán pracovní řád školy, který blíže specifikuje a rozvádí některá ustanovení vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Článek I

Působnost vnitřního pracovního řádu

Tento vnitřní pracovní řád se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou.

Článek II

Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance

 1. Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje zástupce ředitele o stavu plnění uložených úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání věcí vyhotoví zástupce ředitele písemný záznam a předá ho řediteli školy.
 2. Ředitel školy nebo školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam.

Článek III

Pracovní doba pedagogických pracovníků

 1. V pracovní době pedagogičtí pracovníci vykonávají:
  1. přímou pedagogickou činnost,
  2. další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem.
 2. Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě. Toto místo je dohodnuto písemně v pracovní smlouvě nebo jejím dodatku.
 3. Při rozvržení pracovní doby do směn rozvrhne ředitel školy nebo školského zařízení současně též přímou pedagogickou činnost.
 4. Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnuta jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo školského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny předem.
 5. Evidenci odpracované pracovní doby vede zástupce ředitele školy (popř. jiný určený zaměstnanec). V evidenci odpracované pracovní doby se uvádí též počet hodin přímé pedagogické činnosti vykonaných nad týdenní rozsah hodin stanovený ředitelem školy nebo školského zařízení.

Článek IV

Čerpání dovolené

Dobu čerpání dovolené určuje ředitel školy nebo školského zařízení podle rozvrhu čerpání dovolené:

 1. pedagogickým pracovníkům zpravidla na dobu školních prázdnin,
 2. učitelům mateřských škol s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám na pracovišti tak, aby ji čerpali především v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy,
 3. pedagogickým pracovníkům ve školských zařízeních s celoročním provozem v průběhu celého školního roku. (Vybrat podle konkrétní školy.)

Článek V

Volno k samostudiu

Ředitel školy nebo školského zařízení určuje pedagogickým pracovníkům čerpání volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia zpravidla na dobu:

 1. podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin,
 2. přerušení nebo omezení provozu školy nebo školského zařízení, nebo
 3. kdy se ve škole nebo školském zařízení z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova a vzdělávání a nejsou poskytovány školské služby. (Vybrat podle konkrétní školy.)

Článek VI

Dohled nad žáky

 1. Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
 2. Provádění dohledu nad žáky určuje ředitel školy nebo školského zařízení.
 3. Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků
Nahrávám...
Nahrávám...