dnes je 21.7.2024

Input:

Požadavky na funkci učebnice a obecný rozvoj vzdělávacích oblastí

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5 Požadavky na funkci učebnice a obecný rozvoj vzdělávacích oblastí

Bc. Lenka Polášková

Aktuálně se na českém trhu může učitel setkat s množstvím učebnic, pracovních sešitů a metodických materiálů od různých nakladatelů. Existuje mnoho učebnic a metodických materiálů, které odkazují na naplňování požadavků RVP PV, často jsou však zpracovávány po jednotlivých lekcích. Vyhovují tudíž učitelům či externím lektorům, kteří do mateřské školy docházejí omezenou dobu. Nejvhodnější ovšem je, aby děti byly s cizím jazykem v kontaktu denně, v krátkých časových úsecích, a tudíž i učebnice učitele „nesvazovala”. Naopak, přicházela s flexibilními a otevřenými tématy. Kvalitně zpracována učebnice může být učiteli dobrým pomocníkem, hodnotnou součástí portfolia dítěte a sloužit ke komplexnímu rozvoji vědomostí a dovedností dítěte předškolního věku.

Příklady prostředků, které mohou napomáhat pro rozvoj klíčových kompetencí (při činnosti s učebnicí):

Kompetence k učení

  • pozitivní vztah k jazyku a vytvoření kladné motivace učitelem je základním pilířem pro další činnosti s cizím jazykem v základní škole (např. činnost s učebnicí, konkrétní výstupy dětí, schopnost samostatně pracovat a vidět svůj výsledek a také jej zhodnotit).

Kompetence k řešení problémů

  • podpora vědomí, že svou aktivitou může ovlivňovat výsledek (dítě jasně vidí výsledek své činnosti, svého snažení).

Kompetence komunikativní

  • v běžných situacích dítě používá mateřského i cizího jazyka, rozvíjí svou slovní zásobu a schopnost ji dále upevňovat (např. písničky, básničky, říkadla, jako doplňkový materiál konkrétní metodiky);

Kompetence sociální a personální

  • v rámci rozhovorů s učitelem je seznámeno s děním ve světě, chápe, že lidé svým chováním ovlivňují svou budoucnost, seznamuje se s významem pro něj abstraktních pojmů (agresivita, lhostejnost, násilí).

Kompetence činnostní a občanské

  • dítě chápe a konkrétně při činnostech s učebnicí vidí své výsledky, chápe pozitiva pečlivosti, snahy a pracovitosti.

RVP PV a výchovně vzdělávací činnost s učebnicí:

Největší aktivitu v rámci rozvoje konkrétních vzdělávacích oblastí RVP PV můžeme nalézt v oblasti Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč. Obecně však činnost s cizím jazykem rozvíjí komplexně všechny požadované oblasti.

Příklady vybraných oblastí:

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle:

  • rozvoj produktivních dovedností (výslovnost, vyjadřování, mluvený projev);

  • rozvoj

Nahrávám...
Nahrávám...