dnes je 5.3.2024

Input:

Postup při řešení škody vzniklé zaměstnavateli

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.17
Postup při řešení škody vzniklé zaměstnavateli

 

Postup při řešení škody vzniklé na majetku ve vlastnictví a správě

Úplný název školy

 

Vnitřní předpis ředitele školy

 

Čl. 1

 

Tento předpis blíže specifikuje postup při řešení škody vzniklé na majetku ve vlastnictví a správě Úplný název školy. Vztahuje se na všechny zaměstnance školy.

 

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.

 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli upravuje § 248 - 264 a § 272 - 274 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 

Čl. 2

Nahlášení škody

 

Zaměstnanec, který škodu zjistil nebo způsobil:

- neprodleně, nejpozději do konce pracovní doby rozhodného dne, informuje ředitele školy nebo osobu pověřenou vedením školy,

- nejpozději do tří dnů vyplní formulář Oznámení vzniklé škody na majetku ve vlastnictví a správě Úplný název školy a odevzdá jej v kanceláři školy.

 

V případě škody na služebním vozidle (havárie, krádež vozidla nebo výbavy vozidla) zaměstnanec škodu ihned po zjištění oznámí Policii České republiky a řediteli školy.

 

V případě škody způsobené neúčastí zaměstnance na uhrazeném semináři, školení nebo jiné akci, informuje zaměstnanec neprodleně písemně ředitele školy o výši škody, která v souvislosti s neúčastí zaměstnance na tomto semináři, školení nebo jiné akci zaměstnavateli vznikla.

 

Čl. 3

Řešení škody

 

1. Předkladatel provede šetření škody, zejména s ohledem na:

- dobu a okolnosti vzniku škody

- odpovědnou osobu

- hodnotu poškozeného, zničeného majetku,

- rozsah škody,

- míru zavinění, apod.

2. Po ukončení šetření předá úplnou dokumentaci řediteli školy, který případ projedná se zaměstnancem odpovědným za škodu.

3. O jednání vyhotoví ředitel zápis.

a. Uzná-li zaměstnanec závazek uhradit škodu v určené výši, uzavřou zúčastněné strany dohodu o způsobu a výši úhrady škody.

b. V případě, že nedojde k dohodě nebo zaměstnanec škodu neuhradil, předá ředitel školy dokumentaci se záznamy o jednání předsedovi škodní komise.

4. Je-li podezření ze spáchání trestného činu, zajistí ihned po zjištění této skutečnosti ředitel podání trestního oznámení Policii České republiky.

5. Škodní komise projedná předložený případ, tajemník vyhotoví zápis s návrhem opatření vůči zaměstnanci odpovědnému za škodu, ve kterém bude stanovena výše předepsané úhrady, případně prominutí škody.

6. Předseda škodní komise projedná zápis s ředitelem školy.

7. Ředitel rozhodne o způsobu řešení škody. Své stanovisko vyznačí v zápise a zápis podepíše.

8. Ředitel vydá písemné rozhodnutí o způsobu řešení škody (stanoví částku, způsob platby, lhůtu splatnosti ...) a zajistí doručení rozhodnutí zaměstnanci.

9. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě, může vyměřit zaměstnanci dodatečnou lhůtu.

10. Pokud ani v této dodatečně stanovené lhůtě nedojde k uhrazení škody, bude případ předán k vymáhání.

11.  

Čl.4

Škodní komise

 

Škodní komise je poradním orgánem ředitele školy. Jmenuje ji ředitel školy.

 

Čl. 5

Jednací řád škodní komise

 

1. Škodní komise se skládá z těchto členů:

- předseda,

- tajemník,

- předkladatele,

- dva členové.

2. Všichni členové škodní komise mají rovné hlasovací právo.

3. Posláním komise je projednání náhrad škod vzniklých na majetku ve vlastnictví a správě Úplný název školy.

4. Komise se schází podle potřeby, ale nejpozději tak, aby jednotlivé případy náhrady škod byly rozhodnuty a vypořádány nejpozději

Nahrávám...
Nahrávám...