dnes je 13.4.2024

Input:

Pokyn ředitele školy k užívání státních symbolů ČR

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.11
Pokyn ředitele školy k užívání státních symbolů ČR

Pokyn ředitele školy k užívání státních symbolů České republiky

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1. Pokyn ředitele školy k užívání státních symbolů ve škole vydává ředitel Úplný název školy dle zřizovací listiny v souladu s ustanoveními zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen školský zákon). Směrnice upravuje užívání státních symbolů České republiky a to velkého státního znaku a malého státního znaku, státní vlajky a státní hymny. Tato směrnice platí pro všechny zaměstnance školy.

 

2. Státní symboly lze užívat jen v souladu se zákonem, a to vhodným a důstojným způsobem.

 

3. Náležitosti státních symbolů upravuje zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

 

Čl. 2

Velký státní znak

 

1. Podle ustanovení § 2 písm. r) jsou oprávněny užívat státní znak školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku ve smyslu školského zákona (dále jen „oprávněná osoba“).

 

2. Velký státní znak lze umístit na čelní straně místnosti, kde zasedají orgány školy.

 

3. Velkým státním znakem lze označit budovy, ve kterých sídlí škola. Sídlí-li v budově více oprávněných osob podle § 2 písm. a) až s) zákona č. 352/2001 Sb., označí se budova pouze jedním velkým státním znakem.

 

4. Velký státní znak se umísťuje nad průčelím budovy, nad hlavním vchodem do budovy nebo po straně hlavního vchodu do budovy. Pokud by takové umístění bylo technicky neproveditelné, lze státní znak umístit na jiném vhodném místě na budově.

 

5. Přestane-li budova sloužit jako sídlo oprávněných osob, velký státní znak, jímž je označena, se z budovy neodkladně odstraní, pokud není součástí její architektonické výzdoby.

 

6. V případech, kdy zákon ukládá nebo umožňuje užití velkého státního znaku, může oprávněná osoba užít i jeho jednobarevnou napodobeninu z kovu, kamene, skla, keramiky nebo jiného materiálu, která svým vyobrazením odpovídá vyobrazení velkého státního znaku.

 

Čl. 3

Malý státní znak

 

1. Malý státní znak užívá oprávněná osoba na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydaných při výkonu státní moci, který jí byl svěřen zákonem nebo na základě zákona.

 

2. Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li školy jako oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

 

3. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

 

Čl. 4

Státní vlajka

 

1. Státní vlajku vyvěšuje oprávněná osoba na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou.

 

2. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího uvedeného v odstavci 1.

 

3. Při těchto příležitostech lze namísto vlajky použít její napodobeninu s odlišným poměrem šířky a délky.

 

4. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajky vlajka vždy na nejčestnější místo, to je

Nahrávám...
Nahrávám...