dnes je 16.7.2024

Input:

Plná moc

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2
Plná moc

 

Plná moc

 

 

Já, níže podepsaný .............................

nar. .........................

bytem ...........................

 

 

tímto zmocňuji svou manželku ............................

nar. .........................

bytem .....................

 

aby za mne převzala mzdu (plat) za měsíc leden 2013 u mého zaměstnavatele (přesné označení), se sídlem v ..............., ve výplatním termínu dne ....................

 

 

V .......... dne .....................

 

 

 

.................................

zaměstnanec

 

Přijímám zmocnění:

 

V ............ dne ...............

 

.................................

manželka

 

 

Komentář:

Mzda a plat jsou splatné zásadně po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

 

Zaměstnavatel je povinen určit pravidelný termín výplaty mzdy, pokud nebyl sjednán v kolektivní smlouvě, a to po projednání s odborovou organizací. Zaměstnavatel by měl při stanovení termínu mzdy pamatovat i na to, že takový den může připadnout na den pracovního klidu a určit pravidla, kdy se v takovém případě mzda vyplácí (např. nejbližší předcházející pracovní den nebo naopak nejbližší následující pracovní den). V případě, že byla se zaměstnancem sjednána hodinová mzda, náleží zaměstnanci mzda (včetně příslušných příplatků) i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda poskytuje.

 

Zvláštní úpravu stanoví zákoník práce pro případy, kdy mzda nebo plat je splatná v době, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené. Tato úprava bude přicházet do úvahy pouze v případě, že zaměstnanec dostává mzdu v hotovosti.

U bezhotovostních převodů mzdy není takový postup nutný, neboť se výplata mzdy neváže na přítomnost zaměstnance na pracovišti.

 

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, a to v den skončení pracovního poměru. Pokud by to neumožňovala technika výpočtu mezd nebo platů, pak je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

 

Mzda nebo plat se vyplácejí zaměstnanci v zákonných

Nahrávám...
Nahrávám...