dnes je 21.4.2024

Input:

Organizační řád školy

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2
Organizační řád školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Organizační řád školy 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Článek I

Organizační řád ....................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jen jako "škola") je vnitřním předpisem, který blíže specifikuje organizaci a podmínky provozu školy. V souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ho vydává ředitel školy.

Článek II

Úplný název školy podle zřizovací listiny se na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. ....................... ze dne ....................... stala s účinností od ....................... na dobu neurčitou příspěvkovou organizací ....................... kraje (nebo města apod.), který jí pod č. j. ....................... ze dne ....................... vydal zřizovací listinu platnou ve znění pozdějších změn a dodatků.

Článek III

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům.

Článek IV

Místa poskytovaného vzdělávání (podle zařazení ve školském rejstříku):

Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku:  Vyučované obory:  
  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku:  Vyučované obory:  
  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku:  Vyučované obory:  
  
Adresa místa poskytovaného vzdělávání podle zápisu do školského rejstříku:  Vyučované obory:  
  

Článek V

Vyučování v jednotlivých oborech probíhá podle školního vzdělávacího programu ze dne .................... schváleného dne ....................... radou školy v těchto oborech:

.......................

....................... (obory musejí být v souladu s rozhodnutím – zápisem do školského rejstříku).

Článek VI

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou ....................... kraje, obce.

Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

Článek VII

Ředitel školy:

 • řídí školu,

 • plní povinnosti vedoucího organizace,

 • plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,

 • jmenuje a odvolává svého zástupce,

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak,

 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem,

 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání,

 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

 • zajišťuje, aby žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání,

 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělání vyhlášených ministerstvem,

 • určuje provádění dohledu nad žáky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole při výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,

 • odpovídá za efektivní použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu,

 • zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků školy jako svůj poradní orgán – projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti, při rozhodování ředitel přihlédne k názorům pedagogické rady,

 • zřizuje uměleckou radu jako svůj poradní orgán,

 • vydává vnitřní předpisy školy,

 • stanovuje výši úplaty za vzdělávání na období školního roku,

 • určuje čerpání dovolené a volna k samostudiu.

Článek VIII

Zástupce ředitele školy:

 • zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu s výjimkou personálních změn a přijímání nových zaměstnanců,

 • řídí a kontroluje pedagogické pracovníky,

 • organizačně zabezpečuje vzdělávací proces,

 • zajišťuje operativní změny v rozvrhu,

 • vede evidenci pracovní doby,

 • připravuje podklady pro zpracování mezd, včetně evidence přespočetných hodin a hodin za zastupování,

 • zpracovává podklady pro zdravotní pojišťovny,

 • organizačně zabezpečuje školní akce konané v místě školy a mimo místo poskytování vzdělávání,

 • zpracovává podklady pro plán práce a další strategické dokumenty školy,

 • zpracovává podklady pro evaluaci školy,

 • ve spolupráci s předsedy předmětových komisí organizačně zabezpečuje koncertní činnost,

 • zajišťuje informovanost pedagogických zaměstnanců omluvených z porad,

 • plní další úkoly stanovené ředitelem.

Článek IX

Pedagogická rada:

 • je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy,

 • je poradním orgánem ředitele,

 • schází se minimálně pětkrát ročně (zahajovací, čtvrtletní, pololetní, tříčtvrtletní, závěrečná),

 • svolává ji ředitel.

Článek X

Školská rada:

 • schází se ..................... ročně, zasedání svolává předseda (první zasedání školské rady svolává ředitel),

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 • podává návrh na odvolání ředitele,

 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Článek XI

Základní charakteristiky zaměstnanců organizace

Pedagogický pracovník

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací činnost přímým působením na vzdělávaného. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy.

Přímou vyučovací činnost vykonávají tito pedagogičtí pracovníci:

 • ředitel,

 • zástupce ředitele,

 • učitelé,

 • externí učitelé,

kteří splňují předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V pracovní době stanovené obecně závaznými právními předpisy na rozsah 40 hodin týdně konají pedagogičtí zaměstnanci:

 1. přímou vyučovací činnost,
 2. práce související s touto činností.

Míru přímé vyučovací činnosti stanoví pedagogickému zaměstnanci ředitel školy v rozsahu 23 hodin týdně (individuální výuka) nebo 21 hodin týdně (skupinová, kolektivní výuka). Ředitel školy může nařídit pedagogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout.

Nahrávám...
Nahrávám...