dnes je 6.10.2022

Input:

Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1
Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022

Ing. Zdeněk Morávek

V komentáři informujeme čtenáře o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a v dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a poté na další materiály, zejména materiály zveřejněné na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.

Změny právních předpisů

Dnem 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon č. 300/2008 Sb.), která zavádí institut tzv. fikce doručení rovněž pro soukromoprávní komunikaci prostřednictvím datové schránky. Dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby tak bude podle § 18a odst. 3 uvedeného zákona považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Dokument bude považován za doručený i v případě že se osoba, která má přístup k danému dokumentu, do datové schránky nepřihlásí. Uvedené pravidlo platí pro všechny Poštovní datové zprávy odeslané od 1. ledna 2022. Nově tak pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla.

Zákon č. 93/2022 Sb.

Pod č. 93/2022 Sb., byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Novela představuje transpozice směrnic EU, konkrétně revizi alkoholové směrnice 92/83/EHS, která definuje pravidla pro aplikaci spotřebních daní v případě alkoholu a alkoholických výrobků, dále transpozici směrnice o společném obraném úsilí a transpozice směrnice 2021/1159, která umožňuje rozšířit osvobození od daně, tak aby při nákupu zboží (ať již z jiného členského států, ze třetí země nebo v rámci tuzemska) nebo při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku bylo toto umožněno Evropské komisi nebo agentuře nebo dalším subjektům založeným podle práva Evropské unie, čímž by mělo dojít k odstranění daně z přidané hodnoty jako nákladového faktoru pro programy Evropské unie, které jsou koncipovány jako pomoc členským státům. Rozsah tohoto osvobození se vztahuje pouze na dovoz zboží, dodání zboží či poskytnutí služby ve vztahu k reakci na pandemii COVID-19. Z pohledu běžné praxe tedy nijak zásadní novela.

Zákon č. 128/2022 Sb.

Pod č. 128/2022 Sb. byl zveřejněn zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který umožňuje daňově uplatnit pomoc Ukrajině. Na základě provedené novely je možné od základu daně odečíst i dary, které poplatník poskytl jiným než vyjmenovaným subjektům. Zatímco doposud bylo možné odečíst pouze hodnotu daru poskytnutého příjemci se sídlem na území České republiky nebo na území jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nyní je možné od základu daně odčíst i hodnotu daru, který byl poskytnut:

  1. přímo státu Ukrajina,
  2. územně-správnímu celku státu Ukrajina,
  3. právnické osobě se sídlem na území státu Ukrajina,
  4. fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina.

Stále však platí, že tito příjemci musí splňovat podmínky uvedené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP.

Nově je dále možné daňově uplatnit dary poskytnuté také jednotlivým fyzickým osobám, které mají bydliště na území státu Ukrajina. I tyto fyzické osoby nicméně musí splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru.

Od základu daně je nově možné odečíst i dary, které poplatník poskytl za jiným než vyjmenovaným účelem. Doposud bylo možné odečíst pouze hodnotu daru poskytnutého např. na charitativní, humanitární, zdravotní nebo vzdělávací účely. Nyní je možné od základu daně odečíst také hodnotu daru, který byl poskytnut na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Podporou obranného úsilí Ukrajiny se rozumí cokoliv, co může napomoci státu Ukrajina ve válečném konfliktu a není charitativní nebo humanitární pomocí. Jedná se tak např. o vojenský materiál, zbraně, munici, vojenské příslušenství pro příslušníky armády či dobrovolníky. I v daném případě bude hodnota daru odčitatelná od základu daně v případě, pokud bude poskytnuta okruhu příjemců podle stávajícího zákona o daních z příjmů nebo nově rozšířeného okruhu příjemců ve vazbě na stát Ukrajina, jak je uvedeno výše.

Dále ještě doplňme, že byla obnovena hranice 30 % limitu odpočtu těchto plnění a navazuje tak na předchozí období 2020 a 2021, ve kterých činila tato hodnota rovněž 30 %, kdy zvýšení bylo provedeno zejména v souvislosti s covidem a tornádem na Moravě.

Další úprava, kterou přinesla uvedená novela ZDP se týká možnosti uplatnit jako daňový uznatelný výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny. Podmínkou je, že tato nepeněžitá plnění budou poskytnuta na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, tj. na účely vymezené v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP.

V případě těchto bezúplatných nepeněžitých plnění si poplatník může zvolit, zda je uplatní jako daňový výdaj, nebo jako snížení základu daně. Význam tento postup bude mít zejména v případě, že poplatník vykáže daňovou ztrátu, kdy odečet bezúplatných plnění není možný, nebo v případě, že překročí maximální výši takto uplatnitelných položek snižujících základ daně.

Novela ZDP je koncipována jako speciální zákon s platností pouze pro rok 2022, nejedná se tedy o přímou novelu dotčených ustanovení ZDP. Po skončení roku 2022 tak tato úprava přestane automaticky platit!

Zákon č. 142/2022 Sb.

Pod č. 142/2022 Sb., byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o silniční dani ruší povinnost platit daň z vozidel do 12 tun, od 1. 1. 2022 podléhají dani silniční pouze vybraná vozidla s hmotností 12 a více tun. Vozidla s hmotností do 12 tun se do daňového přiznání nebudou uvádět.

Osobní automobily již nejsou předmětem daně a do daňového přiznání se rovněž neuvádí. Termín pro podání přiznání za rok 2022 je 31. ledna 2023. Zálohy na rok 2022 i na následující období byly zrušeny, a to pro všechna vozidla.

Poplatníkem silniční daně byl do konce roku 2021 také zaměstnavatel – a to za vozidla, která použili zaměstnanci k pracovním cestám. Od roku 2022 již zaměstnavatel není poplatníkem silniční daně.

Podrobnější informace k novele zákona o silniční dani zveřejnila Finanční správa pod odkazem Informace k novele zákona o dani silniční | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) . K problematice záloh je zveřejněna informace pod odkazem Informace k placení záloh na silniční daň | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) .

Přijata byla také daňová opatření na podporu elektromobility. V případě využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i pro soukromé účely, dojde ke snížení výše příjmu zaměstnance, který se odvíjí od vstupní ceny využívaného vozidla (z 1 na 0,5 %). To znamená, že při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům, dochází ke snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 %, ze které se stanoví výše příjmu ze závislé činnosti, který zaměstnanci v souvislosti s tímto poskytnutím plyne v případě, že je poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo (např. elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor).

Dále dochází k přeřazení zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů z odpisové skupiny č. 3 do odpisové skupiny č. 2, čímž se zkrátí minimální doba odpisování uvedených zařízení, jsou-li považována za samostatné movité věci, což umožní rychlejší uplatnění nákladů na pořízení těchto zařízení jako daňových výdajů.

Materiály zveřejněné MF a FS

Pozornost je třeba věnovat také materiálům zveřejněným na stránkách Ministerstva financí, Finanční správy, případně na stránkách dalších zdrojů.

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2022, ve kterém je zveřejněn velmi užitečný pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. A zmínit je nutné také

Nahrávám...
Nahrávám...