dnes je 14.6.2024

Input:

Novela školského zákona ve školním roce 2020/2021

18.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27
Novela školského zákona ve školním roce 2020/2021

Mgr. Marika Kropíková

Dne 11. července 2020 vešel v platnost zákon č. 284/2020 Sb., novela zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen "školský zákon"). Další novela školského zákona momentálně prochází schvalováním a následným legislativním procesem. Předpokládá se, že bude v platnosti na přelomu září a října 2020. V této další novele by měly být úpravy týkající se případného distančního vzdělávání.

V novele školského zákona platné k 11. červenci 2020 došlo k určitým změnám.

Byl vypuštěn § 3 Systém vzdělávacích programů, který se týkal povinnosti MŠMT zpracovat Národní program vzdělávání a jeho následné projednání s odborníky, odbory a s kraji. A jeho předložení Poslanecké sněmovně, Senátu Parlamentu a následné zveřejnění tohoto programu.

Dále nastaly drobné úpravy spíše slovního, než faktického znění v § 4.

Poměrně obsáhlá úprava se týká § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, v odstavci 4 a v odstavci 5.

(4) Žáci mohou při vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských zařízeních a s ním přímo souvisejících činnostech

a) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví65) vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

b) nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi neuvedenými v písmenu a) nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu nebo biologickým činitelům, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, pouze pod dohledem odpovědné osoby, která vykonává pedagogickou činnost a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování, vykonávaným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

látky, směsi, prachy a biologické činitele uvedené v odstavci 4, se kterými mohou žáci nakládat při základním, středním a zájmovém vzdělávání, při poskytování školských služeb a s ním přímo souvisejících činnostech,

podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a způsob výkonu dohledu při tomto nakládání a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu a biologickým činitelům, způsob výkonu dohledu při těchto činnostech a požadavky na osobu vykonávající dohled při těchto činnostech.

§ 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád byl doplněn o odstavec 3, který se týká používání mobilních telefonů žáky ve škole. Tato část dává školám zákonnou oporu v omezení nebo zakázání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízeních. Pro školy to znamená, že mohou do svých školních řádů zavést úplný zákaz používání mobilních telefonů nebo elektronických zařízení nebo jejich používání výrazně omezit. Tento krok by vyžadoval změnu školního řádu, protože ze školského zákona nevyplývá tento zákaz jako explicitní a plošný.

3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

Další změny jsou v § 47 Přípravné třídy základní školy.

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev, náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), a jiná právnická nebo fyzická osoba, zřizující školy a školská zařízení podle § 8 odst. 6, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je nezbytný souhlas ministerstva.

Došlo také k úpravě § 50 Průběh základního vzdělávání, týkající se odstavce 4, tj. vzdělávání cizinců.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Z původního textu byl vyřazen pojem cizinec, který nemá trvalý pobyt na území ČR, a je používán pouze pojem cizinec. Jedná se tedy o jakéhokoliv cizího státního příslušníka. Je potřeba, aby tato častá informace byla zanesená do školních řádů, přičemž je nutné si uvědomit, jakým způsobem jsou předkládány důvody nepřítomnosti ve výuce a jakým způsobem dochází k omlouvání žáků.

V neposlední řadě nastaly změny školského zákona v části týkající se maturitních zkoušek. Konkrétně se jedná o § 77, o § 78, o § 78a, který pozbývá platnosti 30. 9. 2025 pro část zkušební předmět matematika rozšiřující, dále o § 79. Dále jde o § 80, kde byl vypuštěn hodnotitel a je uveden pouze komisař; upraven byl i § 80a. V § 80b je uvedeno vedle ministerstva i Centrum. Také jde o § 81, kde je nově uveden odstavec 6 a odstavec 7. Dotčen byl i § 82.

§ 77

Maturitní zkouška se skládá ze

Nahrávám...
Nahrávám...