dnes je 22.7.2024

Input:

Návrh směrnice Rady obce k platovým poměrům ředitelů PO

20.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.0.5 Návrh směrnice Rady obce k platovým poměrům ředitelů PO

Ing. Vlasta Šormová

Vzor ke stažení zde

Vzor
Příklad

Směrnice Rady obce č. .../2007
k platovým poměrům ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných obcí ..........

I.

Základní ustanovení.

 1. Tato směrnice upravuje postup při stanovení některých náležitostí platových poměrů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných obcí v rámci podmínek určených příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce”) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „nařízení vlády”).
 2. K naplnění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o obcích), předkládá příslušné návrhy radě obce, případně starostovi obce člen rady, případně pracovník, do jehož resortní působnosti patří příspěvková organizace, jejíhož ředitele se daný návrh dotýká (dále jen „příslušný člen rady”).

II.

Platová třída a platový stupeň

 1. Podklady pro zařazení ředitele do platové třídy připravuje podle příslušného právního předpisu pracovník, do jehož resortní působnosti příspěvková organizace patří (dále jen „příslušný pracovník”).
 2. Podklady pro zařazení ředitele do platového stupně zpracovává mzdová účtárna příslušné příspěvkové organizace nebo příslušný pracovník. Pokud příspěvková organizace nemá mzdovou účetní a pokud o to požádá příslušný pracovník, zpracuje tyto podklady personální a mzdové oddělení obce na základě dodaných dokumentů.

III.

Platový tarif

 1. Podklady pro určení platového tarifu podle příslušné přílohy nařízení vlády, který řediteli přísluší, připravuje příslušný pracovník, do jehož resortní působnosti příspěvková organizace patří.
 2. Změna platového tarifu vlivem změny přílohy nařízení vlády nebo přechodu ředitele do následujícího platového stupně není předkládána k projednání v radě obce. Příslušný pracovník zajistí předložení platového výměru ředitele s novým platovým tarifem a ponecháním ostatních složek platu (vyjma případné návazné změny příplatku za vedení dle článku V, bod 5) k podpisu starostovi obce. Starosta může k podpisu platového výměru zmocnit příslušného člena rady.

IV.

Osobní příplatek

 1. Osobní příplatek je v návrhu na stanovení platu ředitele vždy vyjádřen konkrétní částkou.
 2. Nově jmenovaným ředitelům je zpravidla osobní příplatek poskytován po uplynutí jednoho až tří kalendářních měsíců ode dne jmenování do funkce ředitele. V případě jmenování ředitele z řad pracovníků příspěvkové organizace lze v odůvodněném případě nově jmenovanému řediteli zachovat jeho předchozí osobní příplatek.
 3. Návrh na zvýšení osobního příplatku musí být, včetně zdůvodnění, předkládán spolu s ostatními zachovávanými složkami platu jako součást celkového návrhu na stanovení platu.
 4. Osobní příplatek může být snížen nebo odejmut v případě, že ředitel neplní podmínky, na jejichž základě byl poskytnut. Za neplnění těchto podmínek se považuje také:
  • Porušení resortních a dalších obecně závazných právních předpisů, správních rozhodnutí a smluv.

  • Neplnění hlavního účelu, ke kterému je organizace zřízena.

  • Nepředložení účetních, statistických a jiných výkazů v požadovaných termínech, obsahové správnosti a úplnosti.

  • Neefektivní nebo neoprávněné vynaložení finančních prostředků.

  • Nedodržení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace.

  • Porušení povinností stanovených zřizovatelem.

  • Nepředložení údajů a dokladů požadovaných zřizovatelem na základě obecných nebo vlastních předpisů.

 5. Pokud není předkladatelem návrhu na snížení nebo odejmutí osobního příplatku příslušný člen rady, ale pracovník, do jehož resortní působnosti příspěvková organizace patří, musí být se starostou nebo jiným vedoucím pracovníkem tento návrh předem projednán.

V.

Příplatek za vedení

 1. Maximální procento příplatku za vedení dle stupně řízení a vyhodnocení náročnosti řídící práce jednotlivých resortů, typů příspěvkových organizací nebo pro konkrétní příspěvkové organizace, je stanoveno v příloze č. 1 této směrnice.
 2. Příplatek za vedení je v návrhu na stanovení platu ředitele vždy vyjádřen konkrétní částkou.
 3. Součástí samostatné přílohy materiálu do rady obce dle článku VIII. této směrnice je při prvním stanovení a případných změnách příplatku za vedení vždy i uvedení stupně řízení.
 4. Zpracovatel materiálu předkládaného radě obce je při stanovení výše příplatku za vedení povinen dodržet maximální hodnotu vypočtenou dle pravidel uvedených v zákoníku práce, v resortu školství s použitím maximálního
Nahrávám...
Nahrávám...