dnes je 25.4.2024

Input:

Námitka podjatosti úřední osoby podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (říjen 2009)

1.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.1
Námitka podjatosti úřední osoby podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (říjen 2009)

Námitka podjatosti úřední osoby podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

 

Krajský úřad .............. kraje

odbor životního prostředí

adresa

..................

 

 

 

Věc: Námitka podjatosti úřední osoby

 

Já, níže podepsaný jméno a příjmení (název nebo obchodní firma), místo trvalého pobytu (sídlo), datum narození (IČ nebo obdobný údaj) žadatele: Jiří Novák, Pod Skalou 12, Praha 11, PSČ 111 00, nar. 11. 11. 1970, jako účastník řízení (žadatel) ve věci žádosti o udělení výjimky podle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o přírodě a krajině, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazu v přírodních rezervacích povolovat a umísťovat nové stavby, namítám podjatost v dané věci činné úřední osoby Mgr. Františka Stalíka. Věc je vedena na základě mé žádosti ze dne 1. 4. 2009 pod č. j. 564/2006/G a konkrétně se jedná se o žádost o povolení stavby rodinného domu v přírodní rezervaci Starý les na pozemku - zast. ploše p. č. 32 v k. ú. Chotělice, obec Desná.

Podjatost Mgr. Františka Stalíka namítám z důvodu, že tato úřední osoba vlastní chatu na sousedním pozemku - zahrada p. č. 34 v k. ú. Chotělice, obec Desná a tedy má zjevný poměr k projednávané věci a může mít zájem na ovlivnění výsledku řízení.

Tuto skutečnost jsem zjistil nahlédnutím do katastru nemovitostí dne 5. 6. 2009 a na důkaz svého tvrzení přikládám v příloze příslušný výpis z katastru nemovitostí.

S ohledem na výše uvedené žádám o vyloučení úřední osoby - pana Mgr. Františka Stalíka z projednávání a rozhodování ve věci žádosti o

Nahrávám...
Nahrávám...