dnes je 6.4.2020

Input:

Nakládání s pohledávkami pro PO

24.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.16
Nakládání s pohledávkami pro PO

Jaroslava Svobodová

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S POHLEDÁVKAMI

pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Označení: ……………………………… Číslo:……………………………………

Zpracoval: ……………………………… Kontroloval:…………………………….

Platnost:………………………………… Závaznost:………………………………

Datum vydání: …………………………. Vydává: ……………………………….

Nahrazuje:……………………………… Doplňuje: ……………………………….

Počet stran: ……………………………. Přílohy: ………………………………..

Oddíl I

Čl. 1

Předmět úpravy, základní pojmy

1.1 Směrnice upravuje nakládání s pohledávkami příspěvkové organizace zřízené podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen PO).

1.2 Nakládáním s pohledávkami se pro účely této směrnice rozumí zejména:

 • evidence pohledávek ve zvláštní databázi s pomocí SW a jejich sledování s ohledem na termíny splatnosti,

 • upomínání dlužníků o úhradu pohledávek,

 • vymáhání pohledávek od dlužníků,

 • účtování o pohledávkách,

 • tvorba opravných položek k pohledávkám podle zvláštních právních předpisů2),

 • vyřazování pohledávek.

1.3 Pohledávkou se rozumí právo jednoho účastníka závazkového vztahu tj. věřitele požadovat za poskytnutá plnění na druhém účastníku tohoto vztahu tj. dlužníkovi úhradu za přijatá plnění. Není-li dohodnuto jinak, věřitel má právo na peněžní plnění pohledávky.

1.4 Pohledávkou dlouhodobou je pohledávka, jejíž doba splatnosti dohodnutá k okamžiku vzniku je delší než jeden rok. Rozhodný je při zařazení mezi dlouhodobé pohledávky úmysl věřitele o době splatnosti (resp. při vzniku pohledávky doba splatnosti dohodnutá s dlužníkem). Dojde-li k předčasnému splacení pohledávky dlužníkem, dlouhodobá pohledávka se v účetnictví mezi pohledávky krátkodobé nepřeřazuje.

1.5 Pohledávkou krátkodobou je pohledávka, jejíž doba splatnosti dohodnutá k okamžiku vzniku je rovna nebo kratší než jeden rok. Rozhodný je při zařazení mezi krátkodobé pohledávky úmysl věřitele o době splatnosti (resp. při vzniku pohledávky doba splatnosti dohodnutá s dlužníkem). Dojde-li ke splacení pohledávky dlužníkem po dohodnuté době splatnosti a dlužník je v prodlení s placením delším než jeden rok, krátkodobá pohledávka se v účetnictví mezi pohledávky dlouhodobé nepřeřazuje.

1.6 Splatnost pohledávky je vždy předem dohodnuta s dlužníkem, pokud nevyplývá z příslušného právního předpisu. Doba splatnosti nastává stanoveným dnem, ve kterém dlužníku vznikla povinnost plnit dluh vůči věřiteli.

1.7 Pokud dlužník neplní své závazky, PO uplatňuje bezodkladně veškeré kroky vedoucí k vymáhání pohledávky za dlužníkem.

-------------

1) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

2) zejména § 25 odst. 3, § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 23 a § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 2

Nakládání s pohledávkami

2.1 Evidence pohledávek dle Čl. 1 odst. 1.4 a 1.5 je vedena jako databáze s pomocí software na počítači umístěném ve finanční účtárně. Data o vzniku, přijatých úhradách a zůstatcích pohledávek jsou přenášena v peněžním vyjádření dle zásad vymezených zákonem3) do účetního SW.

2.2 Průkaznými doklady k záznamům o pohledávkách jsou kopie vydaných faktur, originály smluv s odběrateli nebo dlužníky (např. v případě půjček). Tyto doklady do doby přijetí resp. uspokojení pohledávky za dlužníkem nebo do doby právního zániku pohledávky uschovává v průběhu účetního období finanční účtárna (var. osoba vymezená ve Směrnici č... Archivační a skartační řád). Informace dle odst. 2.1 vždy nejpozději do 10 dne běžného měsíce za měsíc minulý je porovnávána se záznamy v účetních knihách na základě souhrnného tištěného výstupu v členění podle druhů vymezených v Čl. 1, odst. 1.4 až 1.5 této směrnice.

2.3 Doklady dle odst. 2.2 musí splňovat náležitosti stanovené zákonem4).

2.4 Bonitou pohledávky se rozumí kvalita pohledávky

2.4.1 U PO:

 • zhodnocení průkaznosti dokladů osvědčujících nárok na plnění ze strany dlužníka,

 • ověření zda PO splnila veškeré podmínky vzájemného plnění dohodnuté s dlužníkem.

2.4.2 U dlužníka:

 • zhodnocení finančního zdraví (např. obstaráním účetních výkazů z obchodního rejstříku v případě právnických osob obchodních společností nebo družstev a to z účetních výkazů zjištění o majetkové a finanční situaci dlužníka,

 • zjištění referencí o dlužníku z internetu o tom, zda již nedluží jiným osobám, zda včas a kvalitně plní závazky, dále,

 • z obchodního rejstříku zda není dlužník insolventní (v likvidaci), zjištění zda na dlužníka nebyl vyhlášen konkurz aj.).

2.4.3 Výsledkem zjištění bonity je stanovení návrhu dalšího postupu PO, tak aby došlo co nejrychleji a nejefektivněji, k úspěšnému vymožení pohledávky. Bonitu pohledávek PO zjišťuje právní oddělení v součinnosti s finanční účtárnou a osobou odpovědnou za evidenci pohledávek. (var. osoby vymezené v Čl. č... Směrnice č. ..... Organizační řád).

2.5 K okamžiku, kdy je zjištěno, že dlužník je v prodlení s placením, osoba odpovědná za evidenci pohledávek podá podnět právnímu oddělení k zahájení procesu vymáhání pohledávek. Právní oddělení nejprve v součinnosti s finanční účtárnou zajistí odeslání upomínky dlužníku všemi dostupnými prostředky (e-poštou, faxem, prostřednictvím České pošty nebo kurýrní poštou) s tím, že zásilka s upomínkou je doručována s dodejkou nebo proti potvrzení o převzetí dlužníkem. Od okamžiku zahájení vymáhacího řízení pohledávky za dlužníkem zodpovídá právní oddělení (var. osoby vymezené v Čl. č... Směrnice č. ..... Organizační řád) za to, že nedojde promlčení pohledávky a že budou využity veškeré právní prostředky k jejímu vymožení.

2.6 Nesplní-li dlužník pohledávku PO v den splatnosti, je v prodlení a je povinen, jedná-li se o peněžitý závazek, platit věřiteli úroky z prodlení, a to ode dne následujícího po splatnosti pohledávky. Ode dne následujícího po splatnosti pohledávky počíná běžet rovněž i promlčecí lhůta. Vyúčtování úroků za dobu trvání z prodlení v placení až do okamžiku zaplacení nebo zániku pohledávky vystavuje finanční účtárna v součinnosti s právním oddělením a osobou odpovědnou za evidenci pohledávek. (var. osoby vymezené v Čl. č... Směrnice č. ..... Organizační řád).

2.7 V případě insolvence dlužníka zajistí právní oddělení (var. osoby vymezené v Čl. č... Směrnice č. ..... Organizační řád) postupy vymezené zvláštním právním předpisem5). Od vymáhání pohledávky lze odstoupit, pokud to dovolují věcně příslušné právní předpisy6) a za předpokladu, že:

 • byly použity všechny dostupné instituty za účelem hájení práv PO,

 • je ze všech okolností případu zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky přesáhnou případný,

 • výtěžek,

 • je ze všech okolností zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.

2.8 Další právní aspekty související s pohledávkami, jejich zajištěním, případným započtením, postoupením, prodejem, tříděním podle bonity na vymáhatelné, nevymáhatelné,