dnes je 5.3.2024

Input:

Majetek - opravy a údržba

22.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – opravy a údržba

Blažena Petrlíková

Oprava

Ustanovení § 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. definuje opravu jako činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Z uvedeného vyplývá, že opravou je míněna jednorázová činnost vyvolaná např. poškozením majetku nebo jeho opotřebením v průběhu používání. Na rozdíl od opravy je za údržbu považována opakovaná, mnohdy dokonce v pravidelných intervalech prováděná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady

K poškození majetku, jehož důsledkem je nutnost opravy může dojít např.:

  • neodborným zacházením, kdy obsluha nedodrží postupy stanovené výrobcem (např. v návodu k použití),

  • z důvodu úmyslného poškození "vandalstvím",

  • působením povětrnostních vlivů (vichřice, průtrž mračen, zásah bleskem aj.).

K opotřebení majetku během jeho užívání dochází např. z důvodů únavy použitého materiálu.

S výjimkou nenadálých událostí, které vyvolaly náhlou potřebu opravy majetku, by měly být opravy majetku plánovány (tj. výdaje na ně zahrnovány do ročních rozpočtů výdajů).

Údržba

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. se údržbou rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

V případě údržby se jedná o činnost, která by měla být prováděna plánovaně a soustavně po celou dobu, kdy je majetek v používání. Může se jednat např. o mazání částí, výměnu olejů, nátěry, dotahování spojů aj.

Kdo má povinnost zajišťovat opravy a údržbu

Pokud užívá majetek jeho vlastník nebo ten, který má k majetku právo hospodaření nebo jiné právo (např. právo zástavního věřitele), je povinen zajišťovat opravy a údržbu majetku tak, aby byl provozu schopný a plnil technicko-ekonomické funkce, pro které byl pořízen, a to po celou dobu užívání až do jeho vyřazení.

Pokud majetek užívá např. nájemce v případech, kdy byl majetek vlastníkem pronajat, povinnost údržby a oprav majetku upravují zvláštní právní předpisy, zejména občanský zákoník a příslušné prováděcí předpisy. Právní předpisy stanovují, kdo a jaké opravy či údržbu je povinen zajišťovat. Některé opravy je povinen zajišťovat nájemce, některé pronajímatel.

Zdroje financování oprav a údržby

V případě oprav, kdy nedochází k technickému zhodnocení majetku, jsou zdrojem financování provozní prostředky, vymezené v rozpočtu PO schváleném zřizovatelem.

V souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mohou PO zřízené ÚSC použít k navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, také prostředky investičního fondu. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů PO.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ("rozpočtová pravidla") v § 58 odst. 2 písm. b) umožňuje PO zřizovanými státem použít jako doplňkový zdroj financování údržby a oprav hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku fond reprodukce majetku. Prostředky fondu reprodukce majetku použité pro financování oprav a údržby majetku účtuje PO do výnosů.

Zdrojem financování oprav a údržby majetku mohou být též transfery tj. "provozní" dotace poskytované z veřejných rozpočtů v souladu s příslušnými rozpočtovými pravidly.

Z pohledu rozpočtových prostředků není rozhodující, zda se jedná o opravu a údržbu dlouhodobého (investičního) majetku nebo o opravu majetku, který není považován podle právních předpisů k účetnictví za dlouhodobý.

Co není opravou nebo údržbou majetku

Za výdaje na opravy a údržbu nelze považovat výdaje na technické zhodnocení majetku. Technické zhodnocení nehmotného majetku vymezuje ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Technické zhodnocení hmotného majetku definuje ustanovení § 14 vyhlášky, v případě technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku odst. 9.

Pokud jsou výdaje součástí pořizovací nebo reprodukční pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku, nemůže se jednat o výdaje na opravy a údržbu takového majetku (§ 55 jmenované vyhlášky). Obdobně to platí také v případě zásob (§ 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).

  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

  • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen "ČÚS"), např. ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Základní účetní postupy

Prostředky vynaložené na opravy a údržbu jsou nákladem PO. Jsou účtovány s pomocí účtu 511 – Opravy a udržování. Na účtu 511 by mělo být účtováno jak o službách souvisejících s opravami a údržbou, tak i o materiálu spotřebovaném v souvislosti s touto činností.

V případě použití prostředků fondu investic (u PO zřizovaných ÚSC) nebo fondu reprodukce majetku (PO zřizované státem dle zákona č. 218/2000 Sb.) na posílení zdrojů financování oprav a údržby, se použití prostředků fondu účtuje s pomocí účtu 648 – Čerpání fondů.

Pokud jsou opravy a údržba zajišťovány v rámci vlastní činnosti, mělo by být účtováno o aktivaci vnitroorganizačních služeb s pomocí účtu 516 – Aktivace vnitroorganizačních služeb, a to ve výši vynaložených vlastních nákladů souvisejících s realizací opravy nebo údržby.

Zajišťuje-li PO opravy a údržbu s pomocí dodavatelů, je účtováno o nákladech v ocenění do výše s dodavateli smluvených cen za realizované služby, včetně cen za dodaný materiál.

Příklad 1 – Účtování u PO zřizovaných ÚSC – Opravy a údržba realizované prostřednictvím dodavatelů

Tabulka 1

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Objednávka opravy vchodových dveří do budovy  15 000  Neúčtuje se
2.  Faktura dodavatele:       
  a) za materiál použitý k opravě  10 000  511  321 
  b) za provedenou práci  4 000  511  321 
  c) za likvidaci odpadu  300  511  321 
  d) za dopravu v souvislosti s opravou  700  511  321 
3.  Reklamace provedených prací před zaplacením dodavateli (reklamační dopis)  2 000  315  511 
4.  Dobropis vystavený dodavatelem k faktuře za opravu ve výši uznané reklamace  2 000  321  315 
5.  Úhrada faktury dodavateli, snížená o uznanou reklamaci   13 000  241 321 
6.  PO se souhlasem zřizovatele použila část prostředků na opravu z investičního fondu:       
  a) použití prostředků fondu  10 000  416  648 
  b) převod peněžních prostředků  10 000  262  241 AÚ 
  ze zvl. účtu v bance k investičnímu fondu na účet provozních prostředků */  10 000  241 AÚ  262 

*/ Pouze v případech, kdy PO uložila prostředky investičního fondu na zvláštní účet v bance, odděleně od ostatních provozních prostředků.

Příklad 2 – Účtování u PO zřizovaných ÚSC – opravy a údržba realizované vlastní činností

Nahrávám...
Nahrávám...