dnes je 21.7.2024

Input:

Komentář

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14.10
Komentář

 

 

Komentář:

 

Škola v přírodě se řídí vyhláškou MŠMT č. 303/1996 Sb., o školách v přírodě, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, instrukcí MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti škol v přírodě č.j.19548/81-201 a touto směrnicí.

 

Do škol v přírodě se vysílají žáci prvního až devátého ročníku, maximálně dvakrát během školního roku, délka jednoho pobytu žáků ve škole v přírodě je maximálně 14 dnů. Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který dítě registruje. Zbývající uvedené skutečnosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte, toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce vysílající škole.

K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba písemného souhlasu zákonného zástupce. Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Dalším potvrzením rodičů je písemné vyjádření rodičů a lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte odevzdané při odjezdu.

Ředitel školy vydává řád školy v přírodě jako součást organizačního řádu školy. Písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v přírodě.

Vedoucí školy v přírodě zajišťuje:

- ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy, kterou provozovatel potvrzuje, že objekt splňuje požadavky dané zákonem (hygienické normy pro ubytování, stravování, výuku),

- sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo ozdravného účinku, plán výuky doplněný o rozpis režimu dne

Nahrávám...
Nahrávám...