dnes je 21.4.2024

Input:

Jmenovací dekret

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7
Jmenovací dekret

 

Jmenovaná osoba:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

 

 

V ..................... dne ................

 

 

Vážený pane,

s účinností od dne ............... jste na základě rozhodnutí ................ ze dne ................... jmenován do funkce


ř e d i t e l e (další bližší specifikace funkce)

 

1. Náplň práce vyplývající z Vaší funkce je obsažena v příloze A tohoto jmenovacího dekretu.

2. Místem výkonu práce je .................................

3. Za výkon funkce Vám přísluší plat dle platového výměru, obsaženého v příloze B tohoto jmenovacího dekretu.

4. Převzetím tohoto jmenovacího dekretu potvrzujete, že jste byl současně seznámen se svými právy a povinnostmi, pracovními a platovými podmínkami a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musíte při své práci dodržovat a za něž nesete z titulu výkonu své funkce odpovědnost.

5. Vaše práva a povinnosti jako zaměstnance a práva a povinnosti zaměstnavatele se řídí zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

6. Tato listina byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden převzal jmenovaný a druhý zaměstnavatel.

 

..............................................

(zřizovatel školy)

 

Níže podepsaný ........................ tímto potvrzuje převzetí tohoto jmenovacího dekretu.

 

V ................. dne..............

 

..............................................

(podpis ředitele)

 

 

Komentář:

Kromě založení pracovního poměru pracovní smlouvou může pracovní poměr v zákonem stanovených případech vzniknout jmenováním.

Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze u osob vyjmenovaných v § 33 odst. 3 ZP, a to:

a) vedoucích organizační složky státu,

b) organizačního útvaru organizační složky státu,

c) organizačního útvaru státního podniku,

d) organizačního útvaru státního fondu,

e) příspěvkové organizace,

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,

g) organizačního útvaru v Policii České republiky.

 

 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zvláštním právním předpisem je např. zákon o vysokých školách, podle kterého se obsazuje jmenováním např. pozice rektora vysoké veřejné školy).

 

Toto ustanovení je kogentní a nelze se tedy od něj odchýlit. Znamená to, že ve všech ostatních případech nemůže být platně založen pracovní poměr jmenováním. Pokud tedy je např. zaměstnavatelem obchodní společnost, nemůže být platně založen pracovní poměr jmenováním, a to i kdyby si to taková společnost upravila např. v pracovním řádu. Pracovní poměr, který byl založen jmenováním před 1. lednem 2007 (tedy přede dnem nabytí účinnosti nového zákoníku práce), se považuje za pracovní poměr sjednaný pracovní smlouvou.

 

Zvláštní právní úprava je dále obsažena např. pro jmenování ředitelů školské právnické osoby, a to v § 166 školského zákona.

 

Podle citovaného ustanovení ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Případy, za jakých je možné ředitele z funkce odvolat, jsou upraveny v ustanovení § 166 školského zákona.

 

S vedoucími zaměstnanci jiného

Nahrávám...
Nahrávám...