dnes je 26.8.2019
Input:

Jak se nebát čerpání grantu z programu Erasmus+ KA2

19.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Jak se nebát čerpání grantu z programu Erasmus+ KA2

Ing. Petra Schwarzová

V současné době nestačí, aby školy nabízely kvalitní vzdělávání pouze ve školních lavicích. Je třeba vytvářet mnohem širší rámce, například i pro širokospektrální vzdělávání zaměřené na spolupráci se zahraničními školami a institucemi. Jistě chcete svým žákům a pedagogům nabídnout možnost rozvíjet jejich jazykové i kulturní schopnosti nejen teoretickými poznatky, ale především aktivní činností s jinými partnerskými školami ze zahraničí. Je všeobecně známo, že aktivity, jako jsou zahraniční výjezdy, kladou velké nároky na zajištění dostatečných finančních zdrojů pro žáky i pedagogy. Právě získání grantu se vzdělávacího programu Erasmu+ KA2 může pomoci vyřešit finanční problém.

Pokud nevíte, jak získat finanční prostředky, nebo pokud jste se již pokoušeli ucházet o grant vzdělávacího programu Erasmus+ KA2, a byli jste opakovaně neúspěšní, budete jistě po přečtení článku vážně přemýšlet o podání žádosti se záměrem realizovat pro vaše žáky i pedagogy dlouhodobé aktivity ve formě zahraničních výjezdů.

Vzhledem k obsáhlosti projektu v rámci daného článku nebudou pojednány všechny možnosti realizace programu Erasmu+KA2, ale zaměříme se na nejvhodnější a pro školy nejčastěji realizovatelné formy.

1. Obecně o Erasmu+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže (DZS, 2018). Oproti předchozímu období (2007–2013) je finanční podpora Evropskou unií (dále jen „EU”) mnohem vyšší (pro více než 4 miliony osob oproti 2,7 milionům). Proto jistě stojí za úvahu zapojit se do vzdělávacího programu (European Union, 2018a, DZS, 2019a).

1.1 Instituce oprávněné pro podání žádosti o grant

Instituce a organizace pracující v oblasti vzdělávání, mládeže nebo sportu:

 • školy všech typů,

 • zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání,

 • neziskové organizace a střediska pracující s mládeží,

 • veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky,

 • neformální skupiny mladých lidí,

 • subjekty reprezentující cílové skupiny programu.

1.2 Cílové skupiny

Patří mezi ně:

 • děti v předškolním vzdělávání,

 • žáci, učni, studenti,

 • pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, pedagogové, vzdělavatelé, poradci,

 • pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání,

 • odborníci z praxe,

 • mladí lidé,

 • dobrovolníci.

1.3 Kam lze vycestovat

Programové země, do nichž je možno vycestovat:

 • členské státy EU – 28 zemí (stále i do Velké Británie),

 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),

 • Turecko, Makedonie a Srbsko.

1.4 Aktivity Erasmus+

Vzdělávací program je rozdělen na tři klíčové akce:

 • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců,

 • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů,

 • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky.

Jak už bylo řečeno, jde o rozsáhlý program, který prostupuje všemi stupni vzdělání. My se zaměříme na možnosti získání grantu především pro střední, základní a mateřské školy (dále jen „školy”), zejména na zajištění finančních prostředků pro žáky a pedagogické pracovníky na aktivity spojené s realizací projektu, tedy na pokrytí nákladů všech zúčastněných při výjezdu do zahraničí a na aktivity s tím spojené. Krytí nákladů na organizaci celého projektu a tvorbě finálních produktů projektu se budeme věnovat dále.

2. Erasmus+ KA2 (projekty spolupráce)

2.1 Základní informace pro projekty mobility osob KA2

Nabídka projektů je rozdělena na:

 • centralizované aktivity (jde o znalostně velmi náročnou problematiku pro začínající předkladatele, článek o nich dále nepojednává),

 • decentralizované aktivity (žádá se u české národní agentury, jsou předmětem našeho zájmu).

U decentralizovaných aktivit se zaměříme na dvě stěžejní oblasti:

 • vzdělávání,

 • odbornou přípravu.

Obě oblasti by měly zahrnovat alespoň jeden z níže uvedených cílů (pro úspěšné přijetí projektu):

 • zvyšovat kvalitu a relevanci vzdělávací nabídky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy vývojem nových a inovativních přístupů a podporou šíření osvědčených postupů,

 • podporovat poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností, zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovednosti,

 • zvyšovat pro trh práce význam vzdělávání a kvalifikací a posilovat vazby mezi oblastmi vzdělávání, odborné přípravy,

 • podporovat zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy prosazováním individuálních výukových přístupů, kolaborativního učení a kritického myšlení, strategického využívání informačních a komunikačních technologií, otevřeného a flexibilního učení a dalších inovativních učebních metod,

 • podporovat strukturovanou meziregionální a přeshraniční spolupráci,

 • posilovat rovnost a začleňování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, zabraňovat předčasnému ukončení studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti apod.

(DZS, 2019b)

2.2 Školní vzdělávání pro MŠ, ZŠ a SŠ a další instituce v rámci Erasmu+KA2

Projekty jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci škol v rámci jejich stanovené oblasti, např. sport, přírodní vědy, historie, zdravý životní styl, umělecké směry, ekologie. V rámci projektu partnerské školy pracují na projektových aktivitách a finálních výstupech a zároveň se účastní zahraničních výjezdů organizovaných vždy jednou z partnerských škol. Za zpracované výstupy lze považovat vydané metodiky, brožury, prezentace nebo natočená videa s obsahem tématu projektu.

Zdůrazňujeme, že žádost o grantovou podporu pro všechny aktivity žáků i pedagogů podává výhradně škola, nikoliv jednotliví účastníci. Za správnost všech údajů uvedených v žádosti zodpovídá ředitel školy.

Pro výše uvedené školy rozlišujeme dva základní typy partnerství

 • partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT),

 • strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání).

(DZS, 2019d)

2.2.1 Partnerství škol (School exchange partnerships)

Na tuto aktivitu je alokováno 70 % z přiděleného rozpočtu pro Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání, tzn. větší pravděpodobnost získání grantu než v jiné oblasti.

Základní pravidla realizace projektu:

 • aktuální termín předložení žádosti: 21. 3. 2019, 12.00 hodin bruselského času,

 • počet partnerů: 2–6 škol (nové pro výzvu roku 2019, dříve byla omezena horní hranice mobilit ve výši 100),

 • délka trvání projektu: 1 až 2 roky, u projektů s dlouhodobou mobilitou až 3 roky v případě odůvodnění,

 • zahájení projektu: kdykoliv mezi 1. 9. 2019 a 31. 12. 2019 (pro schválené projekty),

 • ukončení projektu: nejpozději 31. 8. 2022,

 • maximální výše grantu: 16 500 EUR/škola/rok (nejde o skutečně přidělené peníze, nýbrž o vzorec výpočtu, jedna škola může dostat více, druhá méně, v závislosti na aktivitách),

 • žádost o projekt podává pouze koordinátorská škola, ale v případě schválení uzavírá každá škola grantovou smlouvu se svojí