dnes je 20.6.2019
Input:

Jak se nebát čerpání grantu z programu Erasmus+ KA1

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6
Jak se nebát čerpání grantu z programu Erasmus+ KA1

Ing. Petra Schwarzová

Pojem Erasmus+ zaslechl jistě každý, kdo se pohybuje ve školství. Lidé, kteří považují získání grantu za nedosažitelnou metu, nebo ti, kdo ještě nevyužili všechny benefity nabízené úspěšným předkladatelům, budou určitě po přečtení článku vážně přemýšlet o podání žádosti s vizí realizovat zahraniční stáže, job-shadowingy nebo se účastnit mezinárodních konferencí a seminářů.

1. Obecně o Erasmu+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže (DZS, 2018). Oproti předchozímu období (2007–2013) je finanční podpora Evropskou unií (dále jen „EU”) mnohem vyšší (pro více než 4 miliony osob oproti 2,7 milionům). Proto jistě stojí za úvahu zapojit se do vzdělávacího programu (European Union, 2018, DZS, 2019a).

1.1 Instituce oprávněné pro podání žádosti o grant

Instituce a organizace pracující v oblasti vzdělávání, mládeže nebo sportu:

 • školy všech typů,

 • zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání,

 • neziskové organizace a střediska pracující s mládeží,

 • veřejné nebo soukromé, malé, střední nebo velké podniky,

 • neformální skupiny mladých lidí,

 • subjekty reprezentující cílové skupiny programu.

1.2 Cílové skupiny

Patří mezi ně:

 • děti v předškolním vzdělávání,

 • žáci, učni, studenti,

 • pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, pedagogové, vzdělavatelé, poradci,

 • pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání,

 • odborníci z praxe,

 • mladí lidé,

 • dobrovolníci.

1.3 Kam lze vycestovat

Programové země, do nichž je možno vycestovat:

 • členské státy EU – 28 zemí (stále i do Velké Británie),

 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),

 • Turecko, Makedonie a Srbsko.

1.4 Aktivity Erasmus+

Vzdělávací program je rozdělen na tři klíčové akce:

 • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců,

 • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů,

 • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky.

Jde o rozsáhlý program, který prostupuje všemi stupni vzdělání. My se zaměříme na možnosti získání grantu především pro střední, základní a mateřské školy (dále jen „školy”), zejména na zajištění finančních prostředků pro pedagogické pracovníky, případně pro žáky odborných škol. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v cizím jazyce, poznat a předat zkušenosti ze vzdělávacího procesu ze zahraničí na zahraniční stáži nebo formou job-shadowingu, případně být účastníky seminářů nebo konferencí v zahraničí, je tady ušit na míru vzdělávací program Erasmus+ KA1. Podrobněji o možnostech využití, ale i praktických zkušenostech bude pojednáno dále.

2. Erasmus+ KA1 (projekty mobility osob)

2.1 Základní informace pro projekty mobility osob KA1

Aktuální termín předložení žádosti: 5. 2. 2019, 12.00 hodin bruselského času.

Délka trvání projektu: 1 rok až 2 roky.

Zahájení projektu: kdykoliv mezi 1. 6. 2019 a 31. 12. 2019 (pro schválené projekty).

Délka jedné mobility: 2 dny až 2 měsíce (bez cesty) pro pracovníky, 2 týdny až 12 měsíců (bez cesty) pro žáky v odborném vzdělávání.

Omezení počtu mobilit: není stanoveno ani minimum, ani maximum, měl by být adekvátní cílům, dopadům a přínosům školy.

Žadatel: vždy jen 1 škola, která může podat pouze 1 žádost, bude-li jedna žádost předložena vícekrát, za platnou bude považována žádost předložená nejblíže termínu pro předkládání žádostí. Administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS”), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Účastníci mobility: zaměstnanci/žáci odborné školy.

Způsob předložení žádosti: předkládá se pouze online národní agentuře v zemi vysílající instituce (školy).

2.2 Možnosti realizace pro školy

Cílem všech typů mobilit pro školy je podpořit profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispět k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:

 • v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

- projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky,

- projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy (dále jen „odborné vzdělávání”),

- projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání přípravy (dále jen „školní vzdělávání”),

- projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání,

 • v oblasti mládeže:

- projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

(DZS, 2019b)

Z široké nabídky se zaměříme na dvě nejfrekventovanější oblasti. Patří sem školní vzdělávání, které je svým charakterem obdobné jako dřívější Comenius, a odborné vzdělávání určené pouze pro odborné školy, dříve známé jako program Leonardo.

2.2.1 Školní vzdělávání

Je zaměřeno na rozvoj dalšího vzdělávání pouze pracovníků školy (nikoliv žáků) skrze zahraniční mobility.

Podporovanými aktivitami v oblasti dalšího vzdělávání jsou:

 • Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům škol vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Tato aktivita není příliš rozšířená, předpokladem je výborná znalost cizího jazyka.

 • Profesní rozvoj (staff training) umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to formou:

- účasti na kurzech nebo školeních v zahraničí. Škola si program volí na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Program musí být v souladu se stanovenými cíli v příslušné žádosti (např. výuka CLIL, využití IT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětech),

- stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání. Jedná se o mobilitu sestávající z pozorování metod a postupů zavedených v přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stínování nemusí být zaměřeno pouze na výuku, např. vedoucí pracovníci mohou realizovat job-shadowing v oblasti řízení školy. Přijímající organizaci si opět hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v projektové žádosti. Aktivita patří mezi mnohem frekventovanější než výukový pobyt

(DZS, 2019c)

Financování aktivit

Výše uvedené aktivity jsou samozřejmě velmi nákladné a škola by nebyla schopna je samofinancovat. Grant, který úspěšní předkladatelé projektů získají, představuje nepochybně velkou finanční podporu pro realizaci. Nutno podotknout, že při využití prostředků z grantu je nezbytné řídit se nejen pravidly pro financování grantu (vše je uvedeno ve „velkém pomocníkovi” Příručce), ale i platnou legislativou ČR a případnými zásadami zřizovatele pro hospodaření školy.

žádosti škola předkládá plán rozpočtu v souladu s pravidly financování programu Erasmus+ KA1 a stanovenými