dnes je 21.4.2024

Input:

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

 

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

 

(dále jako „zaměstnavatel“)

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 255 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tuto

 

 

Dohodu o odpovědnosti

za ztrátu svěřených věcí

 

I.

Preambule

1.1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ................... (dále jako „Pracovní smlouva“).

 

II.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

2.1. Zaměstnanec tímto potvrzuje, že dnešního dne od zaměstnavatele převzal za účelem výkonu práce .................... (např. notebook HP EliteBook 8760w - Intel Core i7 2670QM Sandy Bridge, 17.3" LED 1920x1080 matný, RAM 8GB, NVIDIA Quadro 4000M 2GB, HDD 750GB 7200 otáček, BD-ROM, WiFi, Bluetooth, webkamera, čtečka otisků prstů, DisplayPort, Windows 7 Professional, označený evidenčním číslem 567/2012, v pořizovací ceně 71.590,- Kč (dále jako „Notebook“).

2.2. Zaměstnanec se zavazuje Notebook řádně opatrovat tak, aby nedošlo k jeho ztrátě.

2.3. V případě, že dojde ke ztrátě Notebooku, odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za vzniklou škodu spojenou se ztrátou Notebooku. Odpovědnosti za ztrátu Notebooku se zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostí, pokud prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

2.4. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vytvořit takové podmínky k zajištění ochrany Notebooku, aby nedošlo k jeho ztrátě.

 

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Zaměstnanec je oprávněn od této dohody odstoupit, pokud mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřeného Notebooku proti jeho ztrátě. Odstoupení musí být zaměstnavateli oznámeno písemně a musí mu být doručeno.

3.3. Tato dohoda zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, nestanoví-li zaměstnanec v odstoupení od této dohody den pozdější.

3.4. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou

Nahrávám...
Nahrávám...