dnes je 22.5.2024

Input:

Dohoda o narovnání

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.17
Dohoda o narovnání

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako „zaměstnavatel“ na straně jedné)

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec“ na straně druhé)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“) a v souladu s ustanovením § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“), tuto

 

Dohodu o narovnání

 

 

I.

Sporné nároky

 

1. Zaměstnanec je v pracovním poměru u zaměstnavatele na pozici skladník na základě pracovní smlouvy ze dne 11. 7. 2007 (dále jako „pracovní poměr“).

 

2. Zaměstnavatel dne 16. 3. 2012 doručil zaměstnanci dopis nazvaný „okamžité zrušení pracovního poměru“, na základě kterého zaměstnavatel podle svého tvrzení se zaměstnancem okamžitě zrušil pracovní poměr. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatel odůvodnil ustanovením § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, tedy tvrzením, že zaměstnanec porušil povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem. Porušení povinností zvlášť hrubým způsobem spatřuje zaměstnavatel v tom, že zaměstnanec v pracovní době opakovaně hrál počítačové hry, při čemž byl přistižen nadřízeným zaměstnancem.

 

3. Zaměstnanec nesouhlasí s okamžitým zrušením pracovního poměru z uvedeného důvodu a trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával. Zaměstnanec tvrdí, že uvedené porušení není porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, když řádně pracoval, všechny úkoly splnil a počítač využil k soukromým účelům pouze v době přestávky na jídlo a oddech.

 

4. Zaměstnanec jako žalobce zahájil proti zaměstnavateli jako žalovanému žalobou ze dne 5. 5. 2012 podanou u Obvodního soudu pro Prahu 5 soudní řízení o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (dále jako „žaloba“). Uvedené soudní řízení je ke dni podpisu této dohody vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod spis. zn. 5 Nc 12/2012. V řízení dosud neproběhlo první jednání ve věci.

 

5. Mezi smluvními stranami je tedy sporné, zda pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem skončil či zda stále trvá a zda má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za období, kdy mu zaměstnavatel neumožnil pracovat.

 

II.

Narovnání

 

1. Smluvní strany si ujednávají, že hodlají své sporné vztahy, popsané v článku I. této dohody vyřešit smírně, a z tohoto důvodu narovnávají sporné vztahy následovně:

i. Smluvní strany se dohodly, že pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli, který vzniknul na základě pracovní smlouvy ze dne 11. 7. 2007 po doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trval a do dne uzavření této dohody stále trvá.

ii. Smluvní strany se dohodly, že pracovní poměr skončí ke dni uzavření této dohody.

iii. Zaměstnavatel se touto smlouvou

Nahrávám...
Nahrávám...