dnes je 24.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (27/05/2013)

27.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní programy)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1

 • Dílčí programy
  • Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví, bezpečnost práce a rozvoj lidských zdrojů. Zvyšování odborných kompetencí a dovedností zaměstnanců regionálních zastoupení sociálních partnerů a odvětvových svazů sdružených v organizacích sociálních partnerů, zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální dialog. Podpora přenosu informací z tripartitní spolupráce na krajské úrovni zejména v oblasti legislativních změn v ČR, které mají dopad na sociální dialog. Zavádění nových moderních systémů řízení. Podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, podpora propagace flexibilních forem spolupráce v podnicích.
   • Příjemci podpory: Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace odborových svazů, organizace zaměstnavatelů a odborové svazy, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.

Regionální operační program Střední Čechy

 • Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php
 • Dílčí programy
  • Rozvoj měst - oblast vzdělávání (Mateřské školy)
   • Zaměření dotačního titulu: Mateřské školy. Budování infrastruktury (nákup, výstavba). Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů. Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce. Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.
   • Příjemci podpory: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mělník, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. Obce nad 5000 obyvatel (rozhodující jsou údaje ČSÚ k 1. lednu daného roku, v němž je zveřejněna výzva, jsou-li dostupná, jinak z roku předcházejícího). Organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 000 obyvatel.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Rozvoj regionálních center
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené pouze na jednu z následujících oblastí: oblast fyzické revitalizace, oblast sociální integrace, oblast vzdělávání, oblast volnočasových aktivit, oblast zdravotnictví, oblast dopravy či oblast řízení IPRM.
   • Příjemci podpory: Statutární města: Kladno a Mladá Boleslav; organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy; Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené; nestátní neziskové organizace; hospodářská komora ČR a její složky; dopravci, kteří provozují městskou hromadnou autobusovou dopravu v rámci závazku veřejné služby a dotaci na pořízení investičního majetku odečítají v rámci výpočtu odpisů od pořizovací ceny investičního majetku; malé a střední podniky, které vykonávají podnikatelskou činnost minimálně dva roky a zároveň jsou oprávněni poskytovat sociální služby; malé a střední podniky, které vykonávají podnikatelskou činnost minimálně dva roky a zároveň jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
  • Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Budování turistických stezek; budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch; rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu; rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury; výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu; zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci; výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku); rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch).
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2013.
  • Udržitelné formy veřejné dopravy
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy.Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy.Realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunikacích. Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Bike and Ride" u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů.Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů. Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení. Podpořeny budou pouze investice do zastávek v majetku obcí.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, obecně prospěšné společnosti, Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.
Nahrávám...
Nahrávám...